Akreditácia organizátorov skúšok spôsobilosti

Od roku 2019 je SNAS signatár dohody EA Multilateral Agreement (EA MLA) v oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti. V súlade s politikou EA a ILAC využíva SNAS skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnania ako nástroj zabezpečenia porovnateľnosti výsledkov ním akreditovaných laboratórií, a tam, kde je to možné, na preverenie dosahovania správnosti výsledkov meraní, skúšok a kalibrácií. V oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti je v súčasností akreditovaných 6 CAB., z ktorých tri sú na území SR a tri sú v Bulharsku.

Odborný garant pre organizátorov skúšok spôsobilosti:
RNDr. Lívia Kijovská, PhD. 
mobil: + 421 902 931 600
e-mail : livia.kijovska@snas.sk

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre oblasť organizátorov skúšok spôsobilosti je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 4.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.01.07.21, v.29.11.19 57.54 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu pre PT

MSA - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-N/01 EA DOKUMENT NA AKREDITÁCIU NA ÚČELY NOTIFIKÁCIE (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 12/21
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/22
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/21
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 03/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 08/18
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť

Usmernenie SNAS k akreditácii a skúškach spôsobilosti počas Covid-19

Základným účelom skúšok spôsobilosti je to, že laboratórum si aktívne preveruje svoju činnosť z hľadiska výkonu konkrétnych skúšok, meraní alebo kalibrácií, čím porovnáva svoju výkonnosť s inými laboratóriami. V zmysle MSA-L/14 a v súlade s požiadavkou 7.7.2 normy ISO/IEC 17025: 2017, laboratórium musí sledovať svoju výkonnosť účasťou v skúškach spôsobilosti (PT)/medzilaboratórnom porovnávaní (ILC). Táto činnosť musí byť plánovaná a preskúmavaná. Z tohto dôvodu, keď sú definované rozsah a frekvencia účasti, laboratórium musí zostaviť stratégiu účasti v PT, ktorá v sebe zahŕňa aspekty uvedené v časti ,,Rozsah a frekvencia účasti“.

SNAS si uvedomuje zložitú situáciu pre CAB, ktorá vznikla následkom celosvetovej pandemickej situácie, čím môže vzniknúť riziko, že CAB nemal možnosť prihlásiť sa na PT/ILC, a to aj z hľadiska geografického rizika a tiež z dôvodu, že organizátor PT takúto skúšku buď zrušil skôr ako sa CAB dokázal prihlásiť, alebo presunul na náhradné termíny.

SNAS do 31.12.2021 akceptuje, že CAB v dôsledku nepriaznivej situácie, súvisiacej s pandémiou COVID-19 môže mať problémy s účasťou v PT v zmysle svojej nastavenej stratégie a programu. Ak CAB v kalendárnom roku 2021 žiada SNAS o REAKREDITÁCIU, musí dokumentovať záznamy a vyjadrenia organizátorov PT o nemožnosti vykonania/účasti v skúškach spôsobilosti PT, pričom tieto záznamy majú byť súčasťou identifikovaného rizika. Zároveň je CAB povinný SNAS pred reakreditáciou nahlásiť, ktorých podoblastí a činností z ,,Rozsahu akreditácie“ sa táto skutočnosť týka spolu s dôkazmi, že v predmetnej podoblasti PT nebola možnosť z objektívnych príčin sa zúčastniť. Záznamy CAB predloží (vloží do AIS) ako dôkaz v zmysle vyššie uvedenej MSA-L/14 a PL23. SNAS následne posúdi, či predložené záznamy sú objektívnym dôkazom neúčasti v PT, a ak áno bude akceptovať neúčasť v skúškach spôsobilosti. Účasť v PT, na ktoré bolo laboratórium z vyššie uvedeného dôvodu a na základe dôkazov prihlásené v aktuálnom cykle a výsledky organizátor uvedie už v novom cykle akreditácie, resp. po posudzovaní, sa budú v tomto prípade chápať aj ako účasť pre nový cyklus.

SNAS pri nasledujúcej službe preverí plnenie stratégie účasti v PT v nahlásených oblastiach v čo najkratšom čase, v novom nasledujúcom akreditačnom cykle.

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné aktuálnu verziu plnenia stratégie účasti v medzilaboratórnych porovnaniach (PT) vo vyplnenom tlačive TL 71 vložiť pred každým posúdením do AIS, do časti Dokumentácia, PT/ročné analýzy.

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátori PT akreditovaní SNAS Informácie
VUIS – CESTY, spol. s r. o. http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH) http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM) https://www.slm.sk/
PT Provider UCLSB Ltd. https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd. https://inter-project.bg/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd. www.ptsbg.eu
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
EPTIS Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní organizátori skúšok spôsobilosti

Organizátor PT Informácie
Fine Finish Proficiency Testing Provider https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
CompaLab https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
IFA-Tulln http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln https://boku.ac.at/
Studio D – akustika s.r.o. http://www.proficiencytesting.cz/seminare/
DRRR GmbH https://drrr.de/en/proficiency-testing/
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
Umweltbundesamt GmbH https://www.umweltbundesamt.at/en/...
Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 http://www.szu.cz/espt
ILT – Interlaboratory Test https://ptinterlaboratory.com/
CSlab https://www.cslab.cz/
LGC Standards https://www.lgcstandards.com/SK/en
Sigma-Aldrich RTC https://www.cmi.cz/mezilaboratorni_porovnani
NMi https://www.nmi.nl
ATG s.r.o. http://www.atg.cz
China NIL Research Center for Proficiency Testing http://english.nil.org.cn
ORGREZ, a.s. http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/
SEKK spol. s.r.o. http://www.sekk.cz
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. http://interlabtest.com/
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.