Zasadnutie EA Horizontálneho harmonizačného výboru (HHC)

EA Horizontálny harmonizačný výbor (HHC) je fórum pre diskusiu o záležitostiach súvisiacich s harmonizovanou implementáciou nariadenia (ES) č. 765/2008, EN ISO/IEC 17011 a príslušných aplikačných dokumentov ILAC/IAF a EA s cieľom zosúladiť činnosti všetkých zainteresovaných strán v oblasti akreditácie, vyhnúť sa duplicite práce a zabezpečiť, aby ich činnosti boli vykonávané čo najefektívnejším spôsobom.

V dňoch 8. a 9. marca 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Bruseli zasadnutia EA Horizontálneho harmonizačného výboru. Celkovo sa na zasadnutí zúčastnilo 65 členov výboru reprezentujúcich 40 národných akreditačných orgánov a 4 zástupcovia zainteresovaných strán. Na zasadnutí sa diskutovalo najmä o revíziách niekoľkých dokumentov EA (EA-1/22, EA-2/15, EA-INF/04, EA-1/06).

HHC je zodpovedný za harmonizovanú implementáciu horizontálnych požiadaviek týkajúcich sa posudzovania a akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktoré žiadajú o notifikáciu príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Okrem toho je HHC zodpovedné za hodnotenie sektorových schém posudzovania zhody (CAS) a za podávanie správ o výsledkoch takéhoto hodnotenia príslušným výborom EA a Valnému zhromaždeniu EA podľa potreby.

HHC je zodpovedný za spoluprácu s ILAC/IAF, implementuje prístup EA „One Voice“, sleduje nový vývoj v akreditačných schémach a predpisoch, rieši technické problémy vznikajúce pri vzájomných hodnoteniach, riadi prechod na normy a upozorňuje na problémy, ktoré je potrebné pokryť propagáciou v rámci EA.

Stretnutie medzi zástupcami Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a SNAS

Vo februári 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) a Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“). 

Stretnutia sa za Úrad zúčastnil jeho riaditeľ Ing. Emil Košút, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie Ing. Pavol Labák, riaditeľ odboru kodifikácie Ing. Roman Bohuš a riaditeľ odboru štátneho overovania kvality Ing. Anton Kapusta. Za SNAS sa zúčastnil jej riaditeľ Ing. Štefan Král, PhD. a jeho zástupca Ing. Juraj Randus.

Rokovanie prebiehalo na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne. Úrad v zmysle zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších zákonov spolupracuje s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu. Zástupcovia Úradu odprezentovali zástupcom SNAS najnovšie požiadavky z oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a aplikáciu normy ISO 9001 vrátane dodatočných požiadaviek v rámci štátneho overovania kvality. Zástupcovia Slovenskej národnej akreditačnej služby ponúkli možnosť usporiadania školení pre zamestnancov úradu z oblasti akreditácie a aplikačných noriem. Obe strany sa na záver dohodli na vzájomných stretnutiach na pravidelnej báze.

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

V snahe neustále rozširovať databázu SNAS o nových spolupracovníkov, ktorí sú nielen odborne, ale aj akreditačne erudovaní, vznikla myšlienka spolupráce s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Základom je vzdelávanie študentov v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

Vo februári 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej národnej akreditačnej služby. 

S cieľom rozšíriť spoluprácu riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH na stretnutí podpísali Memorandum o spolupráci. 

Základom memoranda je najmä vzdelávanie študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi, zabezpečovanie školení pre zamestnancov, ktorí prejavia záujem pôsobiť ako vedúci posudzovateľ, posudzovateľ alebo expert SNAS, spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, konferencií a seminárov, účasť na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými účastníkmi memoranda a navrhovanie odborníkov do Technických výborov SNAS.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach bude pre obidve zúčastnené strany a študentov veľkým prínosom, hlavne pri vzdelávaní študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline

Dňa 30. januára 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenskej národnej akreditačnej služby. 

S cieľom rozšíriť spoluprácu riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Dr. Ing. Milan Sága na stretnutí podpísali Memorandum o spolupráci. Základom memoranda je najmä vzdelávanie študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi, zabezpečovanie školení pre zamestnancov, ktorí prejavia záujem pôsobiť ako vedúci posudzovateľ, posudzovateľ alebo expert SNAS, spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, konferencií a seminárov, účasť na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými účastníkmi memoranda a navrhovanie odborníkov do Technických výborov SNAS.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline bude pre obidve zúčastnené strany a študentov veľkým prínosom, hlavne pri vzdelávaní študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Na základe doterajšej spolupráce dňa 6. septembra 2019 podpísal riaditeľ SNAS Mgr. Martin Senčák a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. Memorandum o spolupráci. Jedná sa vôbec o prvý druh takejto formy spolupráce, kde hlavným cieľom je vzdelávať a vychovať študentov aj pre potreby akreditačnej praxe.
Jednotlivé strany Memoranda sa zaväzujú spolupracovať najmä prostredníctvom zabezpečenia:

  • Metodickej a inej činnosti v oblasti skúmaných a riešených otázok, ako aj v oblasti činnosti strán memoranda;
  • Vzdelávania formou umožnenia a podpory výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti študentov;
  • Informovania a umožnenia účasti odborníkov strán memoranda na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými stranami memoranda;
  • Informovania o všetkých dôležitých otázkach týkajúcich sa strán memoranda zistených pri činnosti jednotlivých strán memoranda;
  • Ďalšieho vzdelávania a popularizácii predmetu činnosti strán memoranda;
  • Spolupráce v oblasti usporadúvania školení, workshopov, sympózií, konferencií, seminárov, odborných stáží a exkurzií;
  • Vzdelávania študentov v oblasti týkajúcej sa problematiky akreditácie a využívanie týchto poznatkov v praxi.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou STU bude podnetná nielen pre zúčastnené strany a študentov, ale aj pre ďalšie univerzity a vysoké školy na Slovensku, ktoré vzdelávajú svojich študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.