Aktuality

Vydanie novej metodickej smernice pre SLP MSA-G/17A: SLP a Cloud Computing (Doplnok 1 k OECD Guideline No. 17 Aplikácia zásad SLP na počítačové systémy)

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice and Compliance Monitoring, Advisory Document on GLP & Cloud Computing Supplement 1 to Document Number 17 on Application of GLP Principles to Computerised Systems. Tento poradný dokument vypracovala Pracovná skupina OECD pre správnu laboratórnu prax (SLP). Vypracovanie dokumentu prebiehalo pod vedením Belgicka a Francúzska (Medical Products) a v spolupráci so zástupcami návrhovej skupiny z Austrálie, Rakúska, Dánska (Medical Products), Izraela, Japonska (Medical Products), Poľska, Švajčiarska, US-EPA a US-FDA. Dokument bol preskúmaný a schválený pracovnou skupinou pre správnu laboratórnu prax (SLP).

Účinnosť od:

Výročné správy a účtovná závierka SNAS za rok 2023

Po prerokovaní Dozornou radou SNAS, na jej zasadnutí dňa 16. apríla 2024, bola riaditeľom schválená Výročná správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2023. Dozorná rada SNAS na svojom zasadnutí dňa 16. apríla 2024 schválila Výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby 2023. Riadna účtovná závierka za rok 2023 overená audítorom bola schválená Dozornou radou SNAS dňa 16. apríla 2024.

Účinnosť od:

Zmeny v AIS

Dovoľujeme si Vás informovať o zmenách zrealizovaných v Akreditačnom informačnom systéme:

  • Možnosť podania žiadosti o akreditačnú službu a žiadosti o službu SLP kompletne cez AIS, vrátane podpísania žiadosti.

  • Spracovanie nezhôd identifikovaných v službe. Upravený je proces sprístupňovania nezhôd subjektu a následného odosielania nápravných činností a dôkazov o odstránení nezhody na kontrolu. Pribudla možnosť vrátenia nezhody na dopracovanie dôkazov.

Viac informácií o aktuálnych postupoch pri práci v AIS nájdete v príslušných kapitolách používateľských manuálov, ktoré sú dostupné po prihlásení v AIS.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodickej smernice na akreditáciu MSA-E/04: Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri dozore nad činnosťou environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov pôsobiacich na území SR.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodická smernice na akreditáciu MSA-E/02: Požiadavky na environmentálnych overovateľov

Touto metodickou smernicou sa zverejňujú požiadavky na environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov pôsobiacich na území SR.

Účinnosť od:

Vydanie metodickej smernice MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-05: Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS

Akreditácia znižuje riziko v obchodných činnostiach a poskytuje dôveru finálnym zákazníkom zabezpečením, že akreditované orgány posudzovania zhody plnia príslušné medzinárodné požiadavky a sú spôsobilé vykonávať činnosti, ktoré sú pokryté akreditáciou. Ich spôsobilosť potvrdená akreditáciou signatárom dohôd o vzájomnom uznávaní (EA MLA/BLA, ILAC MRA, IAF MLA) znamená, že akreditovaný CAB je v súlade s medzinárodnými normami a povinnými aplikačnými dokumentmi organizácií združujúcich akreditačné orgány európskeho regiónu a/alebo globálneho akreditačného systému. Orgánmi posudzovania zhody sú kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá, inšpekčné orgány, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikačné orgány na certifikáciu produktov, manažérskych systémov a osôb, environmentálni overovatelia a overovatelia emisií skleníkových plynov. Posudzovatelia a experti zohrávajú v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu. Efektívnosť a dôveryhodnosť akreditačného orgánu závisí od spôsobilosti, profesionality a nezávislosti posudzovateľov a expertov a od efektívneho systému zvyšovania ich kvalifikácie, monitorovania ich výkonu a spôsobilosti a ich hodnotenia.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodickej smernice na akreditáciu MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií). Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od:

Oznam pre akreditované certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva energií

Aktuality | Stránky | SNAS Slovenskej národnej akreditačnej službe bolo od IAF doručené oznámenie o činnosti spoločnosti „ENERGETICS Clean Energy Consulting“ (https://www.energetics.com/). V prípade Vášho záujmu kontaktujte spoločnosti, ktoré ste certifikovali. Ďakujeme za spoluprácu.


The 2024 CEM Energy Management Leadership Awards program is now open! We’ve also announced this on our X (Twitter) account, @EMWG50001.

We would greatly appreciate if you could share this news with IAF Accreditation Bodies so they can share with Certification Bodies accredited to certify to ISO 50001. We’d like to highlight certified organizations from around the world!

Notice to Accreditation Bodies: Please share this opportunity with Certification Bodies accredited to certify to the ISO 50001 and encourage them to alert the organizations they’ve certified. To accelerate adoption of ISO 50001 globally, the Clean Energy Ministerial (CEM) hosts an awards program to recognize ISO 50001 energy management leaders around the world.

Notice to organizations certified to ISO 50001: The Clean Energy Ministerial (CEM) is now accepting entries for its 2024 Energy Management Leadership Awards: www.cleanenergyministerial.org/EMAwards.Now in its ninth year, the competition has recognized the achievements of organizations certified to ISO 50001 in 106 economies and across 51 sectors—such as cement, iron and steel, and chemical manufacturing, municipalities, retailers, healthcare systems, hospitality companies, research institutions, and water/wastewater treatment facilities. Over 270 case studies are published on the CEM website as an inspiration and resource for others.

Submission deadline: 14 May 2024. Gain prestigious, global recognition for energy management leadership! Facilities or organizations holding a current ISO 50001 certificate are encouraged to enter.

  • Top entries will receive the CEM 2024 Award of Excellence in Energy Management that brings high-profile government recognition and media attention to the organizations that transform the way they use energy.
  • Beyond the Award of Excellence, organizations that submit a qualifying entry will receive an CEM Energy Management Insight Award, recognizing their efforts in showcasing the diverse benefits of energy management systems.

In addition, some governments offer their own energy management awards to organizations within their respective countries that submit high-ranking CEM case studies.

To enter the competition, interested organizations must submit a structured case study outlining the organization’s energy management experience and the resulting benefits. These case studies allow companies, regardless of their level of experience with ISO 50001, to present their unique stories and share any tips or best practices. All submissions are evaluated by an independent panel of acclaimed international experts.

The CEM brings together a community of the world’s largest and leading countries, international organizations, and companies to achieve a single mission – accelerate clean energy transitions. CEM Members represent 90% of installed RE power generation capacity, 80% of global RE investments, and the majority of public R&D. (See the CEM brochure).

Účinnosť od:

Oznam pre akreditované certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva

Aktuality | Stránky | SNAS Slovenskej národnej akreditačnej službe bolo od ÚNMS SR doručené oznámenie o vyhlásení súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť“. V prípade Vášho záujmu kontaktujte spoločnosti, ktoré ste certifikovali. Ďakujeme za spoluprácu.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 22. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026 a má dlhoročnú tradíciu.

Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. V oblasti kvality môžete preukázať svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii a v rámci spoločenskej zodpovednosti svojím spoločensky zodpovedným správaním.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 28. marca 2024.

V prípade záujmu o poskytnutie ďalších potrebných informácií o priebehu súťaže nás kontaktujte na kvalita@normoff.gov.sk, príp. telefonicky na tel. číslach 02/20 907 253, 251.

Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete na webovom sídle úradu v časti Kvalita

Účinnosť od:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nové číslo 1/2023 tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy. Časopis je vedeckou periodickou publikáciou. V rámci vydaného čísla bol publikovaný príhovor riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Aktuality | Stránky | SNAS V dňoch 13. – 15. novembra 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Montreale valných zhromaždení medzinárodných organizácii pre akreditáciu IAF a ILAC, ktoré sa konali v rámci spoločného ročného zasadnutia ILAC-IAF. Aktuality | Stránky | SNAS Na zasadnutiach sa zúčastňujú signatári ILAC MRA a IAF MLA.


Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA.

Dovoľte nám informovať Vás, že naša dlhoročná kolegyňa Ing. Gizela Pelechová bola v rámci 27. ročníka medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2023 ocenená za prínos k rozvoju kvality v SR. Gratulujeme.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

V roku 2023 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky