Poskytovanie informácií

Slovenská národná akreditačná služba
P. O. Box 74
Karloveská 63
840 00 Bratislava 4

IČO: 30809673
DIČ: 2020815115
IČ DPH: SK2020815115

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica číslo účtu: 7000369571 / 8180

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 9:00 do 15:00, telefonicky alebo emailom. Kontakty SNAS

Informácie:

Odborné informácie v súvislosti s akreditáciou pracovníci príslušného odboru v konkrétnej oblasti, akreditačné požiadavky:

 • Odbor laboratórií, inšpekčných orgánov a správnej laboratórnej praxe: olis@snas.sk
 • Odbor certifikačných orgánov a overovateľov: oco@snas.sk

Fakturácia akreditačných služieb: fakturacia@snas.sk

Informácie o platnom rozsahu akreditácie subjektu: juraj.vondrasek@snas.sk

Informácie k webovej stránke: webmaster@snas.sk

Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona možno podať:

 • písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4
 • E-schránkou cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk 
 • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00 h na č. 0948 409 834 alebo 0948 349 517
 • e-mailom na adresu: info@snas.sk
 • osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00 h v sídle SNAS na č. dverí H-349 (podateľňa)

Zverejňovanie faktúr a objednávok

Slovenská národná akreditačná služba zverejňuje na svojom webovom sídle objednávky a faktúry na základe zákona NR SR č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejňované sú objednávky tovarov a služieb vyhotovené po 1. januári 2011 a faktúry na tovary a služby doručené alebo zaplatené po 1. januári 2011.

Povinne zverejňované zmluvy uzavreté po 1. januári 2011, ktorých účastníkom je SNAS, sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv

Faktúry a objednávky 2024

Názov Veľkosť Dokument
Faktúry a objednávky SNAS 2024 (ZIP) 30.78 KB
Stiahnuť

Faktúry a objednávky z rokov 2019 až 2023

Názov Veľkosť Dokument
Faktúry a objednávky 2023 (ZIP) 82.55 KB
Stiahnuť
Faktúry a objednávky 2022 (ZIP) 151.96 KB
Stiahnuť
Faktúry a objednávky 2021 (ZIP) 48.09 KB
Stiahnuť
Faktúry a objednávky 2020 (ZIP) 49.68 KB
Stiahnuť
Faktúry a objednávky 2019 (ZIP) 59.21 KB
Stiahnuť

Sťažnosti, odvolania a podnety

Sťažnosti

Sťažnosť na aktivity SNAS alebo akreditovaného orgánu posudzovania zhody možno podať:

 • písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4
 • E-schránkou cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk 
 • e-mailom na adresu e-mailovú adresu: snas@snas.sk 
 • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.30 – 15.00 h na č. +421 948 349 517
 • osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 – 15.00 h v sídle SNAS

Postup pre podanie a riešenie sťažností doručených na SNAS sú uvedené v metodickej smernici na akreditáciu MSA-06:  Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody, kapitola č. 9.

Metodická smernica MSA-06
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť

Odvolanie proti rozhodnutiam SNAS

Odvolanie proti rozhodnutiu SNAS možno podať písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4.

Odvolanie proti rozhodnutiu SNAS možno podať elektronicky do E-schránky cez Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk

Lehota na podanie odvolania: Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Postup pre podanie a riešenie odvolaní doručených na SNAS sú uvedené v metodickej smernici na akreditáciu MSA-06:  Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody, kapitola č. 9. 

Metodická smernica MSA-06
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť

Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba pre otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov dotknutých osôb 

Slovenská národná akreditačná služba určila zodpovednú osobu, ktorú môžu dotknuté osoby kontaktovať v súvislosti so všetkými otázkami týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov a uplatňovania ich práv podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) na tejto e-mailovej adrese: gdpr@snas.sk.

Informačná povinnosť

Názov Veľkosť Dokument
Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov (PDF) 158.46 KB
Stiahnuť

Protispoločenská činnosť

Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podnet možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.
Písomný podnet sa zasiela na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, P.O. Box 74, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ !!!.
Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom vedúceho odboru ekonomiky a prevádzky.
Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu: korupcia@snas.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.
Zodpovednou osobou je vedúci odboru ekonomiky a prevádzky SNAS.

Protikorupčný program SNAS

Názov Veľkosť Dokument
Protikorupčný program SNAS (PDF) 248.18 KB
Stiahnuť
Hodnotiaca správa o plnení Protikorupčného programu Slovenskej národnej akreditačnej služby 2024 208.14 KB
Stiahnuť

Výročné správy o činnosti SNAS a výročné správy o hospodárení SNAS

Názov Veľkosť Dokument
Výročná správa o činnosti SNAS za rok 2023 (PDF) 2.02 MB
Stiahnuť
Výročná správa o hospodárení za rok 2023 (PDF) 615.48 KB
Stiahnuť
Výročná správa o činnosti SNAS za rok 2022 (PDF) 2.67 MB
Stiahnuť
Výročná správa SNAS o hospodárení za rok 2022 (PDF) 569.75 KB
Stiahnuť
Výročná správa o činnosti SNAS za rok 2021 (PDF) 863.14 KB
Stiahnuť
Výročná správa o hospodárení SNAS za rok 2021 (PDF) 1.14 MB
Stiahnuť
Výročná správa o činnosti SNAS 2020 (PDF) 828.19 KB
Stiahnuť
Výročná správa SNAS o hospodárení za rok 2020 (PDF) 1.12 MB
Stiahnuť
Výročná správa o hospodárení SNAS za rok 2019 (PDF) 687.96 KB
Stiahnuť
Výročná správa o činnosti SNAS za rok 2019 (PDF) 751.77 KB
Stiahnuť
Výročná správa o činnosti SNAS za rok 2018 (PDF) 719.16 KB
Stiahnuť
Výročná správa o hospodárení SNAS za rok 2018 (PDF) 841.79 KB
Stiahnuť

Oznam k zasielaniu rozhodnutí do E-schránok

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané Slovenskou národnou akreditačnou službou, v ktorých rozhodujeme podľa osobitných predpisov, vo veciach práv, právom chránených záujmov a povinností fyzických osôb alebo právnických osôb (napr. konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov) Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk (s fikciou doručenia).

Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovanou elektronickou pečaťou s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.

Vyhlásenie o prístupnosti

Slovenská národná akreditačná služba má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.snas.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 vzhľadom na prvky nesúladu a výnimky uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

 1. Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:
  • Obrázky v niektorých PDF dokumentoch neobsahujú alternatívny text. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Ovládacie prvky a prvky reagujúce na vstup používateľa nemajú názov. [Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah]
  • Tabuľky v textových dokumentoch (PDF, DOCX, ODT, …) nemajú vždy definované záhlavie. [Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy]
  • V niektorých PDF dokumentoch sú medzery medzi písmenami, čo spôsobuje nesprávnu čitateľnosť textu asistenčnou technológiou. [Kritérium úspešnosti 1.3.2 Zmysluplné poradie]
  • Pre niektoré hypertextové odkazy sa farba používa ako jediný rozlišovací prostriedok od bežného textu. [Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb]
  • Niektoré PDF súbory nemajú dostatočný kontrast. [Kritérium úspešnosti 1.4.3 Kontrast (minimálny)]
  • Pri zmenšenom zobrazení sa naruší responzivita stránky a obsah je potrebné posúvať v oboch smeroch. [Kritérium úspešnosti: 1.4.10 Vnímateľný]
  • Chýbajúce alebo nesprávne definované názvy niektorých PDF dokumentov. [Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov]
  • Niektoré odkazy nie sú dostatočne zrozumiteľné mimo kontext. Niektoré title atribúty odkazov iba opakujú text odkazu. [Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú vytvorené záložky z nadpisov. [Kritérium úspešnosti 2.4.5 Viacero spôsobov]
  • Niektoré PDF dokumenty nemajú definovaný jazyk. [Kritérium úspešnosti 3.1.1 Jazyk stránky]
  • Na slovenskej stránke sú niektoré texty v anglickom jazyku. [Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí]
  • Duplicitný id atribút. [Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza]
 2. Nesúlad so slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi, upravujúcimi štandardy týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácii:
  • Niektoré odkazy nie sú doplnené o informáciu o formáte a veľkosti súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. RTF, DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). [§18 pís. i) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]
  • Na stránkach, ktoré zverejňujú povinne zverejňované informácie podľa osobitných predpisov, nie je uvedený dátum vytvorenia stránky a dátum poslednej aktualizácie. [§15 pís. k) vyhlášky UPVII č. 78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy]

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 8.9.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2102 bolo vykonané samohodnotením

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované a aktualizované 13.5.2024.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla a na vyžiadanie informácií a obsahu, ktoré sú vyňaté z rozsahu pôsobnosti smernice nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: pristupnost@snas.sk, alebo na telefónnom čísle +421 948 350 931. Správcom obsahu webového sídla a jeho prevádzkovateľom je Slovenská národná akreditačná služba.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

Správca obsahu

Otázky ohľadom webového sídla je možné zasielať na adresu snas_web@snas.sk 

Oznámenie o používaní súborov cookies

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto vám odporúčame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením.

Aktuálna verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 14.9.2021.

Toto oznámenie je súčasťou Prehlásenia o ochrane osobných údajov. Viac informácií o nás a o tom, ako chránime informácie o návštevníkoch tejto Webovej stránky, nájdete v našom Prehlásení o ochrane osobných údajov.

Aby sme návštevníkom umožnili plnohodnotné prehliadanie našich stránok a ponúkli atraktívny obsah, používame rôzne súbory cookies a technológie sledovania.

Čo sú súbory cookies?

Cookie je krátky textový súbor, ktorý do prehliadača odosielajú navštívené webové stránky. Webovým stránkam umožňuje zapamätať si informácie o vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk alebo iné nastavenia. Ďalšia návšteva našich stránok tak môže prebehnúť ľahšie a môže byť pre vás prínosnejšia ako vaša prvá návšteva, napr. nemusíte si znovu voliť preferovaný jazyk. Súbory cookies sú preto pre dôležité, bez nich by bolo prehliadanie webu zložitejšie.

Aké cookies spracovávame?

Návštevník webových stránok, ktorý má vo svojom webovom prehliadači povolené prijímanie súborov cookies, tým akceptuje spôsob nakladania s cookies na konkrétnej webovej stránke. Súbory cookies nemôžu preskúmavať Váš počítač alebo iné zariadenia, prípadne čítať v nich uložené dáta. Dočasné cookies (tzv. session cookies) sa aktivujú vždy pri návšteve webovej stránky a po ukončení jej prehliadania sa automaticky zmažú. Trvalé cookies (tzv. long term cookies) zostávajú uložené v počítači alebo v inom zariadení aj po skončení prehliadania webovej stránky.

Na aké účely využívame cookies?

Súbory cookie používame na množstvo účelov. Používame ich napríklad na ukladanie vašich predvolieb bezpečného vyhľadávania, , sledovanie počtu návštevníkov stránok, ochranu vašich dát alebo na zapamätanie vašich nastavení. Všetky tieto údaje sú celkom anonymné a nie sú používané k iným účelom.

Vo všeobecnosti možno cookies rozdeliť podľa účelu do 4 kategórií:

 • Nevyhnutné
 • Funkčné
 • Analytické
 • Reklamné

Nevyhnutné cookies vám umožňujú všeobecné používanie webových stránok a používanie základných funkcií ako sú zabezpečené oblasti,. Tieto cookies o vás nezhromažďujú žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na marketingové účely, ani si nepamätajú vašu históriu prehliadania Internetu.
S pomocou nevyhnutných cookies:

 • zisťujeme vašu totožnosť, keď sa na stránky prihlásite
 • zaisťujeme, aby ste na našich webových stránkach našli potrebnú službu aj v prípade, že by sme naše webové stránky nejakým spôsobom reorganizovali, atď.

Bez ich využívania nevieme zaručiť plnú funkčnosť našej stránky.

Funkčné cookies - slúžia k poskytovaniu služieb alebo na zapamätanie si nastavení s cieľom zaistenia maximálneho komfortu pri používaní webových stránok.

S pomocou funkčných cookies:

 • si pamätáme, aké nastavenie ste si zvolili, napríklad preferovaný jazyk
 • si pamätáme, či ste už dali nejaký súhlas alebo nesúhlas, napr. potvrdili Cookies Policy (a nemusíme vás touto otázkou obťažovať druhýkrát)
 • predvyplníme vaše údaje vo formulároch, atď.

Analytické cookies - zhromažďujú informácie o tom, ako používate naše webové stránky, napr. ktoré stránky navštevujete, či ste narazili na nejaké chyby, napríklad vo formulároch. Tieto cookies nezhromažďujú žiadne informácie, podľa ktorých by bolo možné zistiť vašu totožnosť – všetky zhromaždené údaje sú anonymné a slúžia na to, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.

S pomocou analytických cookies:

 • získavame štatistické údaje o tom, ako používate naše webové stránky
 • môžeme zachytiť prípadné chyby a ich odstránením stránky skvalitňovať
 • testujeme rôzne koncepcie našich webových stránok pre zlepšenie vašej používateľskej skúsenosti, atď.

Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na naše vlastné technické a marketingové účely.

Reklamné cookies - umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na našich webových stránkach na základe sledovania Vášho správania a vyhľadávania na Internete, a to vďaka identifikácii v nastavení Vášho prehliadača. Tieto súbory cookies neidentifikujú konkrétnu osobu, ale nastavenia a preferencie anonymného používateľa konkrétneho počítača. Reklamné cookies sa používajú aj na vyhodnotenie efektívnosti konkrétnej reklamy. Údaje z týchto cookies získavajú priamo prevádzkovatelia reklamných systémov a naša strana k nim nemá prístup.

S pomocou reklamných cookies:

 • vás môžeme prepojiť na sociálne siete, ako je Facebook, a na základe údajov o vašej návšteve potom budete dostávať reklamu z iných webových stránok, ktorá by vás mohla zaujímať.
 • môžeme poskytovať údaje o vašej návšteve tretím stranám, ktoré vám potom budú zobrazovať reklamy, ktoré by vás mohli zaujímať, atď.

Ako si skontrolujete nastavenie cookies?

Súbory cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke "Všetko o cookies". Môžete vymazať všetky súbory cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcionality nebudú fungovať. Návod pre odstránenie všetkých aj nekorektne zapísaných Cookies nájdete nižšie.

Návody na vymazanie alebo blokovanie Cookies v najčastejšie používaných prehliadačoch:

Ak používate iný internetový prehliadač, informujte sa prostredníctvom funkcie „Pomoc“ vo vašom internetovom prehliadači alebo u jeho výrobcu o pokynoch ohľadne zamedzovania a vymazávania cookies.

Užitočné linky - cookies

Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Google

Viac podrobnejších informácií o súboroch cookies nájdete na stránkach "Všetko o cookies""Čo sú to cookies"

Technická podpora

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou webu, technickými otázkami kontaktuje správcu webových stránok na adrese webmaster@snas.sk

Dátum vytvorenia stránky: 8.9.2021

Dátum poslednej aktualizácie: 30.06.2024

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky