OZNAM K ZASIELANIU ROZHODNUTÍ DO ELEKTRONICKÝCH SCHRÁNOK


Vážení zákazníci,


v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk (s fikciou doručenia).


Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.