SNAS – signatár IAF MLA v oblasti Validácie a Verifikácie

SNAS sa stal signatárom IAF MLA pre oblasť Verifikácie a Validácie. Na obrázku je na trávniku mapa sveta a strom symbolizujúce rast sveta k ekologickejším zajtrajškom.

Dňa 19. marca 2024 sa SNAS stal signatárom IAF MLA pre hlavnú oblasť Validácie a Verifikácie – ISO/IEC 17029, podoblasť 4. úrovne – ISO 14065:2020 / ISO 14066 / ISO 14064-3, a podoblasť 5. úrovne – ISO 14064-1 / ISO 14064-2. Tieto informácie boli uverejnené na stránke SNAS na webovej stránke IAF: Odkaz na webovú stránku IAF, a v zozname členov MLA.

Zmeny v AIS

V Akreditačnom informačnom systéme (AIS) boli zrealizované nové funkcionality:

  • Možnosť podania žiadosti o akreditačnú službu a žiadosti o službu SLP kompletne cez AIS, vrátane podpísania žiadosti.
  • Spracovanie nezhôd identifikovaných v službe. Upravený je proces sprístupňovania nezhôd subjektu a následného odosielania nápravných činností a dôkazov o odstránení nezhody na kontrolu. Pribudla možnosť vrátenia nezhody na dopracovanie dôkazov.

Viac informácií o aktuálnych postupoch pri práci v AIS nájdete v príslušných kapitolách používateľských manuálov, ktoré sú dostupné po prihlásení v AIS.

Ocenenie za prínos k rozvoju kvality v SR

Ing. Gizela Pelechová na ocenení za rozvoj kvality v Slovenskej republike

Dovoľte nám informovať Vás, že naša dlhoročná kolegyňa Ing. Gizela Pelechová bola v rámci 27. ročníka medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2023 ocenená za prínos k rozvoju kvality v SR. Gratulujeme.

Spoločné zasadnutie IAF-ILAC v Montreale

Riaditeľ SNAS Štefan Král s ďalšími účastníkmi zasadnutia IAF-ILAC

V dňoch 13. – 15. novembra 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Montreale valných zhromaždení medzinárodných organizácii pre akreditáciu IAF a ILAC, ktoré sa konali v rámci spoločného ročného zasadnutia ILAC-IAF. Na zasadnutiach sa zúčastnili medzinárodní členovia a akreditačné orgány, ktorí sú signatármi ILAC MRA a IAF MLA.

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány pôsobiace v súlade s ISO/IEC 17011 a zapojené do akreditácie orgánov posudzovania zhody týkajúcej sa kalibračných, skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025), medicínskych laboratórií (ISO 15189), inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020), organizátorov skúšok spôsobilosti (ISO/IEC 17043), výrobcov referenčných materiálov (ISO/IEC 17034) a biobánk (ISO 20387).

IAF (International Accreditation Forum) je medzinárodná asociácia akreditačných orgánov a iných orgánov zainteresovaných na posudzovaní zhody v oblastiach manažérskych systémov (ISO/IEC 17021-1), produktov, procesov, služieb (ISO/IEC 17065), osôb (ISO/IEC 17024), validácie a overovania (ISO/IEC 17029 a ISO 14065) a iných podobných programov posudzovania zhody.

SNAS úspešne obhájila svoje signatárstvo EA MLA

Dovoľte nám informovať Vás o ďalšom úspešnom míľniku Slovenskej národnej akreditačnej služby. Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Vzájomné hodnotenia vnútroštátnych akreditačných orgánov sa vykonávajú na základe požiadavky Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA v oblastiach kalibrácie (EN ISO/IEC 17025), skúšania (EN ISO/IEC 17025) vrátane medicínskych laboratórií (EN ISO 15189), inšpekcie (EN ISO/IEC 17020), organizátorov skúšok spôsobilosti (EN ISO/IEC 17043), certifikácie systémov manažérstva (EN ISO/IEC 17021-1), certifikácie produktov (EN ISO/IEC 17065), certifikácie osôb (EN ISO/IEC 17024) a validácie a verifikácie (EN ISO 14065 a EN ISO/IEC 17029). Ďalšie vzájomné hodnotenie sa uskutoční v roku 2026.

SNAS spĺňa všetky medzinárodné požiadavky na akreditačné orgány, prechádza pravidelnou evaluáciou zo strany Európskej akreditácie a má podpísané dohody o vzájomnom uznávaní výsledkov na medzinárodnej úrovni. Nami udelené akreditácie a výsledky nami akreditovaných subjektov sú preto uznávané v celej Európskej únii a v desiatkach ďalších krajín sveta. Táto skutočnosť má veľký význam pre slovenské akreditované subjekty, nakoľko výsledky takýchto subjektov sú medzinárodne uznávané a subjekty nemusia podstupovať opätovný proces akreditácie v zahraničí.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) udelila prvú akreditáciu na meranie emisií áut v Slovenskej republike

Meranie emisií auta v skúšobnom laboratóriu

Emisné laboratórium spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. splnilo požiadavky normy ISO/IEC 17025: 2017 a stalo sa prvým slovenským akreditovaným skúšobným laboratóriom na meranie emisných faktorov emitovaných plynných škodlivín a škodlivých častíc. Podrobnejšie informácie o rozsahu akreditácie sú uvedené vo vydanom osvedčení o akreditácii pre toto laboratórium. Udelená akreditácia je uznávaná ako na Slovensku tak aj v zahraničí. Potvrdzuje plnenie akreditačných požiadaviek a spôsobilosť laboratória vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle, na požadovanej profesionálnej úrovni a je zárukou dôveryhodnosti výsledkov vykonaných testov.

53. zasadnutie valného zhromaždenia EA (EA GA)

V dňoch 24. a 25. mája 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Dubrovníku 53. zasadnutia valného zhromaždenia EA (EA GA). Na zasadnutí sa zúčastnili zástupcovia európskych národných akreditačných orgánov, ktorí sú členovia Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA).

Na zasadnutí bola podpísaná nová multilaterálna dohoda o vzájomnom uznávaní výsledkov akreditácie EA MLA medzi Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) a Európskou organizáciou pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA), ktorá rozšírila pôvodnú multilaterálnu dohodu pre oblasť validácie a overovania o normu EN ISO/IEC 17029.

Je možné prezrieť si aktuálny Rozsah multilaterálnej dohody o vzájomnom uznávaní výsledkov akreditácie EA MLA.

Valné zhromaždenie EA (EA GA – EA General Assembly) je najvyšší rozhodovací orgán EA, dohliada na riadenie EA a na všeobecný chod v organizácii a prijíma rozhodnutia o stratégii a všeobecných zásadách. Valné zhromaždenie vytvára a ruší technické výbory EA, MAC a CPC. Volí tiež prezidenta EA, viceprezidenta EA, výkonný výbor a technický riadiaci výbor.

Zasadnutie IAF–ILAC MID-TERM míting v Belfaste

IAF je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody vykonávajúce certifikácie produktov (ISO/IEC 17065), certifikácie osôb (ISO/IEC 17024), certifikácie systémov manažérstva (ISO/IEC 17021), validácie a verifikácie (ISO/IEC 17029).

V dňoch 01.- 08. mája 2023 sa konal v Belfaste v Severnom Írsku IAF-ILAC MID-TERM míting, na ktorom sa zúčastnili aj zástupcovia odboru certifikačných orgánov a overovateľov.

Workshop, prezentácie, rokovania a diskusie prebiehali v rámci WG certifikácia produktov, WG certifikácia systémov manažérstva, WG pre postupy auditu a akreditácie v oblasti systémov environmentálneho manažérstva, WG potraviny, TF ohľadne revízie MD 11 (audity integrovaných systémov manažérstva), TF pre kompetencie posudzovateľov a expertov, TF pre revíziu MD 12 (posudzovanie zhody a aktivity vo viacerých krajinách), WG informačné a komunikačné technológie, WG pre certifikáciu osôb, WG ohľadne revízie MD 17 (svedecké posudzovania), WG validácia a verifikácia, WG pre čas auditu.

Posledný deň IAF mítingu prebiehalo pravidelné zasadnutie IAF Technického výboru.

Zasadnutie Laboratórneho výboru EA (EA LC)

Laboratórny výbor EA (EA LC) je fórom pre diskusiu o všetkých záležitostiach týkajúcich sa akreditácie laboratórií a zodpovednosti všetkých dotknutých strán s cieľom zosúladiť ich činnosti, vyhnúť sa duplicite práce a zabezpečiť, aby ich činnosti boli vykonávané čo najefektívnejším spôsobom. V rámci EA LC sú zriadené viaceré pracovné skupiny alebo iné subštruktúry, ktoré sú zamerané na riešenie špecifických otázok. EA LC sleduje nový vývoj v akreditačných schémach a predpisoch, rieši súvisiace technické problémy.

EA LC spolupracuje s ILAC, podieľa sa na implementácii prístupu EA „One Voice“ v rámci akreditačnej schémy pre medicínske laboratóriá, zaoberá sa aj procesom evaluácie akreditačnej schémy pre biobanky.

V dňoch 29. a 30. marca 2023 sa zúčastnili dvaja pracovníci SNAS Lívia Kijovská a Jaromír Durný zasadnutia EA LC v Ankare. Celkovo sa zasadnutia zúčastnilo 52 účastníkov reprezentujúcich 32 národných akreditačných orgánov a 3 zástupcov zainteresovaných strán. Na zasadnutí sa diskutovalo najmä o revíziách dokumentov, ktoré sú v zodpovednosti EA LC (napr. EA 4/21, EA 4/22), o špecifických problémoch, ktoré sa riešili v jednotlivých pracovných skupinách. V rámci technického netvorku sa riešili aj otázky od akreditačných orgánov, týkajúce sa napr. flexibility, odberov vzoriek, skúšok spôsobilosti.

Vzhľadom na to, že je platné nové znenie normy ISO/IEC 15189:2022 pracovná skupina pre zdravie (WG HC) pripravila školenie pre školiteľov tejto normy. Školenia sa zúčastnia pracovníci z akreditačných orgánov.

EA LC rozhodla naplánovať školenie pre školiteľov k novej norme ISO/IEC 17043, ktorá má byť zverejnená v júni 2023, na začiatok roka 2024. Školenie je určené pre pracovníkov akreditačných orgánov.

Zasadnutia Inšpekčného a Certifikačného výboru Európskej spolupráce pre akreditáciu v Utrechte

EA (European Co-operation for Accreditation) má v súčasnosti 49 členov. Členmi EA sú národné akreditačné orgány (NAB), ktoré sú oficiálne uznané ich národnými vládami pre oblasť posudzovania a overovania podľa medzinárodných noriem, vykonávajúce činnosti posudzovania zhody (certifikácia, overovanie, inšpekcia, testovanie a kalibrácia).

EA pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov. 

Európska spolupráca pre akreditáciu je ako jediné združenie poverené riadením akreditácie na európskej úrovni a vymedzuje jej zodpovednosti a povinnosti v tomto smere. Členským štátom EÚ ukladá povinnosť akceptovať výsledky vydané orgánmi na posudzovanie zhody akreditovanými ktorýmkoľvek zo signatárov EA MLA. Prvoradým cieľom je posilniť dôveru v akreditáciu a rozvinúť aktivity a činnosti EA na profesionálneho a efektívneho poskytovateľa služieb slúžiacich ako členom EA, tak aj všetkým zainteresovaným stranám.

Dňa 21.03.2023 sa zástupca SNAS za inšpekčné orgány zúčastnil zasadnutia EA IC (Inšpekčný výbor), ktoré sa konalo v Utrechte v Holandsku.

Na zasadnutí Inšpekčného výboru sa diskutovalo najmä o pracovnom pláne pre oblasť IO pre rok 2023, otázkach národných zástupcov členov EA IC týkajúcich sa plnenia požiadaviek normy ISO/IEC 17020:2012, o aplikácii dokumentu ILAC G19 – Guide ENFSI pre kriminalistické skúmanie, preberali sa otázky v oblasti inšpekcie vozidiel, ako aj dokument EA-5/02 a schvaľovanie typu vozidiel, akreditačná schéma vytvorená European Railway Agency (ERA) a možnosti existencie inšpekčného orgánu bez fyzického sídla (office). Účastníci boli oboznámení, že sa pripravuje revidovaná ISO/IEC WD 17020, a boli oboznámení o stave revízie ISO/IEC WD 17020.

Prezentovali sa aktivity pracovných skupín, ako aj výmena informácií medzi národnými akreditačnými orgánmi, urobili sa závery workshopu týkajúceho sa nezávislosti inšpekčných orgánov, ktorý sa konal v roku 2022 v rámci zasadnutia EA IC.

Následne sa v dňoch 22.-23.03.2023 zástupcovia odboru certifikačných orgánov a overovateľov zúčastnili zasadnutia EA CC (Certifikačný výbor), ktoré sa taktiež konalo v Utrechte.

 Na zasadnutí Certifikačného výboru sa diskutovalo najmä o pracovnom pláne pre rok 2023, stratégii Európskej spolupráce pre akreditáciu 2025, revíziách niekoľkých dokumentov (IAF MD 5, IAF MD 6, IAF MD 7, IAF ID 15, IAF MD 15), požiadavky na prechod na ISO 22003-1:2022, ďalej boli prezentované aktivity pracovných skupín, ako aj výmena informácií medzi národnými akreditačnými orgánmi a zúčastnenými zástupcami.

Zasadnutie EA Horizontálneho harmonizačného výboru (HHC)

Účastníci Zasadnutia EA Horizontálneho harmonizačného výboru

EA Horizontálny harmonizačný výbor (HHC) je fórum pre diskusiu o záležitostiach súvisiacich s harmonizovanou implementáciou nariadenia (ES) č. 765/2008, EN ISO/IEC 17011 a príslušných aplikačných dokumentov ILAC/IAF a EA s cieľom zosúladiť činnosti všetkých zainteresovaných strán v oblasti akreditácie, vyhnúť sa duplicite práce a zabezpečiť, aby ich činnosti boli vykonávané čo najefektívnejším spôsobom.

V dňoch 8. a 9. marca 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Bruseli zasadnutia EA Horizontálneho harmonizačného výboru. Celkovo sa na zasadnutí zúčastnilo 65 členov výboru reprezentujúcich 40 národných akreditačných orgánov a 4 zástupcovia zainteresovaných strán. Na zasadnutí sa diskutovalo najmä o revíziách niekoľkých dokumentov EA (EA-1/22, EA-2/15, EA-INF/04, EA-1/06).

HHC je zodpovedný za harmonizovanú implementáciu horizontálnych požiadaviek týkajúcich sa posudzovania a akreditácie orgánov posudzovania zhody, ktoré žiadajú o notifikáciu príslušnými vnútroštátnymi orgánmi. Okrem toho je HHC zodpovedné za hodnotenie sektorových schém posudzovania zhody (CAS) a za podávanie správ o výsledkoch takéhoto hodnotenia príslušným výborom EA a Valnému zhromaždeniu EA podľa potreby.

HHC je zodpovedný za spoluprácu s ILAC/IAF, implementuje prístup EA „One Voice“, sleduje nový vývoj v akreditačných schémach a predpisoch, rieši technické problémy vznikajúce pri vzájomných hodnoteniach, riadi prechod na normy a upozorňuje na problémy, ktoré je potrebné pokryť propagáciou v rámci EA.

Stretnutie medzi zástupcami Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a SNAS

Účastníci stretnutia medzi zástupcami Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality a SNAS

Vo februári 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality (ďalej len „úrad“) a Slovenskej národnej akreditačnej služby (ďalej len „SNAS“). 

Stretnutia sa za Úrad zúčastnil jeho riaditeľ Ing. Emil Košút, riaditeľ odboru obrannej štandardizácie Ing. Pavol Labák, riaditeľ odboru kodifikácie Ing. Roman Bohuš a riaditeľ odboru štátneho overovania kvality Ing. Anton Kapusta. Za SNAS sa zúčastnil jej riaditeľ Ing. Štefan Král, PhD. a jeho zástupca Ing. Juraj Randus.

Rokovanie prebiehalo na Úrade pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality v Trenčíne. Úrad v zmysle zákona č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších zákonov spolupracuje s akreditačným orgánom, ktorý poskytuje akreditačnú službu podľa osobitného predpisu. Zástupcovia Úradu odprezentovali zástupcom SNAS najnovšie požiadavky z oblasti obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho overovania kvality a aplikáciu normy ISO 9001 vrátane dodatočných požiadaviek v rámci štátneho overovania kvality. Zástupcovia Slovenskej národnej akreditačnej služby ponúkli možnosť usporiadania školení pre zamestnancov úradu z oblasti akreditácie a aplikačných noriem. Obe strany sa na záver dohodli na vzájomných stretnutiach na pravidelnej báze.

SNAS a príprava študentov VŠ a Univerzít pre akreditačnú prax

V snahe neustále rozširovať databázu SNAS o nových spolupracovníkov, ktorí sú nielen odborne, ale aj akreditačne erudovaní, vznikla myšlienka spolupráce s univerzitami a vysokými školami na Slovensku. Základom je vzdelávanie študentov v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Dekan SjF STU Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. pri podpise memoranda

V septembri 2023 sa uskutočnilo stretnutie medzi zástupcami Strojníckej fakulty STU v Bratislave a Slovenskej národnej akreditačnej služby. Za účelom rozšírenia spolupráce riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. na stretnutí podpísali Memorandum o spolupráci. Základom memoranda je najmä vzdelávanie študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty STU v Bratislave v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi, zabezpečovanie školení pre zamestnancov, ktorí prejavia záujem pôsobiť ako vedúci posudzovateľ, posudzovateľ alebo expert SNAS, spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, konferencií a seminárov, účasť na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými účastníkmi memoranda a navrhovanie odborníkov do Technických výborov SNAS.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou STU v Bratislave bude pre obidve zúčastnené strany a študentov veľkým prínosom, hlavne pri vzdelávaní študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach

Dekan SjF TUKE Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH a riaditeľ SNAS  Ing. Štefan Král, PhD. pri podpise memoranda.

Vo februári 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej národnej akreditačnej služby. 

S cieľom rozšíriť spoluprácu riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., MPH na stretnutí podpísali Memorandum o spolupráci. 

Základom memoranda je najmä vzdelávanie študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi, zabezpečovanie školení pre zamestnancov, ktorí prejavia záujem pôsobiť ako vedúci posudzovateľ, posudzovateľ alebo expert SNAS, spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, konferencií a seminárov, účasť na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými účastníkmi memoranda a navrhovanie odborníkov do Technických výborov SNAS.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach bude pre obidve zúčastnené strany a študentov veľkým prínosom, hlavne pri vzdelávaní študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Memorandum o spolupráci so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline

Riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Dr. Ing. Milan Sága pri podpise Memoranda o spolupráci

Dňa 30. januára 2023 sa uskutočnilo stretnutie zástupcov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline a Slovenskej národnej akreditačnej služby. 

S cieľom rozšíriť spoluprácu riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. a dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline prof. Dr. Ing. Milan Sága na stretnutí podpísali Memorandum o spolupráci. Základom memoranda je najmä vzdelávanie študentov a zamestnancov Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v oblasti akreditácie pre jej využitie v praxi, zabezpečovanie školení pre zamestnancov, ktorí prejavia záujem pôsobiť ako vedúci posudzovateľ, posudzovateľ alebo expert SNAS, spolupráca v oblasti usporadúvania školení, workshopov, konferencií a seminárov, účasť na odborných a vedeckých podujatiach organizovaných jednotlivými účastníkmi memoranda a navrhovanie odborníkov do Technických výborov SNAS.

Veríme, že spolupráca so Strojníckou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline bude pre obidve zúčastnené strany a študentov veľkým prínosom, hlavne pri vzdelávaní študentov pre potreby úspešného uplatnenia sa v praktickom živote.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky