Oznamy

Oznam - PT v AIS

Oznam pre akreditované skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá
Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje informovať o rozšírení funkcionality Akreditačného informačného systému (AIS) o časť PT - Medzilaboratórne porovnávacie merania.
Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné aktuálnu verziu plnenia stratégie účasti v medzilaboratórnych porovnaniach (PT) vo vyplnenom tlačive TL 71 vložiť pred každým posúdením do AIS, do časti Dokumentácia, PT/ročné analýzy.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 1.1.2018 je potrebné prehľad PT na tlačive TL 71 vkladať priamo do AIS, do časti Karta subjektu / PT.

Názov Veľkosť Dokument
PT manuál pre subjekty - (PDF) 476.89 KB
Stiahnuť

Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave

Vzorový pracovný postup na vykonávanie kalibrácie/metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave sa nachádza na webovej stránke SMU  v časti "Metodické postupy", názov súboru: "Metodický postup na výkon metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave".

Uvedený dokument je záväzný pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú metrologickú kontrolu uvedených meradiel a žiadajú o udelenie akreditácie pre túto činnosť.

Záznamové zariadenia (tachografy) sú kľúčovým prvkom pri bezpečnosti cestnej premávky.
V súčasnosti v Slovenskej republike platí zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
Okrem predpisov a zákonov z oblasti metrológie platí aj európska legislatíva v predmetnej oblasti.

Súčasťou posudzovania pri akreditácii subjektov vykonávajúcich „kalibrácie“ uvedených meradiel je aj posúdenie plnenia týchto požiadaviek.

Zoznam úkonov periodických prehliadok záznamových zariadení v cestnej doprave, ktoré musia byť zapracované v pracovných postupoch nájdete na:

https://www.mindop.sk/uploads/extfilesnew/doprava/cesta/CD/Autorizovane a reigstrovane dielne_usmernenie.pdf

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/periodicke-prehliadky-zaznamovych-zariadeni 


Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá - Ing. Jaromír Durný


Doplnenie pre žiadateľov o akreditáciu na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave: „Žiadateľ o akreditáciu alebo o rozšírenie akreditácie na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave je povinný sa úspešne zúčastniť MLPM u kompetentného poskytovateľa skúšok spôsobilosti. V prípade žiadosti o prvé udelenie akreditácie a rozšírenie akreditácie na kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave, je dostatočná prihláška na MLPM u kompetentného poskytovateľa MLPM. Expert SNAS sa počas svedeckého posudzovania zúčastní daného MLPM.“

Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave - tachografov I. a II. Generácie

Dňa 5.6.2019 bolo Ministerstvom dopravy a výstavby SR vydané Usmernenie pre autorizované osoby (dielne – kalibračné laboratóriá) k vykonávaniu overovania záznamových zariadení v cestnej doprave – tachografov I. a II. Generácie.

Uvedené usmernenie nájdete na stránkach Ministerstva dopravy a výstavby SR:

https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/dolezite-oznamy 

a  https://www.digitalnytachograf.sk/.

Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre kalibračné laboratóriá - Ing. Jaromír Durný. 

Doplnenie pre žiadateľov o akreditáciu na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave: „Žiadateľ o akreditáciu alebo o rozšírenie akreditácie na kalibrácie záznamových zariadení v cestnej doprave je povinný sa úspešne zúčastniť MLPM u kompetentného poskytovateľa skúšok spôsobilosti. V prípade žiadosti o prvé udelenie akreditácie a rozšírenie akreditácie na kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave, je dostatočná prihláška na MLPM u kompetentného poskytovateľa MLPM. Expert SNAS sa počas svedeckého posudzovania zúčastní daného MLPM.“

Akreditácia kalibračných laboratórií

SNAS je od roku 2001 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti kalibračných laboratórií. V súlade s politikami EA a ILAC využíva SNAS akreditačné činnosti na zabezpečenie trvalého plnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej akreditačnej schémy EN ISO/IEC 17025: 2017.  V oblasti akreditácie kalibračných laboratórií sú aktuálne SNAS akreditované kalibračné laboratóriá v oblastiach: akustických, elektrických, chemických, geometrických, mechanických veličín, veličiny času, objemu, prietoku, tlaku, teploty, vlhkosti a záznamové zariadenia v cestnej doprave. Kalibračné laboratória sú akreditované v regulovanej aj v neregulovanej oblasti. V regulovanej oblasti SNAS spolupracuje s národnými regulátormi pre rôzne oblasti kalibrácie s ÚNMS SR.

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre kalibračné laboratóriá je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 1, ktorá obsahuje obe tlačivá OA a TL606

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 1: Kalibračné laboratórium (ZIP) 98.35 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

 V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Kalibračných laboratórií
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 04/23
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/23
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 04/23
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 Kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 07/22
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M: 2022) 05/22
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky

Politiky SNAS na akreditáciu - Kalibračné laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 12/22
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 11/20
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 03/22
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-34 Politika SNAS na neistoty v kalibrácii 03/21
Stiahnuť
info
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť

Kontrolné otázky - Kalibračné laboratóriá

KO KL
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 237 Kontrolné otázky na SL a KL podľa STN CEN/TS 15675 10/17
Stiahnuť
TL 238 Kontrolné otázky LABORATÓRIÁ s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM 03/21
Stiahnuť
TL 262 Kontrolné otázky ISO/IEC 17025:2017 - vzor 03/18
Stiahnuť

Tlačivá - Kalibračné laboratóriá

Názov Veľkosť Dokument
TL 71/A SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre kalibračné laboratóriá (PDF) 14.54 KB
Stiahnuť

Katalóg činností pre kalibračné laboratóriá

Názov Veľkosť Dokument
Katalóg činností pre kalibračné laboratóriá 371.99 KB
Stiahnuť

Nadväznosť meraní v kalibračných a skúšobných laboratóriách

Laboratória, ktoré sa akreditujú alebo sú akreditované, musia mať výsledky svojich meraní akceptovateľným spôsobom nadviazané v zmysle požiadavky čl. 6.5 normy ISO/IEC 17025:2017.
SNAS má spracovanú politiku PL-13: Politika SNAS v oblasti nadväznosti.

Pre uľahčenie výberu vhodného miesta pre zabezpečenie nadväznosti uvádzame nasledovné informácie:

 1. V prípade nadväznosti výsledkov meraní na Slovenský metrologický ústav, prípadne zahraničné metrologické ústavy, je potrebné preveriť, či je príslušný metrologický ústav signatárom Dohovoru o uznávaní etalónov a certifikátov vydávaných ústavom (signatári, dohovor), a či má v CMC (Calibration and measurement capability) tabuľkách zverejnené údaje v danej oblasti v takom rozsahu, v akom laboratórium požaduje svoju nadväznosť meraní.
  Za akceptovateľnú nadväznosť výsledkov meraní sa uznáva splnenie týchto podmienok v zmysle Dohovoru BIPM, OIML a ILAC.
 2. V prípade nadväznosti meraní na akreditované laboratórium je potrebné, aby si laboratórium vybralo vhodné miesto v databáze zverejnených akreditovaných laboratórií príslušného národného alebo zahraničného akreditačného orgánu, ktorý je signatárom Dohody o vzájomnom uznávaní EA-MLA resp. ILAC-MRA. Nadväznosť merania laboratória je akceptovateľne zabezpečená, ak vybraný subjekt poskytuje služby nadväzovania v takom meracom rozsahu a s takou neistotou, akú laboratórium požaduje resp. potrebuje pre svoje merania alebo kalibrácie. Získaná neistota výsledkov príslušnej kalibrácie od subjektu poskytujúceho služby nadväzovania tvorí len jednu zložku v bilancii neistoty výsledku merania, skúšania alebo kalibrácie v laboratóriu.
 3. Existujú kalibrácie, prípadne merania v skúšaní, pre výsledky ktorých nemožno zabezpečiť nadväznosť striktne na jednotky SI. V týchto prípadoch sa dôveryhodnosť merania musí zabezpečiť vytvorením nadväznosti nasledovným spôsobom:
  • použitím certifikovaných referenčných materiálov od spôsobilého dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť ich spoľahlivé fyzikálne alebo chemické charakteristiky;
  • použitím špecifikovaných metód a/alebo dohodnutých vzorov, ktoré sú jasne opísané a odsúhlasené zúčastnenými stranami;
  • ak je to možné, vyžaduje sa účasť laboratória na vhodných medzilaboratórnych porovnaniach.

Vyššie uvedené zásady platia aj pre použitie referenčných materiálov, pretože tieto majú atribút etalónu.

V prípade nejasností v oblasti zabezpečenia nadväznosti sa možno v konkrétnych prípadoch obrátiť priamo na akreditačný orgán.

Posudzovatelia SNAS pri posudzovaní plnenia požiadaviek na zabezpečenie nadväznosti v kalibračných a v skúšobných laboratóriách musia postupovať podľa vyššie uvedených zásad. 

Nadväznosť meraní v kalibračných a skúšobných laboratóriách
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť

Medzilaboratórne porovnávania (ILC) a skúšky spôsobilosti (PT)

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov : Politiku PL-23 a Metodickú smernicu na akreditáciu MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v dokumente Metodickej smernice na akreditáciu MSA-L/14.

Medzilaboratórne porovnávania (ILC) a skúšky spôsobilosti (PT)
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Organizátori PT akreditovaní SNAS Informácie
VUIS – CESTY, spol. s r. o.
http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM)
https://www.slm.sk/
PT Provider UCLSB Ltd.
https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd.
https://inter-project.bg/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd.
https://ptsbg.eu/en/

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Organizátor Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní organizátori skúšok spôsobilosti

Zoznam vybraných kompetentných organizátorov skúšok spôsobilosti nájdete na našej stránke: Organizátori skúšok spôsobilosti

Kontakt na odborného garanta pre kalibračné laboratóriá

Ing. Jaromír Durný; e-mail: jaromir.durny(@)snas.sk; mobil: 0940 982 185

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky