Aktuality

Prihlasovanie na seminár SNAS 29.05.2024

Slovenská národná akreditačná služba si Vás dovoľuje pozvať dňa 29.05.2024 Seminár pre skúšobné, kalibračné laboratória (ISO/IEC 17025: 2017) a poskytovateľov PT  (ISO/IEC 17043:2010). Prihlasovanie je možné najneskôr do 24.05.2024.

Účinnosť od:

Aktualizácia Štatútu ST-08

Tento predpis určuje štatúty a rokovacie poriadky Komisií SNAS na vymenovanie posudzovateľov (ďalej len Komisia alebo KVP).

Účinnosť od:

Vydanie novej metodickej smernice pre SLP MSA-G/17A: SLP a Cloud Computing (Doplnok 1 k OECD Guideline No. 17 Aplikácia zásad SLP na počítačové systémy)

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring, Advisory Document on GLP & Cloud Computing Supplement 1 to Document Number 17 on Application of GLP Principles to Computerised Systems. Tento poradný dokument vypracovala Pracovná skupina OECD pre správnu laboratórnu prax (SLP). Vypracovanie dokumentu prebiehalo pod vedením Belgicka a Francúzska (Medical Products) a v spolupráci so zástupcami návrhovej skupiny z Austrálie, Rakúska, Dánska (Medical Products), Izraela, Japonska (Medical Products), Poľska, Švajčiarska, US-EPA a US-FDA. Dokument bol preskúmaný a schválený pracovnou skupinou pre správnu laboratórnu prax (SLP).

Účinnosť od:

Výročné správy a účtovná závierka SNAS za rok 2023

Po prerokovaní Dozornou radou SNAS, na jej zasadnutí dňa 16. apríla 2024, bola riaditeľom schválená Výročná správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2023. Dozorná rada SNAS na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2024 schválila Výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby 2023. Riadna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorom bola schválená Dozornou radou SNAS dňa 16. apríla 2024.

Účinnosť od:

Zmeny v AIS

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách zrealizovaných v Akreditačnom informačnom systéme:

  • Možnosť podania žiadosti o akreditačnú službu a žiadosti o službu SLP kompletne cez AIS, vrátane podpísania žiadosti.

  • Spracovanie nezhôd identifikovaných v službe. Upravený je proces sprístupňovania nezhôd subjektu a následného odosielania nápravných činností a dôkazov o odstránení nezhody na kontrolu. Pribudla možnosť vrátenia nezhody na dopracovanie dôkazov.

Viac informácií o aktuálnych postupoch pri práci v AIS nájdete v príslušných kapitolách používateľských manuálov, ktoré sú dostupné po prihlásení v AIS.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodickej smernice na akreditáciu MSA-E/04: Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri dozore nad činnosťou environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov pôsobiacich na území SR.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodická smernice na akreditáciu MSA-E/02: Požiadavky na environmentálnych overovateľov

Touto metodickou smernicou sa zverejňujú požiadavky na environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov pôsobiacich na území SR.

Účinnosť od:

Vydanie metodickej smernice MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-05: Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS

Akreditácia znižuje riziko v obchodných činnostiach a poskytuje dôveru finálnym zákazníkom zabezpečením, že akreditované orgány posudzovania zhody plnia príslušné medzinárodné požiadavky a sú spôsobilé vykonávať činnosti, ktoré sú pokryté akreditáciou. Ich spôsobilosť potvrdená akreditáciou signatárom dohôd o vzájomnom uznávaní (EA MLA/BLA, ILAC MRA, IAF MLA) znamená, že akreditovaný CAB je v súlade s medzinárodnými normami a povinnými aplikačnými dokumentmi organizácií združujúcich akreditačné orgány európskeho regiónu a/alebo globálneho akreditačného systému. Orgánmi posudzovania zhody sú kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá, inšpekčné orgány, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikačné orgány na certifikáciu produktov, manažérskych systémov a osôb, environmentálni overovatelia a overovatelia emisií skleníkových plynov. Posudzovatelia a experti zohrávajú v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu. Efektívnosť a dôveryhodnosť akreditačného orgánu závisí od spôsobilosti, profesionality a nezávislosti posudzovateľov a expertov a od efektívneho systému zvyšovania ich kvalifikácie, monitorovania ich výkonu a spôsobilosti a ich hodnotenia.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodickej smernice na akreditáciu MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií). Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od:

9. jún 2024 sa nesie v znamení témy „Akreditácia: Posilnenie zajtrajška a formovanie budúcnosti.

Dňa 19.3.2024 sa SNAS stal signatárom IAF MLA pre hlavnú oblasť Validácie a Verifikácie ISO/IEC, podoblasť 4. úrovne- ISO 14065: 2020/ ISO 14064-3 a podoblasť 5. úrovne ISO 14064-1 / ISO 14064-2.


Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nové číslo 1/2023 tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy. Časopis je vedeckou periodickou publikáciou. V rámci vydaného čísla bol publikovaný príhovor riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky