Akreditácia certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva

Proces akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva pozostáva z posudzovania a potvrdenia spôsobilosti organizácie vykonávať certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a príslušných noriem alebo normatívnych dokumentov.

Súčasťou procesu posudzovania pre udelenie akreditácie nového žiadateľa je aj svedecké posudzovania vždy pre každý manažérsky systém, ktoré sa uskutočňujú formou pozorovania orgánu certifikujúceho systémy manažérstva pri výkone auditu u žiadateľa o certifikáciu.

Po udelení akreditácie sú vykonávané plánované dohľady a reakreditácie nad akreditovanými certifikačnými orgánmi certifikujúcimi systémy manažérstva. Počas platnosti osvedčenia sa preverí, či certifikačný orgán neustále plní všetky akreditačné požiadavky. Súčasťou plánovaných dohľadov a reakreditácií sú aj svedecké posudzovania podľa plánu svedeckých posudzovaní, ktoré sa vykonávajú podľa pravidiel špecifikovaných v ďalších relevantných normách a príslušných povinných dokumentoch EA, IAF.

Oblasti akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a sektorovo špecifických certifikačných schém:

 • systémy manažérstva kvality (QMS) podľa ISO 9001 a ISO/IEC 17021-3,
 • systémy manažérstva konca odpadov (QMS-EoW) podľa ISO 9001, nariadenia Rady (EÚ) č. 333/2011, nariadenia Komisie (EU) č. 1179/2012 a nariadenia Komisie (EU) č. 715/2013,
 • systémy manažérstva kvality pri zváraní (QMS-W) podľa ISO 9001 a ISO 3834,
 • systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (SFCS) podľa TD SFCS 1002, TD SFCS 1003 a TD SFCS 1005,
 • systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky (QMS-MD) podľa ISO 13485,
 • systémy manažérstva environmentu (EMS) podľa ISO 14001 a ISO/IEC 17021-2,
 • systémy manažérstva BOZP (OH&SMS) podľa ISO 45001 a ISO/IEC TS 17021-10 ,
 • systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa ISO/IEC 27001 a ISO/IEC 27006,
 • systémy manažérstva bezpečnosti potravín (FSMS) podľa ISO 22000 a ISO/TS 22003 ,
 • systémy energetického manažérstva (EnMS) podľa ISO 50001 a ISO 50003,
 •  systémy manažérstva proti úplatkárstvu (ABMS) podľa ISO 37001 a ISO/IEC TS 17021-9,
 • systémy manažérstva plynulého podnikania (BCMS) podľa ISO 22301 a ISO/IEC TS 17021-6,
 • systémy manažérstva IT služieb (ITSMS) podľa ISO/IEC 20000-1 a ISO/IEC 20000-6

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.

Pri vypĺňaní žiadosti, nezabudnite vyplniť aj Prílohu k žiadosti -  Príloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva.

Príloha k žiadosti o akreditáciu:

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 7: Orgán certifikujúci systémy manažérstva - v. 9.12.2020 59.39 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Manažérske systémy
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-CS/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 05/21
Stiahnuť
MSA-CS/04 IAF záväzný dokument na audit a certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami (IAF MD 1: 2018) 03/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/05 IAF záväzný dokument na prevod akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD 2: 2017) 06/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/08 Návod EA na aplikáciu ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02 M: 2022) 04/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/09 Dodržiavanie právnych predpisov ako súčasť akreditovanej certifikácie podľa ISO 14001: 2015 (EA-7/04 M: 2017) 06/17
Stiahnuť
info
MSA-CS/10 IAF záväzný dokument Aplikácia ISO/IEC 17021 pri auditoch integrovaných systémov manažérstva (IAF MD 11: 2013) 02/21
Stiahnuť
info
MSA-CS/11 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IAF MD 5:2019) 04/20
Stiahnuť
info
MSA-CS/13 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémov manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok (ISO 13485) (IAF MD 9: 2022) 06/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/15 Svedecké posudzovania pre akreditáciu certifikačných orgánov systémov manažérstva 09/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/18 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 na certifikáciu systémov manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OH&SMS) (IAF MD 22: 2019) 05/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/19 Riadenie subjektov konajúcich v mene akreditovaných certifikačných orgánov na systémy manažérstva (IAF MD 23:2018) 05/19
Stiahnuť
info
MSA-CS/20 Prechodové požiadavky na ISO 22003-1:2022 12/23
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Manažérske systémy
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 07/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
PL-41 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime 09/21
Stiahnuť
PL-52 Všeobecné zásady používania značky IAF CERTSEARCH 01/20
Stiahnuť
info
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-55 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich EnMS podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 v súlade s IAF MD 24: 2021 01/22
Stiahnuť
PL-57 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich ISMS podľa ISO/IEC 27001: 2022 07/23
Stiahnuť
PL-61 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich FSMS v súlade s ISO 22003-1: 2022 a IAF MD 27: 2023 12/23
Stiahnuť

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá - Manažérske systémy
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 73/S SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Výkonnosť CO, Analýza činnosti v zahraničí – MS 01/22
Stiahnuť
Pozn. 1
TL 200 Kontrolné otázky na posudzovanie zhody podľa ISO/IEC 7021-1: 2015 01/16
Stiahnuť

Pozn.  1 - Certifikačný orgán každoročne predkladá SNAS-u aktuálny zoznam platných a pozastavených certifikátov, k nim plánovaných termínov auditov na aktuálny rok a popis všetkých svojich kritických lokalít, a to najneskôr do 31. januára aktuálneho roka na tlačivách vo formáte Excel - TL 73/S (pre CO certifikujúce systémy manažérstva). 

IAF CertSearch

Medzinárodné akreditačné fórum (IAF - International Accreditation Forum) 1. februára 2020 oficiálne spustilo svetovú exkluzívnu globálnu databázu akreditovaných certifikácií systémov manažérstva ktorá umožňuje podnikateľským subjektom a vládnym organizáciám digitálne overiť certifikát organizácie, jeho platnosť a overiť či certifikačný orgán, ktorý vydáva certifikát je akreditovaný na vydávanie certifikácií podľa príslušnej normy.

IAF CertSearch  je najväčšia globálna databáza akreditovaných certifikácií, v súčasnosti obsahuje okolo 400 000 platných certifikácií vo viac ako 150 ekonomikách, pokrývajúcich celý rad odvetví. S viac ako 4 000 certifikačnými orgánmi a 68 akreditovanými signatármi IAF MLA, proces overovania certifikácií v rámci dodávateľských reťazcov je vďaka tejto globálnej databáze IAF CertSearch výrazne jednoduchší a efektívnejší.

Vytvorenie a údržba databázy IAF CertSearch poskytne jedinečné miesto pre všetky akreditované certifikácie manažérskych systémov vydaných akreditovanými certifikačnými orgánmi IAF z celého sveta, čo zvýši efektívnosť overovania a zníži pravdepodobnosť zneužívania:

• zvýšenie významu akreditovanej certifikácie, zviditeľní tých, ktorí majú certifikáciu, a zvýši hodnotu a integritu akreditovaných certifikátov;

• jednoznačné overenie platnosti certifikácie, ako aj to, že certifikačný orgán je skutočne akreditovaný a že akreditačný orgán je signatárom MLA IAF.

• eliminácia falošných alebo exspirovaných certifikácií na trhu;

• zjednodušenie rozpoznávania neakreditovanej certifikácie od akreditovanej.

Aký je účel databázy IAF CertSearch?

Hlavným účelom novej platformy je podpora integrity akreditovaných certifikátov manažérskych systémov, čo umožňuje zúčastneným stranám skontrolovať stav akreditovaných certifikátov. Vďaka tejto databáze sa dá behom niekoľkých sekúnd zistiť, či má konkrétna spoločnosť platnú certifikáciu vydanú akreditovaným certifikačným orgánom, ktorú vydal akreditačný orgán, ktorý je signatárom MLA IAF.

Ako používať databázu IAF CertSearch?

IAF CERTSEARCH je nástroj, ktorý môžu používatelia použiť, keď chcú skontrolovať akreditované certifikáty, ak používateľ pozná „názov spoločnosti / organizácie“ alebo „identifikačné číslo certifikátu“. Databáza disponuje informáciami od IAF, ktoré potvrdzujú, že akreditačné orgány sú signatármi dohody ILAF MLA. Databáza má informácie od akreditačných orgánov, aby sa zabezpečilo, že certifikačné orgány budú akreditované na vydávanie akreditovaných certifikátov v súlade s príslušnou normou. Zároveň databáza získava informácie aj od certifikačných orgánov, aby sa zabezpečilo overenie platnosti certifikácie.

Pozrite si video o IAF CertSearch - na youtube.com

Hierarchia IAF CertSearch, 1. úroveň - CertSearch prijíma údaje od IAF, 2. úroveň - akreditačné orgány vkladajú údaje o certifiačných orgánoch, 3. úroveň - certifikačné orgány vkladajú údaje o vydaných certifikátoch

Značka IAF CertSearch

IAF vytvoril značku IAF CertSearch, ktorá odkazuje na databázu IAF CertSearch. Organizácie, ktoré majú aktívnu akreditovanú certifikáciu v databáze IAF CertSearch, budú mať možnosť zahrnúť značku IAF CertSearch na svoju webovú stránku. Platné akreditované certifikačné orgány a akreditačné orgány, ktoré sú zahrnuté v IAF CertSearch, môžu tiež zahrnúť značku IAF CertSearch na svoju webovú stránku preukazujúcu ich akreditáciu a stav členstva v IAF. Značka IAF CertSearch bude odkazovať na ich profil v databáze IAF CertSearch. (Politika SNAS PL-52 Všeobecné zásady používania značky IAF CERTSEARCH (IAF PL 09: 2019)).

Kto môže používať databázu IAF CertSearch a prečo je to dôležité?

Globálna databáza, v ktorej môžu používatelia vyhľadávať a overovať stav akreditovaných certifikácií vydaných certifikačným orgánom, ktorý bol akreditovaný signatárskym akreditačným orgánom IAF MLA. To znamená, že člen verejnosti môže s istotou potvrdiť certifikáciu (certifikáty) organizácie, certifikácia je platná, certifikačný orgán je akreditovaný a akreditačný orgán je súčasne signatárom IAF MLA v reálnom čase, a to všetko v jednom procese.

Článok - IAF CertSearch teraz naživo

Prezentácia o IAF CertSearch

IAF CertSearch

Usmernenie pre certifikačné orgány certifikujúce v ohniskách ochorenia COVID-19

Pri zvýšenom ohrození zamestnancov certifikačného orgánu, vyhlásení karantény a súvisiacich cestovných obmedzeniach v ohniskách infekcie COVID-19 môžu certifikačné orgány po konzultácii s príslušným garantom SNAS uplatniť postupy v súlade IAF ID 3:2011 a postupy IAF MD 4:2018 ak to charakter sektorovej certifikácie / druh auditu umožňuje.

Oznamy a aktuality

Certifikačný orgán každoročne predkladá SNAS-u aktuálny zoznam platných a pozastavených certifikátov, k nim plánovaných termínov auditov na aktuálny rok a popis všetkých svojich kritických lokalít, a to najneskôr do 31. januára aktuálneho roka na tlačivách vo formáte Excel - TL 73/S (pre CO certifikujúce systémy manažérstva).

Tlačivo na stiahnutie: TL 73/S SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Výkonnosť CO, Analýza činnosti v zahraničí. 

Názov Veľkosť Dokument
TL 73/S SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Výkonnosť CO, Analýza činnosti v zahraničí - MS 20.36 KB
Stiahnuť

Kontakt na odborného garant pre orgány certifikujúce systémy manažérstva

Ing. Anna Ondrášiková; e-mail: anna.ondrasikova(@)snas.sk; +421  948 073 246 

Ing. Jana Vašková; e-mail: jana.vaskova(@)snas.sk; +421 940 946 729

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky