Identifikácia organizácie

Logo SNAS

Názov organizácie: Slovenská národná akreditačná služba 

Sídlo organizácie: Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4 

Kontakt: e-mail: snas@snas.sk

web: www.snas.sk, www.snas.eu  

Typ organizácie: verejnoprávna inštitúcia Zriadenie: zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 • Riaditeľ: Mgr. Martin Senčák


Členovia vedenia: 

 • Zástupca riaditeľa a manažér kvality: Ing. Juraj Randus 
 • Vedúca odboru akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP: RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
 • Vedúca odboru certifikačných orgánov a overovateľov:  Ing. Gizela Pelechová  
 • Vedúci odboru ekonomiky a prevádzky: Ing. Peter Lovecký

Pôsobnosť, poslanie a štruktúra

Pôsobnosť 

SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou Slovenskej republiky. V zmysle nariadenia EPaR sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (ďalej len „evaluácii“) zo strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu. Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je ÚNMS SR. 

Poslanie 

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej republike, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií (EA, ILAC, IAF, FALB, OECD) a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.

V tejto súvislosti SNAS:

 • vykonáva posudzovanie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody (CAB - Conformity Assessment Body) ako nezávislá tretia strana uznávaná vládou Slovenskej republiky,
 • udeľuje osvedčenia o akreditácii orgánom posudzovania zhody, čím oficiálne potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí,
 • ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi - signatármi MLA/BLA/MRA,
 • poskytuje klientom orgánov posudzovania zhody požadovanú dôveru, že výsledky činnosti týchto orgánov sú plne hodnoverné. Významnú podporu v tomto smere dáva laboratórna kombinovaná značka MRA a certifikačná kombinovaná značka MLA. SNAS ako signatár ILAC MRA a IAF MLA je oprávnený udeliť príslušnú licenciu všetkým CAB, ktoré akreditoval. To dáva výsledkom vydaným orgánmi, ktoré SNAS akreditoval, najvyššiu úroveň dôvery vo vzťahu k ich klientom na celom svete.,
 • vytvára podmienky na vylúčenie viacnásobného posudzovania spôsobilosti v rovnakých oblastiach činnosti rôznymi orgánmi,
 • podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa,
 • poskytuje širokú publicitu všetkým akreditovaným orgánom posudzovania zhody v SR i v zahraničí.

Organizačná štruktúra SNAS

Organizačná štruktúra SNAS

Orgány SNAS

Orgánmi SNAS podľa § 10 zákona o akreditácii sú: 

 • riaditeľ, 
 • dozorná rada. 

Riaditeľ je štatutárnym orgánom SNAS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Zodpovedá za plnenie záväzných požiadaviek vyplývajúcich z jej statusu vnútroštátneho akreditačného orgánu, statusu riadneho člena EA, ILAC, IAF, FALB a OECD, a statusu signatára medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA. 

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná v § 14 ods. 2 zákona o akreditácii. Dozorná rada má piatich členov. Jeden člen je zástupcom MF SR, dvaja členovia sú zástupcami ÚNMS SR a dvaja členovia sú zamestnanci SNAS.

Aktuálne zloženie dozornej rady :

 • Ing. Emil Košút – predseda, zástupca ÚNMS SR
 • Ing. Dana Puhovichová – zástupca MF SR
 • Ing. Dušan Butaš – zástupca ÚNMS SR
 • JUDr. Juraj Vondrášek – zástupca SNAS
 • PhDr. Ivona Mesíková, PhD. – zástupca SNAS

Poradné orgány SNAS

Poradným orgánmi riaditeľa SNAS sú: 

 • Horizontálny akreditačný výbor, 
 • Technické výbory,
 • Akceptačné komisie,
 • Hodnotiace komisie, 
 • Komisie na vymenovanie posudzovateľov ,
 • Terminologická komisia

Horizontálny akreditačný výbor

Horizontálny akreditačný výbor:

 • zaujíma stanoviská k dlhodobému plánu a koncepcii rozvoja SNAS predkladaným riaditeľom SNAS a k iným návrhom a materiálom, ak o to požiada riaditeľ SNAS;
 • vyjadruje sa k zámerom SNAS rozšíriť svoju činnosť o nové aktivity posudzovania zhody;
 • vyjadruje sa, ak je to relevantné, k pripravenosti SNAS na nové aktivity posudzovania zhody;
 • predkladá odporúčania a návrhy na zlepšenie v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody;
 • je nápomocný pri výmene informácií a skúsenosti medzi SNAS a zainteresovanými stranami a zohľadňuje toto v rámci prípravy aplikačnej dokumentácie SNAS;
 • môže spolupracovať pri zriaďovaní technických výborov pôsobiacich v novej oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody;
 • navrhuje nové oblasti akreditácie a plnenie požiadaviek v súlade s národnou a medzinárodnou legislatívou v rámci akreditácie pri autorizácii a notifikácii orgánov posudzovania zhody;
 • sleduje dodržiavanie zásad nestrannosti, nezávislosti, dôvernosti a spoľahlivosti SNAS pri poskytovaní akreditačných služieb;
 • sleduje súlad činnosti SNAS s medzinárodne uznávanými princípmi v oblasti akreditácie s požiadavkami a postupmi určovanými technickými normami, predpismi a odporúčaniami medzinárodných organizácií pôsobiacich v oblasti akreditácie.
Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-10: Horizontálny akreditačný výbor 451.85 KB
Stiahnuť

Technické výbory

Technické výbory SNAS sú zriadené ako poradné orgány riaditeľa SNAS na potvrdzovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľov a expertov v danej oblasti akreditácie a na riešenie technických a metodických otázok v oblastiach akreditácie SNAS s cieľom zabezpečiť, aby všetky odborné a technické problémy a príslušné dokumenty boli diskutované a riešené v SNAS na požadovanej odbornej úrovni. Za týmto účelom SNAS využíva expertízy z vonkajších zdrojov (popredných špičkových odborníkov a expertov z oblasti výskumu, vývoja a technickej praxe, univerzít a vysokých škôl SR ako aj skúsených odborníkov akreditovaných organizácií).

Štruktúra technických výborov:

 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – veličiny (TV-KL-V)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – záznamové zariadenia v cestnej doprave (TV-KL-ZZ)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – prírodné, veterinárne vedy a zdravotníctvo (TV-SL-PVZ)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – technické veličiny (TV-SL-TV)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – emisie (TV-SL-E)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií (TV-ML)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti (TV-PTP)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov (TV-IO):
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (TV-CO-SM)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty (TV-CO-P)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby (TV-CO-O)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov (TV-E)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov (TV-V)
Názov Veľkosť Dokument
Štatút SNAS ST-06: Technické výbory 886.33 KB
Stiahnuť

Akceptačné komisie

Poslaním Akceptačnej komisie SNAS je nestranne, objektívne a nezávisle:

 • preskúmať dostatočnosť informácií uvedených v žiadosti o akreditačnú službu, alebo v žiadosti o vykonanie posudzovania formou subdodávky pre iný akreditačný orgán, alebo v oznámení zahraničného environmentálneho overovateľa (TL 206/E) za účelom vykonania dozoru SNAS a v ďalšej priloženej dokumentácii,
 • preskúmať požadovanú akreditačnú schému, oblasť, špecifikáciu činnosti alebo rozsah akreditácie, ktoré si žiadateľ žiada akreditovať,
 • preskúmať zdroje SNAS na výkon príslušného posudzovania v zmysle príslušných publikovaných politík vrátane kompetentnosti a dostupnosti vhodných posudzovateľov a expertov.
Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-04: Akceptačné komisie 489.29 KB
Stiahnuť

Hodnotiace komisie

Poslaním hodnotiacich komisií SNAS je prerokovanie a zhodnotenie vhodnosti a správnosti postupu posudzovania prípadov z oblasti akreditácie, pre ktoré sú určené. Komisie pri svojej činnosti uplatňujú princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných medzinárodných akreditačných organizácií. Výsledkom ich hodnotenia je uznesenie odporúčajúce, alebo neodporúčajúce udeliť danému subjektu akreditáciu SNAS.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-05 : Hodnotiace komisie SNAS 436.74 KB
Stiahnuť

Komisie na vymenovanie posudzovateľov

Poslaním KVP je posudzovanie návrhov na vymenovanie VP/P/VI/I a na zaradenie expertov do databázy SNAS na základe predloženia všetkých potrebných dokumentov špecifikovaných v MSA-05 tak, aby posudzovanie SNAS mohli vykonávať kompetentní posudzovatelia a experti s objektívne potvrdenou odbornou spôsobilosťou v súlade s medzinárodnými normami, s predpismi medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány, s európskymi smernicami a s dokumentmi SNAS.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-08: Komisie na vymenovanie posudzovateľov SNAS 486.46 KB
Stiahnuť

Terminologická komisia

Úlohou terminologickej komisie je riešiť otázky spojené s používaním odborných termínov a ich prekladom z cudzích jazykov, ako aj zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti akreditácie.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-09 Terminologická komisia SNAS 394.57 KB
Stiahnuť

Výbor SNAS pre Správnu laboratórnu prax

Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax (ďalej len V-SLP), je poradným orgánom riaditeľa SNAS vo veci rozhodovania o udelení / ponechaní v platnosti / obnovení platnosti / zrušení platnosti osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe v oblasti inšpekcie a verifikácie plnenia zásad správnej laboratórnej praxe.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-07 Výbor SNAS pre Správnu laboratórnu prax 427.53 KB
Stiahnuť

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

V snahe neustále rozširovať databázu SNAS o nových spolupracovníkov, ktorí sú nielen odborne, ale aj akreditačne erudovaní, vznikla myšlienka spolupráce s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Základom je vzdelávanie študentov v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi.
Na základe doterajšej spolupráce dňa 6. septembra 2019 podpísal riaditeľ SNAS Mgr. Martin Senčák a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Memorandum o spolupráci. Jedná sa vôbec o prvý druh takejto formy spolupráce, kde hlavným cieľom je vzdelávať a vychovať študentov aj pre potreby akreditačnej praxe.
Jednotlivé strany Memoranda sa zaväzujú spolupracovať najmä prostredníctvom zabezpečenia:

 • Metodickej a inej činnosti v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti strán memoranda;
 • Vzdelávania formou umožnenia a podpory výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov;
 • Informovania a umožnenia účasti odborníkov strán memoranda na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými stranami memoranda;
 • Informovania o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa strán memoranda zistených pri činnosti jednotlivých strán memoranda;
 • Ďalšieho vzdelávania a popularizácii predmetu činnosti strán memoranda;
 • Spolupráce v oblasti usporadúvania školení, workshopov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií;
 • Vzdelávania študentov v oblasti týkajúcej sa problematiky akreditácie a využívanie týchto poznatkov v praxi.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou STU bude podnetná nielen pre zúčastnené strany a študentov, ale aj pre ďalšie univerzity a vysoké školy na Slovensku, ktoré vzdelávajú svojich študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.