SNAS a príprava študentov VŠ a univerzít pre akreditačnú prax

V snahe neustále rozširovať databázu SNAS o nových spolupracovníkov, ktorí sú nielen odborne, ale aj akreditačne erudovaní, vznikla myšlienka spolupráce s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Základom je vzdelávanie študentov v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi.
Na základe doterajšej spolupráce dňa 6. septembra 2019 podpísal riaditeľ SNAS Mgr. Martin Senčák a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Memorandum o spolupráci. Jedná sa vôbec o prvý druh takejto formy spolupráce, kde hlavným cieľom je vzdelávať a vychovať študentov aj pre potreby akreditačnej praxe.
Jednotlivé strany Memoranda sa zaväzujú spolupracovať najmä prostredníctvom zabezpečenia:


  • Metodickej a inej činnosti v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti strán memoranda;

  • Vzdelávania formou umožnenia a podpory výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov;

  • Informovania a umožnenia účasti odborníkov strán memoranda na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými stranami memoranda;

  • Informovania o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa strán memoranda zistených pri činnosti jednotlivých strán memoranda;

  • Ďalšieho vzdelávania a popularizácii predmetu činnosti strán memoranda;

  • Spolupráce v oblasti usporadúvania školení, workshopov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií;

  • Vzdelávania študentov v oblasti týkajúcej sa problematiky akreditácie a využívanie týchto poznatkov v praxi.


Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou STU bude podnetná nielen pre zúčastnené strany a študentov, ale aj pre ďalšie univerzity a vysoké školy na Slovensku, ktoré vzdelávajú svojich študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Memorandum – foto1 Memorandum – foto2