Hlavné znaky akreditácie

Otvorenosť

O akreditáciu v rámci SNAS môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom SNAS uplatňuje pri svojej činnosti nediskriminačný prístup založený na princípe vzájomnej dohody medzi žiadateľom o akreditáciu a akreditačným orgánom.

Dobrovoľnosť

Akreditácia je dobrovoľná, nie je podmieňovaná žiadnymi obmedzujúcimi podmienkami ani diferencovanými finančnými požiadavkami.

Transparentnosť

Štruktúra, riadiace a rozhodovacie postupy v SNAS sú plne transparentné.

Nezávislosť

Prijaté opatrenia nepripúšťajú závislosť orgánov SNAS a akreditovaných subjektov na komerčných alebo iných finančných záujmoch vedúcich k nežiadúcemu ovplyvneniu ich rozhodnutí a konania.

Nestrannosť

V SNAS je vylúčená jednostrannosť jej orgánov a akreditovaných subjektov pri ich rozhodovaní a deklarovaní výsledkov svojich zistení.

Odbornosť

Činnosti orgánov SNAS ako aj posudzovanie pri akreditácii vykonávajú špičkoví odborníci v danej problematike z oblasti vedy, techniky a praxe v SR, ktorí sú dostatočne oboznámení so zásadami akreditácie.

Dôvernosť

SNAS má prijaté opatrenia na dôsledné dodržovanie zásad ochrany autorských práv a dôverných informácií na všetkých stupňoch činnosti, kde sa uvedené informácie vyskytujú.

Jednotnosť

Pri uskutočňovaní procesu akreditácie SNAS uplatňuje rovnaké a jednotné zásady, akreditačné kritéria, metódy práce i príslušné smernice podľa oblasti akreditácie pre každého žiadateľa o akreditáciu.

Integrálnosť

SNAS uskutočňuje na Slovensku akreditáciu činností v celom rozsahu potrieb hospodárstva SR, t.j. vrátane regulovanej oblasti.

Kompatibilnosť so zahraničím

Činnosť orgánov SNAS je v súlade s medzinárodne prijatými princípmi akreditácie, a Globálnej koncepcie pre certifikáciu a skúšanie EK.

SNAS sleduje a operatívne zabezpečuje vecnú kompatibilitu vykonávaných akreditačných postupov a súvisiacich činností s praxou akreditačných orgánov v zahraničí s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie kritérií medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní.

Rozsah a štruktúra MLA a MRA

Rozsah a štruktúra EA MLA

Zobrazenie rozsahu a štruktúry EA MLA

Rozsah a štruktúra ILAC MRA

Zobrazenie rozsahu a štruktúry ILAC MRA

Rozsah a štruktúra IAF MLA

Zobrazenie rozsahu a štruktúry IAF MLA

Oznamovanie zmien u akreditovaného subjektu

Po udelení akreditácie musí v zmysle zákona 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o akreditácii“) akreditovaný subjekt bezodkladne oznamovať akreditačnému orgánu všetky zmeny vzťahujúce sa na jeho akreditáciu.
Podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii:

„Akreditovaná osoba je povinná bezodkladne informovať akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré sa vzťahujú na

 1. právnu formu alebo obchodnú činnosť,
 2. organizáciu, riadenie a odbornosť zamestnancov,
 3. základnú politiku,
 4. oblasť a rozsah akreditácie,
 5. ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky.“

Je potrebné, aby uvedené zmeny boli oznamované s dostatočným časovým predstihom, ktorý umožní SNAS posúdiť ich vplyv na plnenie akreditačných požiadaviek. Súčasne s oznámením týchto zmien je potrebné poslať dokumenty zohľadňujúce zmeny a preukazujúce plnenie akreditačných požiadaviek. Ak akreditovaná osoba nezašle tieto dokumenty spolu s oznámením zmien, SNAS si ich vyžiada v oznámení o začatí správneho konania o pozastavenie akreditácie.


Pri zmenách vyžadujúcich prevod akreditácie, je v MSA–04 uvedený zoznam dokumentov, ktoré treba doručiť SNAS. Je v záujme akreditovanej osoby, aby posúdenie zmien prebehlo čo najskôr, pretože až po posúdení vplyvu zmien a preukázaní plnenia akreditačných požiadaviek môže byť vydané rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii zohľadňujúce tieto zmeny. Ak posúdenie vplyvu zmien na plnenie akreditačných požiadaviek nebude možné vykonať formou administratívneho posúdenia, bude vykonané mimoriadne posudzovanie.


Akreditovaná osoba do vydania rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii zohľadňujúce zmeny nie je oprávnená sa odvolávať na činnosti uvedené v prílohe pôvodného rozhodnutia o akreditácii ako na akreditované.


Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že neplnenie povinnosti uloženej § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii je sankcionované v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o akreditácii pokutou do výšky 1.000,- EUR.

Akreditačné značky SNAS

Akreditačná značka SNAS pozostáva z:

 • loga SNAS,
 • registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Písmeno x označuje oblasť akreditácie:
  • K - Kalibračné laboratórium
  • S - Skúšobné laboratórium
  • M - Medicínske laboratórium
  • T- Organizátor skúšok spôsobilosti
  • I - Inšpekčný orgán
  • P - Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
  • Q, R - Certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva
  • O - Certifikačný orgán certifikujúci osoby
  • SK-V- Environmentálny overovateľ
  • V - Overovateľ emisií skleníkových plynov
  • N - Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
  • G - Správna laboratórna prax
 • modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.


Podrobnosti upravujúce používanie značiek sú uvedené v dokumente Metodická smernica na akreditáciu MSA- 02: Logo a značky SNAS: 


Metodická smernica na akreditáciu MSA - 02: Logo a značky SNAS
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
MSA-02 Logo a značky SNAS 08/21
Stiahnuť

Akreditácia flexibilného rozsahu

SNAS poskytuje akreditáciu flexibilného rozsahu v oblasti akreditácie skúšobných, medicínskych a kalibračných laboratórií. V rámci akreditácií udelených SNAS sú laboratóriá rozdelené na laboratóriá s tzv. fixným rozsahom akreditácie a laboratóriá s flexibilným rozsahom akreditácie, pričom laboratórium môže mať akreditovaný buď len fixný alebo len flexibilný rozsah, alebo môže mať akreditovanú časť rozsahu ako fixnú a časť rozsahu ako flexibilnú.

Fixný rozsah znamená presné zadefinovanie rozsahu, na aké konkrétne činnosti je laboratórium akreditované a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností laboratórium požiada SNAS o tzv. rozšírenie akreditácie. SNAS po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah a/alebo oblasť akreditácie laboratória. Tento typ akreditácie je vhodný pre laboratóriá, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Laboratóriá s fixným rozsahom nemajú povolené v rámci akreditovaných činností vykonávať modifikáciu a validáciu používaných metód, zavádzať, vyvíjať a validovať nové metódy.

Flexibilný rozsah akreditácie, na rozdiel od fixného rozsahu, umožňuje laboratóriám prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti, vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne definovaných krokov a splnení náležitých požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a laboratóriom upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Princíp flexibility možno využívať v rámci skúšaných materiálov, matríc, prostredí, typov meradiel, kalibrovaných typov meradiel, skúšaných parametrov, ukazovateľov, meracích rozsahov a postupov používaných na skúšanie, meranie alebo kalibráciu. Princíp flexibility nemožno využívať na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou normou alebo inou oblasťou akreditácie definovanou SNAS. Ďalej princíp flexibility nemožno využívať mimo hraníc flexibilného rozsahu, mimo princípov metód, definovaných vo flexibilnom rozsahu a na nové miesta výkonu kľúčových činností laboratória bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Bližšie informácie k flexibilnému rozsahu môžete nájsť v „Politike SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu“ (PL-21) a v metodických smerniciach MSA-07 „Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov“ a MSA-L/01 „Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií“.


Ďalšie informácie k flexibilnému rozsahu a a akreditovaným rozsahom laboratórií Vám poskytnú pracovníci odboru akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov.

Kontaktné informácie :

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.  - vedúca odboru OLIS          

e-mail: livia.kijovska@snas.sk           

mobil: 0902 931 600    

Akreditované subjekty

Zoznamy akreditovaných subjektov

Akreditácia pre účely notifikácie

Požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008 rozšírili akreditáciu v regióne Európy do regulovanej sféry.

V súlade s rezolúciou č. 20 z 23.Valného zhromaždenia EA v 2009 v Luxemburgu, je každý akreditačný orgán, ktorý je riadnym členom EA, povinný od 1.1.2012 posudzovať všetky akreditované notifikované orgány podľa dokumentu EA-2/17: „Horizontálne požiadavky na akreditáciu orgánov posudzovania zhody pre účely notifikácie“.

Preto v prípade, ak subjekt požiada o udelenie akreditácie na činnosti, ktoré sú notifikované alebo následne budú predmetom notifikácie, aby mohol ako notifikovaný orgán vykonávať úlohy posudzovania zhody treťou stranou podľa harmonizovanej legislatívy Spoločenstva, SNAS posúdi tieto subjekty podľa dokumentu EA-2/17.

Táto aktivita je zameraná na zjednotenie požiadaviek na akreditáciu subjektu, ktorý v rozsahu svojej akreditácie bude mať aj činnosť podľa technického predpisu, ktorý si vyžaduje notifikáciu. Pre samotný subjekt to bude znamenať odbremenenie od viacnásobných posudzovaní, ktoré sa budú vykonávať v rámci procesu akreditácie pre účely notifikácie.