Hlavné znaky akreditácie

Otvorenosť

O akreditáciu v rámci SNAS môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom SNAS uplatňuje pri svojej činnosti nediskriminačný prístup založený na princípe vzájomnej dohody medzi žiadateľom o akreditáciu a akreditačným orgánom.

Dobrovoľnosť

Akreditácia je dobrovoľná, nie je podmieňovaná žiadnymi obmedzujúcimi podmienkami ani diferencovanými finančnými požiadavkami.

Transparentnosť

Štruktúra, riadiace a rozhodovacie postupy v SNAS sú plne transparentné.

Nezávislosť

Prijaté opatrenia nepripúšťajú závislosť orgánov SNAS a akreditovaných subjektov na komerčných alebo iných finančných záujmoch vedúcich k nežiadúcemu ovplyvneniu ich rozhodnutí a konania.

Nestrannosť

V SNAS je vylúčená jednostrannosť jej orgánov a akreditovaných subjektov pri ich rozhodovaní a deklarovaní výsledkov svojich zistení.

Odbornosť

Činnosti orgánov SNAS ako aj posudzovanie pri akreditácii vykonávajú špičkoví odborníci v danej problematike z oblasti vedy, techniky a praxe v SR, ktorí sú dostatočne oboznámení so zásadami akreditácie.

Dôvernosť

SNAS má prijaté opatrenia na dôsledné dodržovanie zásad ochrany autorských práv a dôverných informácií na všetkých stupňoch činnosti, kde sa uvedené informácie vyskytujú.

Jednotnosť

Pri uskutočňovaní procesu akreditácie SNAS uplatňuje rovnaké a jednotné zásady, akreditačné kritéria, metódy práce i príslušné smernice podľa oblasti akreditácie pre každého žiadateľa o akreditáciu.

Integrálnosť

SNAS uskutočňuje na Slovensku akreditáciu činností v celom rozsahu potrieb hospodárstva SR, t.j. vrátane regulovanej oblasti.

Kompatibilnosť so zahraničím

Činnosť orgánov SNAS je v súlade s medzinárodne prijatými princípmi akreditácie, a Globálnej koncepcie pre certifikáciu a skúšanie EK.

SNAS sleduje a operatívne zabezpečuje vecnú kompatibilitu vykonávaných akreditačných postupov a súvisiacich činností s praxou akreditačných orgánov v zahraničí s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie kritérií medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní.

Rozsah a štruktúra MLA a MRA

Rozsah a štruktúra EA MLA zverejnená na stránke EA 

Rozsah a štruktúra ILAC MRA zverejnená na stránke ILAC v dokumente ILAC R6

Rozsah a štruktúra IAF MLA zverejnená na stránke IAF

Oznamovanie zmien u akreditovaného subjektu

Po udelení akreditácie musí v zmysle zákona 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody (ďalej len „zákon o akreditácii“) akreditovaný subjekt bezodkladne oznamovať akreditačnému orgánu všetky zmeny vzťahujúce sa na jeho akreditáciu.
Podľa § 36 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii:
„Akreditovaná osoba je povinná bezodkladne informovať SNAS o každej zmene

 1. údaja podľa § 26 ods. 3 písm. b) a c), ak akreditovaná osoba nie je právnickou osobou, ktorej údaje sa zapisujú do Registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci;
 2. údaja podľa § 26 ods. 3 písm. d) a e);
 3. organizácie riadenia a odbornosti zamestnancov;
 4. základnej politiky;
 5. oblasti a rozsahu akreditácie;
 6. ostatných skutočností, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky.“

Je potrebné, aby uvedené zmeny boli oznamované s dostatočným časovým predstihom, ktorý umožní SNAS posúdiť ich vplyv na plnenie akreditačných požiadaviek. Súčasne s oznámením týchto zmien je potrebné poslať dokumenty zohľadňujúce zmeny a preukazujúce plnenie akreditačných požiadaviek. Ak akreditovaná osoba nezašle tieto dokumenty spolu s oznámením zmien, SNAS si ich vyžiada v oznámení o začatí správneho konania o pozastavenie akreditácie.

Pri zmenách vyžadujúcich prevod akreditácie, je v MSA–04 uvedený zoznam dokumentov, ktoré treba doručiť SNAS. Je v záujme akreditovanej osoby, aby posúdenie zmien prebehlo čo najskôr, pretože až po posúdení vplyvu zmien a preukázaní plnenia akreditačných požiadaviek môže byť vydané rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii zohľadňujúce tieto zmeny. Ak posúdenie vplyvu zmien na plnenie akreditačných požiadaviek nebude možné vykonať formou administratívneho posúdenia, bude vykonané mimoriadne posudzovanie.

Akreditovaná osoba do vydania rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii zohľadňujúce zmeny nie je oprávnená sa odvolávať na činnosti uvedené v prílohe pôvodného rozhodnutia o akreditácii ako na akreditované.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že kto opakovane poruší povinnosť podľa § 36 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii je sankcionovaný v § 37 ods. 6 zákona o akreditácii pokutou od 100 eur do 1.000 eur.

Akreditačné značky SNAS

Vzor akreditačnej značky SNAS

Akreditačná značka SNAS pozostáva z:

 • loga SNAS,
 • registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Písmeno x označuje oblasť akreditácie:
  • K - Kalibračné laboratórium
  • S - Skúšobné laboratórium
  • M - Medicínske laboratórium
  • T- Organizátor skúšok spôsobilosti
  • I - Inšpekčný orgán
  • P - Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
  • Q, R - Certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva
  • O - Certifikačný orgán certifikujúci osoby
  • SK-V- Environmentálny overovateľ
  • V - Overovateľ emisií skleníkových plynov
  • N - Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
  • G - Správna laboratórna prax
 • modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla. 


Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.

Podrobnosti upravujúce používanie značiek sú uvedené v dokumente Metodická smernica na akreditáciu MSA- 02: Logo a značky SNAS

MSA - Logo a značky SNAS
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť

Akreditácia flexibilného rozsahu

SNAS poskytuje akreditáciu flexibilného rozsahu v oblasti akreditácie skúšobných, medicínskych a kalibračných laboratórií. V rámci akreditácií udelených SNAS sú laboratóriá rozdelené na laboratóriá s tzv. fixným rozsahom akreditácie a laboratóriá s flexibilným rozsahom akreditácie, pričom laboratórium môže mať akreditovaný buď len fixný alebo len flexibilný rozsah, alebo môže mať akreditovanú časť rozsahu ako fixnú a časť rozsahu ako flexibilnú.

Fixný rozsah

znamená presné zadefinovanie rozsahu, na aké konkrétne činnosti je laboratórium akreditované a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností laboratórium požiada SNAS o tzv. rozšírenie akreditácie. SNAS po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah a/alebo oblasť akreditácie laboratória. Tento typ akreditácie je vhodný pre laboratóriá, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Laboratóriá s fixným rozsahom nemajú povolené v rámci akreditovaných činností vykonávať modifikáciu a validáciu používaných metód, zavádzať, vyvíjať a validovať nové metódy.

Flexibilný rozsah

Flexibilný rozsah akreditácie, na rozdiel od fixného rozsahu, umožňuje laboratóriám prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti, vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne definovaných krokov a splnení náležitých požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a laboratóriom upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Princíp flexibility možno využívať v rámci skúšaných materiálov, matríc, prostredí, typov meradiel, kalibrovaných typov meradiel, skúšaných parametrov, ukazovateľov, meracích rozsahov a postupov používaných na skúšanie, meranie alebo kalibráciu. Princíp flexibility nemožno využívať na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou normou alebo inou oblasťou akreditácie definovanou SNAS. Ďalej princíp flexibility nemožno využívať mimo hraníc flexibilného rozsahu, mimo princípov metód, definovaných vo flexibilnom rozsahu a na nové miesta výkonu kľúčových činností laboratória bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Bližšie informácie k flexibilnému rozsahu môžete nájsť v „Politike SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu“ (PL-21) a v metodických smerniciach MSA-07 „Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov“ a MSA-L/01 „Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií“.

Ďalšie informácie k flexibilnému rozsahu a a akreditovaným rozsahom laboratórií Vám poskytnú pracovníci odboru akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov.

Dokumenty na akreditácii flexibilného rozsahu
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 12/23
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 05/22
Stiahnuť
Kontaktné údaje e-mail mobil
RNDr. Lívia Kijovská, PhD.
vedúca odboru OLIS
livia.kijovska@snas.sk + 421 902 931 600

Akreditované subjekty

Prejdite na stránku so zoznamami akreditovaných subjektov.

Akreditácia pre účely notifikácie

Požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008 rozšírili akreditáciu v regióne Európy do regulovanej sféry.

Akreditácia na účely notifikácie sa vykonáva v súlade s metodickou smernicou na akreditáciu MSA-N/01, ktorou je implementovaný dokument EA-2/17 M: 2020 spolu s úpravami a národnými poznámkami súvisiacimi s aplikáciou akreditácie na účely notifikácie v SR.

Preto v prípade, ak subjekt požiada o udelenie akreditácie na činnosti, ktoré sú notifikované alebo následne budú predmetom notifikácie, aby mohol ako notifikovaný orgán vykonávať úlohy posudzovania zhody treťou stranou podľa harmonizovanej legislatívy Spoločenstva, SNAS ho posúdi podľa dokumentu, ktorý nájdete v metodickej smernici MSA-N/01.

Táto aktivita je zameraná na zjednotenie požiadaviek na akreditáciu subjektu, ktorý v rozsahu svojej akreditácie bude mať aj činnosť podľa technického predpisu, ktorý si vyžaduje notifikáciu. Pre samotný subjekt to znamená odbremenenie od viacnásobných posudzovaní, ktoré sa vykonávajú v rámci procesu akreditácie pre účely notifikácie. Pred začatím procesu akreditácie je dôležité venovať pozornosť voľbe preferovanej normy na akreditáciu, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v metodickej smernici MSA-N/01, kde sú uvedené aj odchýlne požiadavky Notifikujúceho orgánu ÚNMS SR na preferované normy používané v SR. Ďalšie informácie sú zverejnené v dokumente Politike PL-54: Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie. 

V prípade otázok kontaktujte odborného garanta pre oblasť podľa zvolenej preferovanej normy.

Dokumenty na akreditáciu pre účely notifikácie
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Dokumenty SNAS na akreditáciu

Metodické smernice
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 12/23
Stiahnuť
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M: 2022) 05/22
Stiahnuť
info
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-I/02 Metodická smernica na akreditáciu MSAI/02: Aplikácia ISO/IEC 17020: 2012 na akreditáciu inšpekčných orgánov (ILAC-P15: 05/2020) 11/21
Stiahnuť
info
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť
MSA-CS/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 05/21
Stiahnuť
MSA-CS/04 IAF záväzný dokument na audit a certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami (IAF MD 1: 2018) 03/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/05 IAF záväzný dokument na prevod akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD 2: 2017) 06/18
Stiahnuť
info
MSA-CS/08 Návod EA na aplikáciu ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02 M: 2022) 04/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/09 Dodržiavanie právnych predpisov ako súčasť akreditovanej certifikácie podľa ISO 14001: 2015 (EA-7/04 M: 2017) 06/17
Stiahnuť
info
MSA-CS/10 IAF záväzný dokument Aplikácia ISO/IEC 17021 pri auditoch integrovaných systémov manažérstva (IAF MD 11: 2013) 02/21
Stiahnuť
info
MSA-CS/11 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IAF MD 5:2019) 04/20
Stiahnuť
info
MSA-CS/13 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémov manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok (ISO 13485) (IAF MD 9: 2022) 06/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/15 Svedecké posudzovania pre akreditáciu certifikačných orgánov systémov manažérstva 09/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/18 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 na certifikáciu systémov manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OH&SMS) (IAF MD 22: 2019) 05/22
Stiahnuť
info
MSA-CS/19 Riadenie subjektov konajúcich v mene akreditovaných certifikačných orgánov na systémy manažérstva (IAF MD 23:2018) 05/19
Stiahnuť
info
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie validačných a verifikačných orgánov 03/24
Stiahnuť
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2020 (IAF MD 6: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie validačných a verifikačných orgánov 03/24
Stiahnuť
MSA-V/04 Dokument EA pre akreditáciu overovacích orgánov na účely smernice EÚ ETS (EA-6/03 M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 01/22
Stiahnuť
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 08/23
Stiahnuť
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16
Stiahnuť
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 06/21
Stiahnuť
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 09/21
Stiahnuť
MSA-CP/06 Aplikácia dokumentu ERA 1172/002 V3.1 pri posudzovaní orgánov certifikujúcich produkty podľa certifikačnej schémy ECM 10/21
Stiahnuť
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 03/24
Stiahnuť
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 03/24
Stiahnuť
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 01/20
Stiahnuť
Politiky SNAS
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-07 Politika SNAS na akreditáciu laboratórií 05/21
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-09 Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-15 Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov 10/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 05/22
Stiahnuť
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 07/22
Stiahnuť
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť
PL-28 Politika SNAS na akreditáciu validačných a verifikačných orgánov 03/24
Stiahnuť
PL-33 Politika PL –33: Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
PL-34 Politika SNAS na neistoty v kalibrácii 03/21
Stiahnuť
info
PL-41 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime 09/21
Stiahnuť
PL-45 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu osôb v neakreditovanom režime 01/18
Stiahnuť
PL-51 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime 11/19
Stiahnuť
PL-52 Všeobecné zásady používania značky IAF CERTSEARCH 01/20
Stiahnuť
info
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-55 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich EnMS podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 v súlade s IAF MD 24: 2021 01/22
Stiahnuť
PL-56 Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ (EA-3/02M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
PL-57 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich ISMS podľa ISO/IEC 27001: 2022 07/23
Stiahnuť
PL-58 Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií podľa požiadaviek normy ISO 15189: 2022 05/24
Stiahnuť
PL-60 Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 12/23
Stiahnuť
PL-61 Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich FSMS v súlade s ISO 22003-1: 2022 a IAF MD 27: 2023 12/23
Stiahnuť
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky