Identifikácia organizácie

Logo SNAS

Názov organizácie: Slovenská národná akreditačná služba
Sídlo organizácie:
Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4
Kontakt: e-mail: snas@snas.sk
web: www.snas.sk


Typ organizácie: verejnoprávna inštitúcia Zriadenie: zriadená zákonom č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

 • Riaditeľ: Ing. Štefan Král, PhD.


Členovia vedenia: 

 • Zástupca riaditeľa a manažér kvality: Ing. Juraj Randus 
 • Vedúca odboru akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP: RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
 • Vedúci odboru certifikačných orgánov a overovateľov:  Ing. Jaroslav Remža, PhD. 
 • Vedúci odboru ekonomiky a prevádzky: Ing. Peter Lovecký

Pôsobnosť a poslanie SNAS

Pôsobnosť SNAS

SNAS je verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody. SNAS je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh (ďalej len „nariadenie EPaR“) jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom v Slovenskej republike, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou Slovenskej republiky. V zmysle nariadenia EPaR sa SNAS pravidelne podrobuje vzájomnému hodnoteniu (ďalej len „evaluácii“) zo strany EA, ktorá preveruje dodržiavanie medzinárodnej normy a pravidiel stanovených pre akreditáciu. Monitorujúcou autoritou nad dodržiavaním zákona je ÚNMS SR. 

Zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody sa stal účinným dňa 01.04.2023. Týmto zákonom bol zrušený a nahradený zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V súlade s predmetnou zmenou sa odkazy na „zákon o akreditácii“ alebo odkazy na „zákon č. 505/2009 Z. z.“ v dokumentácii Slovenskej národnej akreditačnej služby chápu ako odkazy na zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

Poslanie SNAS

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v Slovenskej republike, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií (EA, ILAC, IAF, FALB, OECD) a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.

V tejto súvislosti SNAS:

 • vykonáva posudzovanie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody (CAB - Conformity Assessment Body) ako nezávislá tretia strana uznávaná vládou Slovenskej republiky,
 • udeľuje osvedčenia o akreditácii orgánom posudzovania zhody, čím oficiálne potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí,
 • ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi - signatármi MLA/BLA/MRA,
 • poskytuje klientom orgánov posudzovania zhody požadovanú dôveru, že výsledky činnosti týchto orgánov sú plne hodnoverné. Významnú podporu v tomto smere dáva laboratórna kombinovaná značka MRA a certifikačná kombinovaná značka MLA. SNAS ako signatár ILAC MRA a IAF MLA je oprávnený udeliť príslušnú licenciu všetkým CAB, ktoré akreditoval. To dáva výsledkom vydaným orgánmi, ktoré SNAS akreditoval, najvyššiu úroveň dôvery vo vzťahu k ich klientom na celom svete.,
 • vytvára podmienky na vylúčenie viacnásobného posudzovania spôsobilosti v rovnakých oblastiach činnosti rôznymi orgánmi,
 • podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa,
 • poskytuje širokú publicitu všetkým akreditovaným orgánom posudzovania zhody v SR i v zahraničí.

Organizačná štruktúra SNAS

Orgány SNAS

Orgánmi SNAS podľa § 4 zákona o akreditácii sú: 

 • riaditeľ, 
 • dozorná rada,
 • akreditačná rada. 

Riaditeľ je štatutárnym orgánom SNAS, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Zodpovedá za plnenie úloh Slovenskej národnej akreditačnej služby ustanovených podľa § 3 a osobitnými predpismi, Zastupuje Slovenskú republiku v príslušných európskych organizáciách a medzinárodných organizáciách združujúcich akreditačné orgány v oblasti akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktorých je Slovenská národná akreditačná služba členom: EA, ILAC, IAF, FALB a OECD, a statusu signatára medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA. 

Dozorná rada je dozorným a kontrolným orgánom SNAS. Pôsobnosť dozornej rady je definovaná v § 8 ods. 2 zákona o akreditácii. Dozorná rada má piatich členov. Jeden člen je zástupcom MF SR, dvaja členovia sú zástupcami ÚNMS SR a dvaja členovia sú zamestnanci SNAS.

Aktuálne zloženie dozornej rady :

 • Ing. Emil Košút – predseda, zástupca ÚNMS SR
 • Ing. Katarína Rýdza – zástupca MF SR
 • Ing. Dušan Butaš – zástupca ÚNMS SR
 • JUDr. Juraj Vondrášek – zástupca SNAS
 • PhDr. Ivona Mesíková, PhD. – zástupca SNAS

Akreditačná rada  je poradný orgán riaditeľa. Akreditačná rada má najviac 19 členov, ktorých vymenúva a odvoláva riaditeľ. Členmi akreditačnej rady sú nominovaní zástupcovia orgánov štátnej správy, nezávislí odborníci v oblasti akreditácie, zástupcovia akreditovaných osôb nominovaní združeniami zamestnávateľov a zástupcovia zákazníkov akreditovaných osôb nominovaní združeniami zamestnávateľov. Zastúpenie jednotlivých zainteresovaných strán v akreditačnej rade musí byť vyvážené. Zloženie, úlohy, organizačné zabezpečenie a spôsob rokovania akreditačnej rady upraví štatút a rokovací poriadok, ktorý vydá Slovenská národná akreditačná služba. 

Dozorná rada SNAS
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
DR-ST Štatút dozornej rady Slovenskej národnej akreditačnej služby 04/23
Stiahnuť
DR-RP Rokovací poriadok dozornej rady SNAS 2023 04/23
Stiahnuť
DR-RP-D1 Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku dozornej rady SNAS 2023 04/23
Stiahnuť
Štatút akreditačnej rady
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
ST-11 Štatút akreditačnej rady 11/23
Stiahnuť

Poradné orgány SNAS

Poradným orgánmi riaditeľa SNAS sú: 

 • Technické výbory,
 • Akceptačné komisie,
 • Hodnotiace komisie, 
 • Komisie na vymenovanie posudzovateľov ,
 • Terminologická komisia
 • Výbor SNAS pre Správnu laboratórnu prax

Technické výbory

Technické výbory SNAS sú zriadené ako poradné orgány riaditeľa SNAS na potvrdzovanie odbornej spôsobilosti posudzovateľov a expertov v danej oblasti akreditácie a na riešenie technických a metodických otázok v oblastiach akreditácie SNAS s cieľom zabezpečiť, aby všetky odborné a technické problémy a príslušné dokumenty boli diskutované a riešené v SNAS na požadovanej odbornej úrovni. Za týmto účelom SNAS využíva expertízy z vonkajších zdrojov (popredných špičkových odborníkov a expertov z oblasti výskumu, vývoja a technickej praxe, univerzít a vysokých škôl SR ako aj skúsených odborníkov akreditovaných organizácií).

Štruktúra technických výborov:

 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – veličiny (TV-KL-V)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – záznamové zariadenia v cestnej doprave (TV-KL-ZZ)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – prírodné, veterinárne vedy a zdravotníctvo (TV-SL-PVZ)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – technické veličiny (TV-SL-TV)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – emisie (TV-SL-E)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií (TV-ML)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti (TV-PTP)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov (TV-IO):
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (TV-CO-SM)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty (TV-CO-P)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby (TV-CO-O)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov (TV-E)
 • technický výbor SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov (TV-V)
Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-06: Technické výbory 976.38 KB
Stiahnuť

Akceptačné komisie

Poslaním Akceptačnej komisie SNAS je nestranne, objektívne a nezávisle:

 • preskúmať dostatočnosť informácií uvedených v žiadosti o akreditačnú službu, alebo v žiadosti o vykonanie posudzovania formou subdodávky pre iný akreditačný orgán, alebo v oznámení zahraničného environmentálneho overovateľa (TL 206/E) za účelom vykonania dozoru SNAS a v ďalšej priloženej dokumentácii,
 • preskúmať požadovanú akreditačnú schému, oblasť, špecifikáciu činnosti alebo rozsah akreditácie, ktoré si žiadateľ žiada akreditovať,
 • preskúmať zdroje SNAS na výkon príslušného posudzovania v zmysle príslušných publikovaných politík vrátane kompetentnosti a dostupnosti vhodných posudzovateľov a expertov.
Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-04: Akceptačné komisie SNAS 498.44 KB
Stiahnuť

Hodnotiace komisie

Poslaním hodnotiacich komisií SNAS je prerokovanie a zhodnotenie vhodnosti a správnosti postupu posudzovania prípadov z oblasti akreditácie, pre ktoré sú určené. Komisie pri svojej činnosti uplatňujú princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných medzinárodných akreditačných organizácií. Výsledkom ich hodnotenia je uznesenie odporúčajúce, alebo neodporúčajúce udeliť danému subjektu akreditáciu SNAS.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-05: Hodnotiace komisie SNAS 607.28 KB
Stiahnuť

Komisie na vymenovanie posudzovateľov

Poslaním KVP je posudzovanie návrhov na vymenovanie VP/P/VI/I a na zaradenie expertov do databázy SNAS na základe predloženia všetkých potrebných dokumentov špecifikovaných v MSA-05 tak, aby posudzovanie SNAS mohli vykonávať kompetentní posudzovatelia a experti s objektívne potvrdenou odbornou spôsobilosťou v súlade s medzinárodnými normami, s predpismi medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány, s európskymi smernicami a s dokumentmi SNAS.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-08: Komisie SNAS na vymenovanie posudzovateľov 526.63 KB
Stiahnuť

Terminologická komisia

Úlohou terminologickej komisie je riešiť otázky spojené s používaním odborných termínov a ich prekladom z cudzích jazykov, ako aj zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti akreditácie.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-09: Terminologická komisia SNAS 395.86 KB
Stiahnuť

Výbor SNAS pre Správnu laboratórnu prax

Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax (ďalej len V-SLP), je poradným orgánom riaditeľa SNAS vo veci rozhodovania o udelení / ponechaní v platnosti / obnovení platnosti / zrušení platnosti osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe v oblasti inšpekcie a verifikácie plnenia zásad správnej laboratórnej praxe.

Názov Veľkosť Dokument
Štatút ST-07: Výbor SNAS pre Správnu laboratórnu prax 414.46 KB
Stiahnuť
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky