Akreditácia pre účely notifikácie

Požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008 rozšírili akreditáciu v regióne Európy do regulovanej sféry.

V súlade s rezolúciou č. 20 z 23.Valného zhromaždenia EA v 2009 v Luxemburgu, je každý akreditačný orgán, ktorý je riadnym členom EA, povinný od 1.1.2012 posudzovať všetky akreditované notifikované orgány podľa dokumentu EA-2/17 : „Horizontálne požiadavky na akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre účely notifikácie“.

Preto v prípade, ak subjekt požiada o udelenie akreditácie na činnosti, ktoré sú notifikované alebo následne budú predmetom notifikácie, aby mohol ako notifikovaný orgán vykonávať úlohy posudzovania zhody treťou stranou podľa harmonizovanej legislatívy Spoločenstva, SNAS posúdi tieto subjekty podľa dokumentu EA-2/17.

Táto aktivita je zameraná na zjednotenie požiadaviek na akreditáciu subjektu, ktorý v rozsahu svojej akreditácie bude mať aj činnosť podľa technického predpisu, ktorý si vyžaduje notifikáciu. Pre samotný subjekt to bude znamenať odbremenenie od viacnásobných posudzovaní, ktoré sa budú vykonávať v rámci procesu akreditácie pre účely notifikácie.