Oznamy

Usmernenie SNAS k akreditácii a skúškach spôsobilosti počas Covid-19

Základným účelom skúšok spôsobilosti je to, že laboratórum si aktívne preveruje svoju činnosť z hľadiska výkonu konkrétnych skúšok, meraní alebo kalibrácií, čím porovnáva svoju výkonnosť s inými laboratóriami. V zmysle MSA-L/14 a v súlade s požiadavkou 7.7.2 normy ISO/IEC 17025: 2017, laboratórium musí sledovať svoju výkonnosť účasťou v skúškach spôsobilosti (PT)/medzilaboratórnom porovnávaní (ILC). Táto činnosť musí byť plánovaná a preskúmavaná. Z tohto dôvodu, keď sú definované rozsah a frekvencia účasti, laboratórium musí zostaviť stratégiu účasti v PT, ktorá v sebe zahŕňa aspekty uvedené v časti ,,Rozsah a frekvencia účasti“.

SNAS si uvedomuje zložitú situáciu pre CAB, ktorá vznikla následkom celosvetovej pandemickej situácie, čím môže vzniknúť riziko, že CAB nemal možnosť prihlásiť sa na PT/ILC, a to aj z hľadiska geografického rizika a tiež z dôvodu, že organizátor PT takúto skúšku buď zrušil skôr ako sa CAB dokázal prihlásiť, alebo presunul na náhradné termíny.

Akreditácia organizátorov skúšok spôsobilosti

SNAS je od roku 2019  signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti organizátorov PT. V súlade s politikami EA a ILAC využíva SNAS akreditačné činnosti na zabezpečenie trvalého plnenia všetkých požiadaviek vyplývajúcich z príslušnej akreditačnej schémy ISO/IEC 17043. Organizátori PT sú aktuálne SNAS akreditované  v oblastiach: skúšobníctvo (potraviny, nápoje, kozmetika, palivá, voda, pôda, kaly, stavebníctvo, textil, domáce chemické výrobky) a kalibrácie (kalibrácie meradiel geometrických veličín,  mechanických veličín, tepelno-technických veličín, meradiel a referenčných materiálov fyzikálno-chemických veličín, meradiel a mier elektrických veličín, frekvencie a času)

Podanie žiadosti o akreditáciu v oblasti organizátorov PT

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre oblasť organizátorov skúšok spôsobilosti je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 4.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 4: Organizátor skúšok spôsobilosti - v.01.07.21, v.29.11.19 57.54 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu organizátorov PT

MSA - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 04/23
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/23
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 04/23
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-09 Kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2022) 08/22
Stiahnuť
info
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 07/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu organizátorov PT

Politiky SNAS na akreditáciu - Organizátori skúšok spôsobilosti
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 12/22
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-27 Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 06/21
Stiahnuť

Kontrolné otázky - Organizátori skúšok spôsobilosti

Názov Veľkosť Dokument
Kontrolné otázky - Organizátori PT - Kontrolné otázky na aplikáciu ISO/IEC 17043 96.78 KB
Stiahnuť

Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/14.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/14.

Kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá sú povinné aktuálnu verziu plnenia stratégie účasti v medzilaboratórnych porovnaniach (PT) vo vyplnenom tlačive TL 71 vložiť pred každým posúdením do AIS, do časti Dokumentácia, PT/ročné analýzy.

Organizátori skúšok spôsobilosti akreditovaní SNAS

Organizátori Informácie
VUIS – CESTY, spol. s r. o.
http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
http://www.vuvh.sk/
Slovenská legálna metrológia (SLM)
https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania.html
PT Provider UCLSB Ltd.
https://ptprovider.sslsb.org/en/
INTERPROJECT Ltd.
https://inter-project.bg/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd.
https://ptsbg.eu/en/services/pt-provider/
Slovenský hydrometeorologický ústav
https://www.shmu.sk/sk/?page=2666

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

EPTIS Informácie
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní organizátori skúšok spôsobilosti

Organizátor Informácie
ATG s.r.o.
http://www.atg.cz
CompaLab
https://www.compalab.org/pages/what-ilc-are-proposed/
CSlab
https://www.cslab.cz/
Český metrologický institut
https://www.cmi.cz/?language=cs
DRRR GmbH
https://drrr.de/en/proficiency-testing/
Fine Finish Proficiency Testing Provider
https://finefinish.net/index.php/services/proficiency-testing/
China NIL Research Center for Proficiency Testing
http://english.nil.org.cn
IFA-Tulln
http://www.ifatest.eu
IFA-Tulln
http://www.ifa-tulln.ac.at
IFA-Tulln
https://boku.ac.at/
iis - Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands
https://www.iisnl.com/home_pagina_en.php
ILT – Interlaboratory Test
https://ptinterlab.com/site/
LGC Standards
https://www.lgcstandards.com/SK/en
NMi
https://www.nmi.nl
ORGREZ, a.s.
http://www.orgrez.cz/sluzby/zkouseni-zpusobilosti/
Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.
http://interlabtest.com/
Randox Laboratories Limited, zastúpenie prostredníctvom dcérskej spoločnosti RANDOX s.r.o.
https://www.randox.com/riqas-external-quality-assessment/
SEKK spol. s.r.o.
http://www.sekk.cz
Sigma-Aldrich RTC
https://www.sigmaaldrich.com/SK/en
Státní zdravotní ústav, Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
http://www.szu.cz/espt
Studio D – akustika s.r.o.
http://www.proficiencytesting.cz/seminare/
Umweltbundesamt GmbH
https://www.umweltbundesamt.at/en/...

Kontakt na odborného garanta organizátorov PT

RNDr. Lívia Kijovská, PhD.; e-mail: livia.kijovska(@)snas.sk; mobil: + 421 902 931 600

Ing. Stanislav Mikušínec;  e-mail: stanislav.mikusinec(@)snas.sk; +421 948 893 169

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky