Oznam

Oznam pre akreditované skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá


Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje informovať o rozšírení funkcionality Akreditačného informačného systému (AIS) o časť PT - Medzilaboratórne porovnávacie merania.

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné aktuálnu verziu plnenia stratégie účasti v skúškach spôsobilosti (PT) a medzilaboratórnych porovnaniach (ILC) vo vyplnenom tlačive TL 71 vložiť pred každým posúdením do AIS, do časti Dokumentácia, PT/ročné analýzy.


Akreditácia skúšobných laboratórií

SNAS je od roku 2001 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti skúšobných laboratórií. V súlade s politikami EA a ILAC využíva SNAS akreditačné činnosti na zabezpečenie trvalého plnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej akreditačnej schémy EN ISO/IEC 17025: 2017. V oblasti akreditácie skúšobných laboratórií je akreditovaných viac ako 200 skúšobných laboratórií, a to aj v jedinečných zameraniach skúšania, ktoré pokrývajú životné prostredie, potraviny, veterinárne skúšanie, pracovné prostredie, rôzne technické skúšobne vrátane technickej čistoty materiálov, zbrane, pyrotechniku, výbušniny, forenzné skúšanie, emisie, výfukové plyny, automobilové materiály a homologizáciu vozidiel. Skúšobné laboratóriá sú akreditované v regulovanej aj v neregulovanej oblasti. V regulovanej oblasti SNAS spolupracuje s národnými regulátormi pre rôzne oblasti skúšobníctva s ÚNMS SR, so Štátnym stavebným úradom a Štátnym dopravným úradom MDaV SR. Atestácia plnenia notifikačných požiadaviek je v spolupráci s MŽP SR.

Podanie žiadosti o akreditáciu skúšobných laboratórií

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre skúšobné laboratóriá je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 2, ktorá obsahuje obe tlačivá OA a TL606. 

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 2: Skúšobné laboratórium (ZIP) 161.51 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu skúšobných laboratórií

MSA - Skúšobné laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 07/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a poskytovateľov skúšok spôsobilosti 07/24
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky na akreditáciu skúšobných laboratórií

Politiky SNAS na akreditáciu - Skúšobné laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 05/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-60 Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 12/23
Stiahnuť

Kontrolné otázky

KO SL
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
TL 238 Kontrolné otázky LABORATÓRIÁ s FLEXIBILNÝM ROZSAHOM 03/21
Stiahnuť
TL 262 Kontrolné otázky ISO/IEC 17025:2017 - vzor 03/18
Stiahnuť

Tlačivá pre skúšobné laboratóriá

Názov Veľkosť Dokument
TL 71/B SNAS - Príloha č.1 k Stratégii účasti na skúškach spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraniach (PT) na akreditačný cyklus – pre skúšobné laboratóriá (PDF) 14.77 KB
Stiahnuť

Katalóg činností pre skúšobné a medicínske laboratóriá

V súvislosti s implementáciou projektu informačného systému, ktorého výsledkom má byť zjednodušenie a sprehľadnenie celého procesu akreditácie bol Slovenskou národnou akreditačnou službou spracovaný zoznam určujúcich údajov pre jednotlivé oblasti akreditácie.

Definovanie určujúcich údajov opisujúcich činnosť skúšobných a medicínskych laboratórií je založené na kombinácii predmetu/matrice a skúšky (princípu stanovenia). Takým istým spôsobom sú definované odbornosti posudzovateľov a expertov SNAS podieľajúcich sa na akreditačných službách. Cieľom je dosiahnuť kompatibilitu databázy posudzovateľov a akreditovaných činností laboratórií, zabezpečenie korektného výberu členov posudzovacích skupín, zníženia administratívnej záťaže, ako aj urýchlenia a zjednodušenia celého procesu posudzovania. Výsledkom je priložený „katalóg činností“. Kategorizácie činností laboratóriá vychádzajúca z tohto „katalógu“ bude slúžiť ako podklad pre zostavovanie posudzovacích skupín

Názov Veľkosť Dokument
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Predmety - matrice (PDF) 398.53 KB
Stiahnuť
Určujúce údaje pre skúšobné a medicínske laboratóriá: Skúšky: (PDF) 419.75 KB
Stiahnuť
Matrice pre patologické laboratóriá 220.52 KB
Stiahnuť

Nadväznosť meraní v oblasti skúšobných a kalibračných laboratórií

Laboratória, ktoré sa akreditujú alebo sú akreditované, musia mať výsledky svojich meraní akceptovateľným spôsobom nadviazané v zmysle požiadavky čl. 6.5 normy ISO/IEC 17025:2017.
SNAS má spracovanú politiku PL - 13: Politika SNAS v oblasti nadväznosti.

Pre uľahčenie výberu vhodného miesta pre zabezpečenie nadväznosti uvádzame nasledovné informácie:

 1. V prípade nadväznosti výsledkov meraní na Slovenský metrologický ústav, prípadne zahraničné metrologické ústavy, je potrebné preveriť, či je príslušný metrologický ústav signatárom Dohovoru o uznávaní etalónov a certifikátov vydávaných ústavom (signatári, dohovor), a či má v CMC (Calibration and measurement capability) tabuľkách zverejnené údaje v danej oblasti v takom rozsahu, v akom laboratórium požaduje svoju nadväznosť meraní.
  Za akceptovateľnú nadväznosť výsledkov meraní sa uznáva splnenie týchto podmienok v zmysle Dohovoru BIPM, OIML a ILAC.

 2. V prípade nadväznosti meraní na akreditované laboratórium je potrebné, aby si laboratórium vybralo vhodné miesto v databáze zverejnených akreditovaných laboratórií príslušného národného alebo zahraničného akreditačného orgánu, ktorý je signatárom Dohody o vzájomnom uznávaní EA-MLA resp. ILAC-MRA. Nadväznosť merania laboratória je akceptovateľne zabezpečená, ak vybraný subjekt poskytuje služby nadväzovania v takom meracom rozsahu a s takou neistotou, akú laboratórium požaduje resp. potrebuje pre svoje merania alebo kalibrácie. Získaná neistota výsledkov príslušnej kalibrácie od subjektu poskytujúceho služby nadväzovania tvorí len jednu zložku v bilancii neistoty výsledku merania, skúšania alebo kalibrácie v laboratóriu.

 3. Existujú kalibrácie, prípadne merania v skúšaní, pre výsledky ktorých nemožno zabezpečiť nadväznosť striktne na jednotky SI. V týchto prípadoch sa dôveryhodnosť merania musí zabezpečiť vytvorením nadväznosti nasledovným spôsobom:

  • použitím certifikovaných referenčných materiálov od spôsobilého dodávateľa, ktorý je schopný poskytnúť ich spoľahlivé fyzikálne alebo chemické charakteristiky;
  • použitím špecifikovaných metód a/alebo dohodnutých vzorov, ktoré sú jasne opísané a odsúhlasené zúčastnenými stranami;
  • ak je to možné, vyžaduje sa účasť laboratória na vhodných medzilaboratórnych porovnaniach.

Vyššie uvedené zásady platia aj pre použitie referenčných materiálov, pretože tieto majú atribút etalónu.

V prípade nejasností v oblasti zabezpečenia nadväznosti sa možno v konkrétnych prípadoch obrátiť priamo na akreditačný orgán.

Posudzovatelia SNAS pri posudzovaní plnenia požiadaviek na zabezpečenie nadväznosti v kalibračných a v skúšobných laboratóriách musia postupovať podľa vyššie uvedených zásad. 

Nadväznosť meraní v kalibračných a skúšobných laboratóriách
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť

Skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnávanie

Požiadavky noriem, ktorých plnenie SNAS posudzuje pri akreditácií laboratórií, a to ISO/IEC 17025 pre skúšobné a kalibračné laboratóriá a ISO 15189 pre medicínske laboratóriá požadujú, aby laboratóriá mali zavedený systém zabezpečenia kvality výsledkov skúšok, kalibrácií, vyšetrení, v rámci ktorého sa zúčastňujú skúšok spôsobilosti (externého hodnotenia kvality) alebo iných medzilaboratórnych porovnaní. Skúšky spôsobilosti (PT) a medzilaboratórne porovnávanie (ILC) predstavujú významný nástroj monitorovania výkonnosti laboratória. SNAS považuje účasť laboratórií v programoch PT a ILC za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na programoch PT/ILC organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA a SNAS. Účasť laboratórií v PT a ILC sa riadi politikou SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti PL-23 a metodickou smernicou stanovenia rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti MSA-L/14.

V prípade, že PT/ILC nie je dostupné (realizovateľné), laboratórium musí zabezpečiť kontrolu kvality inými adekvátnymi postupmi (MSA-L/14 a PL23).

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné aktuálnu verziu plnenia stratégie účasti v PT /ILC vo vyplnenom relevantnom tlačive TL 71 vložiť pred každým posúdením do AIS, do časti Dokumentácia, PT/ročné analýzy.

Skúšky spôsobilosti a medzilaboratórne porovnávanie
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť

Poskytovatelia skúšok spôsobilosti akreditovaní SNAS

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Poskytovateľ Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS) https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní poskytovatelia skúšok spôsobilosti

Kontakt na národné akreditačné orgány susediacich krajín so SR s akreditačnou schémou podľa ISO/IEC 17043 pre poskytovateľov PT

Kontakt na odborných garantov pre skúšobné laboratóriá

Ing. Stanislav Mikušínec; e-mail: stanislav.mikusinec(@)snas.sk; mobil: 0948 893 169

Ing. Janka Szabová; e-mail: janka.szabova(@)snas.sk; mobil: 0949 008 249

Ing. Henrieta Bóriková; e-mail: henrieta.borikova(@)snas.sk; mobil: 0940 982 186

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky