Akreditácia orgánov certifikujúcich produkty

Proces akreditácie orgánov certifikujúcich produkty pozostáva z posudzovania a potvrdenia spôsobilosti organizácie vykonávať certifikáciu produktov (výrobkov, procesov alebo služieb) podľa ISO/IEC 17065: 2012, príslušných certifikačných schém (systémov, modulov), ďalších normatívnych dokumentov, ako aj politík a metodických smerníc na akreditáciu vydaných SNAS.

SNAS pri akreditácii orgánov certifikujúcich produkty zaradené do regulovanej sféry požaduje, aby certifikačné schémy/systémy/moduly, aplikované pri certifikácii produktov, dôsledne plnili požiadavky príslušných legislatívnych aktov EÚ, a to v zmysle dokumentu EA-2/17: 2020.

SNAS poskytuje akreditáciu orgánom certifikujúcim produkty aj v sektorovo špecifických schémach, v ktorých platia osobitné požiadavky na akreditáciu i certifikáciu (bližšie informácie nižšie.)

Súčasťou procesu posudzovania pre udelenie a udržiavanie akreditácie sú aj svedecké posudzovania, ktoré sa vykonávajú pre tie certifikačné schémy/systémy/moduly, pri ktorých vykonáva certifikačný orgán hodnotiace činnosti priamo u výrobcu produktu.

Ďalšie požiadavky na akreditáciu orgánov certifikujúcich produkty v sektorovo špecifických schémach

Poskytovanie dôveryhodných služieb a ich kompetentov - eIDAS

Nariadenie EPaR č. 910/2014 (eIDAS) z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES

Certifikačná schéma NBÚ SR v0.3

Metodická smernica na akreditáciu MSA-CP/05

Údržba železničných koľajových vozidiel - ECM

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov

ERA 1172/002 V3.1 - Sektorová akreditačná schéma ECM

ERA 1172/003 V1.1 - Schéma certifikácie ECM a externých funkcií údržby

Metodická smernica na akreditáciu MSA-CP/06

Interoperabilita železničného systému - IOD

Smernica Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii

Technical document MNB - Assessment scheme 000MRA1044 ver 2.0. Požiadavky na orgány posudzovania zhody žiadajúce o notifikáciu

Spotrebiteľský reťazec lesných produktov - PEFC

PEFC ST 2003: 2020 (TD SFCS 1006: 2020) Požiadavky na certifikačné orgány vykonávajúce certifikáciu podľa medzinárodného štandardu PEFC pre spotrebiteľský reťazec

PEFC ST 2002: 2020 (TD SFCS 1004: 2020) Spotrebiteľský reťazec produktov z lesa a drevín – požiadavky

PEFC ST 2001: 2020 (TD SFCS 1007: 2020) Pravidlá pre PEFC ochranné známky – požiadavky

Produkty ekologickej výroby

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a označovaní produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 834/2007

Politika PL-33

Procesy zvárania

Metodická smernica na akreditáciu MSA-CS/08

Výrobky CHOP, CHZO, ZTŠ (PDO, PGI, TSG)

Poľnohospodárske výrobky, potraviny, liehoviny, aromatizované vína alebo vinárske výrobky s chráneným označením pôvodu (CHOP/PDO), s chráneným zemepisným označením (CHZO/PGI) alebo zaručené tradičné špeciality (ZTŠ/TSG) podľa dokumentu EA-3/02M: 2022.

Politika PL-56

Podanie žiadosti o akreditáciu pre orgány certifikujúce produkty

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 6.

Príloha k žiadosti

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 6: Orgán certifikujúci produkty - v.29.11.19 (ZIP) 65.74 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Orgány certifikujúce produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-CS/08 Návod EA na aplikáciu ISO/IEC 17065 a ISO/IEC 17021-1 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02 M: 2022) 04/22
Stiahnuť
info
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16
Stiahnuť
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 06/21
Stiahnuť
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 09/21
Stiahnuť
MSA-CP/06 Aplikácia dokumentu ERA 1172/002 V3.1 pri posudzovaní orgánov certifikujúcich produkty podľa certifikačnej schémy ECM 10/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu orgánov certifikujúcich produkty

Politiky SNAS na akreditáciu - Orgány certifikujúce produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-08 Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov 08/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-22 Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva 07/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-33 Politika PL –33: Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
PL-51 Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime 11/19
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-56 Politika EA pre akreditáciu certifikačných orgánov poskytujúcich certifikáciu CHOP, CHZO a ZTŠ (EA-3/02M: 2022) 08/22
Stiahnuť
info

Dokumenty a tlačivá na stiahnutie

Tlačivá pre oblasť akreditácie orgánov certifikujúcich produkty
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 217 Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17065:2012 - Certifikácia produktov 03/17
Stiahnuť
TL 73/P Analýza a plán činnosti CO - CP (ZIP, 44kB) 01/20
Stiahnuť
Pozn. 1
TL 12 Kontrolné otázky podľa EA-2/17: 2020 pre subjekty plniace notifikačné požiadavky 05/21
Stiahnuť

Pozn. 1 -  Na tomto tlačive certifikačný orgán každoročne predkladá SNAS-u aktuálny zoznam platných a pozastavených certifikátov, k nim plánovaných termínov dohľadov na aktuálny rok a popis všetkých svojich kritických lokalít, a to najneskôr do 31. januára aktuálneho roka.

Usmernenie pre certifikačné orgány certifikujúce v ohniskách ochorenia COVID-19

Pri zvýšenom ohrození zamestnancov certifikačného orgánu, vyhlásení karantény a súvisiacich cestovných obmedzeniach v ohniskách infekcie COVID-19, môžu certifikačné orgány po konzultácii s príslušným garantom SNAS uplatniť postupy v súlade IAF ID 3: 2011 a postupy IAF MD 4: 2018, ak to charakter hodnotiacej činnosti (audit/inšpekcia/skúšanie) umožňuje.

Oznamy a aktuality

Kontakt na odborného garanta pre certifikačné orgány certifikujúce produkty

Ing. Pavol Kothaj; e-mail: pavol.kothaj(@)snas.sk; mobil: +421 948 447 835

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky