PT v AIS

Oznam pre akreditované skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá

Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje informovať o rozšírení funkcionality Akreditačného informačného systému (AIS) o časť PT - Medzilaboratórne porovnávacie merania.

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné každoročne zaslať na SNAS aktualizovaný prehľad výsledkov účasti v PT za uplynulý kalendárny rok do 31. januára aktuálneho kalendárneho roka na tlačive TL 71 (Príloha č. 1 k Stratégii účasti na medzilaboratórnych porovnaniach (PT)).

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.1.2018 bude potrebné prehľad PT na tlačive TL 71 vkladať priamo do AIS – do časti Karta subjektu / PT.

Manuál pre prácu s novou súčasťou AIS: PT