Spolupráca s inými akreditačnými orgánmi

Jedným z najdôležitejších a zároveň najmladším akreditačným princípom je zásada nekonkurovania si akreditačných orgánov, ktorá je právne ustanovená aj v nariadení EP a R (ES) č. 765/2008 v článku 6. Jej cieľom je zabrániť komercializácii akreditácie v Európe a tým zvýšiť kvalitu, hodnovernosť a spoľahlivosť akreditácie. Táto zásada bola prevzatá aj do Politiky EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA. SNAS ju implementoval do svojho systému manažérstva cez politiku PL-04.

Spolupráca SNAS s inými akreditačnými orgánmi je rozdelená do viacerých úrovní:

 1. Signatári EA MLA / BLA
  Spolupráca SNAS je založená na dodržiavaní zásad a postupov EA pre cezhraničné akreditácie, výmenu informácií a pomoc pri poskytovaní expertov v špecifických oblastiach akreditácie s miestnymi akreditačnými orgánmi. SNAS má podpísaných 8 dohôd o subdodávkach a 5 bilaterálnych dohôd o spolupráci so signatármi EA MLA / BLA.

 2. Signatári ILAC MRA / IAF MLA
  Spolupráca SNAS je založená na dodržiavaní zásad a postupov ILAC / IAF pre cezhraničné akreditácie. SNAS má podpísanú 1 dohodu o subdodávkach so signatárom ILAC MRA, 1 bilaterálnu dohodu o spolupráci so signatárom ILAC MRA.

 3. Signatári MLA / MRA zavádzajúci novú oblasť akreditácie
  SNAS spolupracoval so 4 akreditačnými orgánmi signatármi MLA / MRA pri ich zavádzaní novej oblasti akreditácie.

 4. Akreditačné orgány mimo región EU
  SNAS spolupracuje s každým akreditačným orgánom, ktorý požiada o spoluprácu, ak je to možné. Odbornú spoluprácu poskytol 5 akreditačným orgánom mimo región EU na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci.

 5. Účasť v projektoch na pomoc novým akreditačným orgánom v akreditácii, alebo pomôcť iným akreditačným orgánom pri zavedení novej oblasti akreditácie. Od roku 2007 SNAS spolupracoval v 6 projektoch medzinárodnej pomoci v oblasti akreditácie alebo akreditácie pre účely notifikácie.


Zásady pre cezhraničné akreditácie

 • SNAS pri každej cezhraničnej žiadosti o akreditáciu písomne kontaktuje miestny akreditačný orgán, ak sa rozhodne v súlade so zásadami cezhraničnej akreditácie akceptovať žiadosť o cezhraničnú akreditačnú službu,

 • Ak SNAS akredituje v SR orgán posudzovania zhody na zahraničný národný predpis, požiada vždy o spoluprácu akreditačný orgán krajiny, ktorá predpis vydala, aby bolo zabezpečené spôsobilé posúdenie jeho požiadaviek,

 • SNAS využíva pri poskytovaní všetkých cezhraničných akreditačných služieb v maximálnej miere, ak je to možné, spôsobilé zdroje miestneho akreditačného orgánu.


V rámci EA regiónu:
 • SNAS postupuje v súlade s nariadením EP a R (ES) č 765/2008 a záväznými dokumentmi EA,

 • Ak žiadateľ o akreditačnú službu je z krajiny, ktorej akreditačný orgán je signatárom EA MLA / BLA v požadovanej oblasti akreditácie, SNAS neakceptuje doručenú žiadosť a informuje o tom žiadateľa s odporučením obrátiť sa so žiadosťou na akreditačný orgán v mieste jeho zriadenia,

 • Ak SNAS udelí v akreditáciu orgánu posudzovania zhody s centrálou v SR a s viacerými pracoviskami v zahraničí (viacmiestna akreditácia), spolupracuje s lokálnym akreditačným orgánom.


Mimo EA región:
 • SNAS postupuje v súlade so záväznými dokumentmi ILAC a IAF.

 • Ak žiadateľ o akreditačnú službu je z krajiny, ktorej akreditačný orgán je signatárom ILAC MRA a/alebo IAF MLA v požadovanej oblasti akreditácie, SNAS odporučí žiadateľovi využitie služieb vlastného akreditačného orgánu, ak je to možné a vysvetlí mu rovnocennosť akreditácie miestnym akreditačným orgánom a zmysel dohôd o vzájomnom uznávaní.

 • Ak žiadateľ o akreditačnú službu je z krajiny, ktorej akreditačný orgán nie je signatárom ILAC MRA a/alebo IAF MLA v požadovanej oblasti akreditácie, SNAS informuje žiadateľa o spolupráci SNAS s miestnym akreditačným orgánom (ak je to možné) a upozorní ho na možnosti, kedy môže byť následný dohľad vykonaný miestnym akreditačným orgánom v subdodávke alebo kedy akreditácia SNAS môže byť prevedená pod administratívu domáceho akreditačného orgánu.