SNAS v súčasnosti vedie ďalšie rokovania v oblasti akreditácie pre účely autorizácie:

Por. č. Zákon SR Názov Regulátor
1. Zákon č. 189/2009 Z. z. O ekologickej poľnohospodárskej výrobe ÚKSÚP
2. Zákon č. 124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci MPSVR SR a NIP
3. Zákon č. 725/2004 Z. z. O podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách MDVRR SR
4. - Posudzovanie zhody výrobkov určených pre obranný priemysel MO SR