Akreditácia organizátorov skúšok spôsobilosti

Od roku 2019 je SNAS signatár dohody EA Multilateral Agreement (EA MLA) v oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti. V súlade s politikou EA a ILAC využíva SNAS skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnania ako nástroj zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií, a tam, kde je to možné, na preverenie dosahovania správnosti výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií. V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti je v súčasností akreditovaných 6 CAB., z ktorých tri sú na území SR a tri sú v Bulharsku.

Odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti:
RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 
mobil: + 421 902 931 600
e-mail : livia.kijovska@snas.sk

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre oblasť organizátorov skúšok spôsobilosti je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 4.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.29.11.19 (ZIP) 65.48 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu pre PT

Metodické smernice na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 08/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 12/20
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/21
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 09/18
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 08/16
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť

Usmernenie SNAS k akreditácii a skúškach spôsobilosti počas Covid-19

Základným účelom skúšok spôsobilosti je to, že laboratórum si aktívne preveruje svoju činnosť z hľadiska výkonu konkrétnych skúšok, meraní alebo kalibrácií, čím porovnáva svoju výkonnosť s inými laboratóriami. V zmysle MSA-L/14 a v súlade s požiadavkou 7.7.2 normy ISO/IEC 17025: 2017, laboratórium musí sledovať svoju výkonnosť účasťou v skúškach spôsobilosti (PT)/medzilaboratórnom porovnávaní (ILC). Táto činnosť musí byť plánovaná a preskúmavaná. Z tohto dôvodu, keď sú definované rozsah a frekvencia účasti, laboratórium musí zostaviť stratégiu účasti v PT, ktorá v sebe zahŕňa aspekty uvedené v časti ,,Rozsah a frekvencia účasti“.

SNAS si uvedomuje zložitú situáciu pre CAB, ktorá vznikla následkom celosvetovej pandemickej situácie, čím môže vzniknúť riziko, že CAB nemal možnosť prihlásiť sa na PT/ILC, a to aj z hľadiska geografického rizika a tiež z dôvodu, že organizátor PT takúto skúšku buď zrušil skôr ako sa CAB dokázal prihlásiť, alebo presunul na náhradné termíny.

SNAS do 31.12.2021 akceptuje, že CAB v dôsledku nepriaznivej situácie, súvisiacej s pandémiou COVID-19 môže mať problémy s účasťou v PT v zmysle svojej nastavenej stratégie a programu. Ak CAB v kalendárnom roku 2021 žiada SNAS o REAKREDITÁCIU, musí dokumentovať záznamy a vyjadrenia organizátorov PT o nemožnosti vykonania/účasti v skúškach spôsobilosti PT, pričom tieto záznamy majú byť súčasťou identifikovaného rizika. Zároveň je CAB povinný SNAS pred reakreditáciou nahlásiť, ktorých podoblastí a činností z ,,Rozsahu akreditácie“ sa táto skutočnosť týka spolu s dôkazmi, že v predmetnej podoblasti PT nebola možnosť z objektívnych príčin sa zúčastniť. Záznamy CAB predloží (vloží do AIS) ako dôkaz v zmysle vyššie uvedenej MSA-L/14 a PL23. SNAS následne posúdi, či predložené záznamy sú objektívnym dôkazom neúčasti v PT, a ak áno bude akceptovať neúčasť v skúškach spôsobilosti. Účasť v PT, na ktoré bolo laboratórium z vyššie uvedeného dôvodu a na základe dôkazov prihlásené v aktuálnom cykle a výsledky organizátor uvedie už v novom cykle akreditácie, resp. po posudzovaní, sa budú v tomto prípade chápať aj ako účasť pre nový cyklus.

SNAS pri nasledujúcej službe preverí plnenie stratégie účasti v PT v nahlásených oblastiach v čo najkratšom čase, v novom nasledujúcom akreditačnom cykle.

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátori PT akreditovaní SNAS Informácie
VUIS – CESTY, spol. s r. o. www.vuis-cesty.sk
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/
The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB) https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd. www.ptsbg.eu
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
EPTIS Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní pre skúšanie, vyšetrovanie a kalibráciu

Organizátor PT Program Informácie Poznámky
Interlabtest.com Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Fine Finish Proficiency Testing Provider Zoznam programov PT https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab Zoznam programov PT https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln Zoznam programov PT http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln Zoznam programov PT https://boku.ac.at/
Studio D – akustika s.r.o. Skúšky spôsobilosti PT a semináre na tému Akustika http://www.proficiencytesting.cz/seminare/ Prihlášky
DRRR GmbH Zoznam programov PT https://drrr.de/en/proficiency-testing/ a v online Data Information Network
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands Zoznam programov PT https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
Umweltbundesamt GmbH PT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX https://www.umweltbundesamt.at/en/...
Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia http://www.mlpm.elfa.sk/
Národné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín Zoznam programov PT http://www.ruvzpo.sk/NRC_odd.htm
Proficiency Testing Australia (PTA) Zoznam program PT https://www.aplac.org/about/proficiency-testing-programs/
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika. Analýzy vôd, odber vzoriek http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test Zoznam programov PT https://ptinterlaboratory.com/
CSlab Zoznam programov PT https://www.cslab.cz/
Calibrium MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve http://calibrium.sk/
LGC Standards Zoznam programov PT https://www.lgcstandards.com/SK/en Akreditovaný poskytovateľ podľa ISO/IEC 17043
Sigma-Aldrich RTC Zoznam programov PT https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani Akreditovaný organizátor ILC
NMi Zoznam programov PT https://www.nmi.nl Akreditovaný organizátor ILC
ATG s.r.o. Zoznam programov PT http://www.atg.cz Akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá
China NIL Research Center for Proficiency Testing Zoznam programov PT http://english.nil.org.cn
ORGREZ, a.s. Zoznam programov PT http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/ Akreditovaný organizátor PT
SEKK spol. s.r.o. Zoznam programov PT http://www.sekk.cz Akreditovaný organizátor
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. Zoznam programov PT http://interlabtest.com/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd Zoznam programov PT https://ptsbg.eu/en/