SNAS vykonáva akreditáciu pre účely autorizácie v súlade so zákonmi SR a v úzkej spolupráci s príslušnými národnými regulátormi:

Por. č. Zákon SR Názov Regulátor
1. Zákon č. 264/1999 Z. z. Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ÚNMS SR
2. Zákon č. 142/2000 Z. z. O metrológii ÚNMS SR
3. Zákon č. 513/2009 Z. z. O dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov Dopravný úrad
4. Zákon č. 137/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov, Vyhláška MŽP SR č. 60/2011 Z. z. O ovzduší MŽP SR
5. Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. O určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach Dopravný úrad