Aktuality

Vydanie PL-60: Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.,

Tento predpis určuje politiku a postup SNAS pri prechode na notifikáciu podľa požiadaviek nového zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydaného 17. 02. 2023 a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydanej 16. 06. 2023.

Účinnosť od:

Pozvánka na odborný seminár: Akreditácia mikrobiologických laboratórií vo svetle nových poznatkov

Eurachem Slovakia pripravuje pre všetkých odborný seminár : Akreditácia mikrobiologických laboratórií vo svetle nových poznatkov, ktorý sa uskutoční 25.10.2023. V prípade záujmu použite nasledujúci link: : https://www.eurachem.sk/ 

Odborný seminár je zameraný na najnovšie poznatky pri tvorbe a rozvíjaní systémov kvality – v oblasti mikrobiologického skúšania, v akreditovaných a akreditujúcich sa laboratóriách.

Termín prihlásenia do 20.10.2023.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-E/02: Požiadavky na environmentálnych overovateľov

Touto metodickou smernicou sa zverejňujú požiadavky na environmentálnych overovateľov (ďalej len „EO“) podľa ISO/IEC 17021-1: 2015 a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 (ďalej len „nariadenie“), zmeneného nariadením Komisie (EÚ) 2017/1505 a nariadením Komisie (EÚ) 2018/2026. Táto metodická smernica je záväzná pre pracovníkov akreditačného orgánu, žiadateľov o akreditáciu a environmentálnych overovateľov pôsobiacich na území SR.

Účinnosť od:

Aktualizácia PL-57: Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich ISMS podľa ISO/IEC 27001: 2022

SNAS posudzuje kompetentnosť certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 27006: 2015 s dodatkom 1: 2020. V októbri 2022 bola publikovaná nová verzia normy ISO/IEC 27001: 2022, ktorá nahrádza normu ISO/IEC 27001: 2013.

Účinnosť od:

Výročná správa SNAS a účtovná závierka za rok 2022

Po prerokovaní Dozornou radou SNAS, na jej zasadnutí dňa 19. apríla 2023, bola riaditeľom schválená Výročná správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2022. Dozorná rada SNAS schválila Výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2022 dňa 05. mája 2023. Výročné správy sú zverejnené na našej stránke.

Riadna účtovná závierka za rok 2022 overená audítorom bola schválená Dozornou radou SNAS dňa 19. apríla 2023. V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov boli účtovná závierka a výročná správa o hospodárení zverejnené v registri účtovných závierok. 

Účinnosť od:

Nový zákon o akreditácii

Dňa 01.04.2023 sa stal účinným zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody. Týmto zákonom bol zrušený a nahradený zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V súlade s predmetnou zmenou sa odkazy na „zákon o akreditácii“ alebo odkazy na „zákon č. 505/2009 Z. z.“ v dokumentácii Slovenskej národnej akreditačnej služby chápu ako odkazy na zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

Stiahnite si prezentáciu zo semináru "Zákon 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody"- otvorí sa v novom okne (PDF, 2 240kB)

Účinnosť od:

Vydanie novej metodickej smernice na akreditáciu MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).

Účinnosť od:

Zmena vedúceho Odboru certifikačných orgánov a overovateľov v SNAS

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom a externým spolupracovníkom, že dňa 01. apríla 2023 bol do funkcie vedúceho Odboru certifikačných orgánov a overovateľov v SNAS (ďalej len „OCO“) menovaný Ing. Jaroslav Remža, PhD., ktorý nahradil na tejto pozícii doterajšiu vedúcu Ing. Gizelu Pelechovú. Ing. Pelechovej ďakujeme za jej doterajšiu prácu pre SNAS na tejto pozícii a za jej prínos a reprezentáciu SNAS v SR aj v zahraničí. Ing. Remžovi, PhD. prajeme veľa úspechov v ďalšom budovaní pracovného kolektívu a pri reprezentácii SNAS.

Účinnosť od:

Nový Zákon 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom, externým spolupracovníkom a odbornej verejnosti, že dňa 22. februára 2023 bol v Zbierke zákonov vyhlásený Zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, s účinnosťou od 1. apríla 2023.

Účinnosť od:

Vydanie Metodickej smernice na SLP MSA-G/24: Nástroje zlepšovania kvality a SLP

Tento poradný dokument vypracovala Pracovná skupina OECD pre správnu laboratórnu prax (SLP). Vypracovanie dokumentu iniciovalo Francúzsko (Medical Products) pod vedením Thomasa Lucotta (France Medical Products) a Stephena Vintera (UK). V prípravnej skupine boli zástupcovia Austrálie, Belgicka, Kolumbie, Poľska, Švajčiarska a USA (EPA). Dokument bol preskúmaný a schválený Pracovnou skupinou pre správnu laboratórnu prax (SLP).


Účinnosť od:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nové číslo 1/2023 tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy. Časopis je vedeckou periodickou publikáciou. V rámci vydaného čísla bol publikovaný príhovor riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Aktuality | Stránky | SNAS V dňoch 13. – 15. novembra 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Montreale valných zhromaždení medzinárodných organizácii pre akreditáciu IAF a ILAC, ktoré sa konali v rámci spoločného ročného zasadnutia ILAC-IAF. Aktuality | Stránky | SNAS Na zasadnutiach sa zúčastňujú signatári ILAC MRA a IAF MLA.


Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA.

Za účelom rozšírenia spolupráce dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. a riaditeľ SNAS Ing. Štefan Král, PhD. podpísali na spoločnom stretnutí Memorandum o spolupráci.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

V roku 2023 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky