Aktuality

Verejná obchodná súťaž

Slovenská národná akreditačná služba, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy k motorovému vozidlu Renault Fluence.

Podmienky obchodnej verejnej súťaže sú zverejnené na webovom sídle Vyhlasovateľa www.snas.sk.

Účinnosť od:

Vydanie Politiky PL-55: Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 v súlade s IAF MD 24: 2021.

Tento dokument určuje politiku a postup pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 a v súlade s dokumentom IAF MD 24: 2021. 

Účinnosť od:

Zrušenie Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CS/14: Posudzovanie riadenia kompetentnosti certifikačným orgánom v súlade s ISO/IEC 17021:2011 (IAF MD 10:2013)

Zrušenie Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CS/14: Posudzovanie riadenia kompetentnosti certifikačným orgánom v súlade s ISO/IEC 17021:2011 (IAF MD 10:2013) vzhľadom na to, že IAF MD 10:2013 bola zrušená. 

Účinnosť od:

Vydanie Tlačiva TL 73/S SNAS - Analýza a plán činnosti CO, Výkonnosť CO, Analýza činnosti v zahraničí – MS

Certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva každoročne predkladá SNAS-u aktuálny zoznam platných a pozastavených certifikátov, k nim plánovaných termínov auditov na aktuálny rok a popis všetkých svojich kritických lokalít, a to najneskôr do 31. januára aktuálneho roka na tlačivách vo formáte Excel - TL 73/S. Bola zverejnená aktuálna verzia tohto tlačiva.

Účinnosť od:

Aktualizácia MSA-04: Metodická smernica SNAS - Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditáciu, reakreditáciu, rozšírenie akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).

Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR (pozri v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od 15. decembra 2021.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-L/01: Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti

Účelom tejto metodickej smernice na akreditáciu je poskytnúť informácie k definovaniu oblasti a rozsahu akreditácie. Smernica je platná pre všetky typy akreditujúcich sa alebo akreditovaných laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti a je záväzná pre SNAS, žiadateľov o akreditáciu a posudzovateľov laboratórií.

Účinnosť od 30.11.2021.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA–CP/06: Aplikácia dokumentu ERA 1172/002 V3.1 pri posudzovaní orgánov certifikujúcich produkty podľa certifikačnej schémy ECM

Táto metodická smernica je aplikáciou dokumentu ERA 1172/002 V3.1. zo dňa 15.06.2020, ktorý upravuje podmienky pre akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 - procesy súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré s účinnosťou od 16.06.2020 nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov. Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie uvedenej odvetvovej akreditačnej schémy, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu v SR.

Účinnosť od:

Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré zohľadňuje časové a personálne nároky na posudzovanie. SNAS komunikoval návrh Cenníka s ÚNMS SR, Horizontálnym akreditačným výborom a jednotlivými dotknutými subjektmi.


Po dôkladnej analýze údajov z Akreditačného informačného systému došlo k prehodnoteniu výšky sadzieb za akreditačné služby vrátane ročné poplatku za udržiavanie akreditácie; vo vzťahu k náročnosti posudzovania. V praxi to znamená pokles nákladov pre väčšinu akreditovaných subjektov s malým rozsahom akreditácie. Naopak pri akreditovaných subjektoch s veľkým rozsahom dochádza k nárastu nákladov na akreditačné služby. Po aktualizácii sú sadzby za vybrané akreditačné služby (akreditácia, reakreditácia, dohľad a ročný poplatok za udržiavanie) zobrazené v jednej tabuľke podľa oblastí akreditácie.


Nový spôsob výpočtu poplatkov za akreditačné služby bude SNAS aplikovať od 01.01.2022.

Účinnosť od:

Aktualizácia PL-11: Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch

Tento predpis určuje politiku SNAS uplatňovanú v prípadoch, kedy v rámci akreditovaných subjektov/laboratórií dochádza k častým zmenám v používaných normatívnych predpisoch pokrytých akreditáciou, stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie z dôvodov ich aktualizácie alebo ich harmonizácie s európskymi alebo medzinárodnými normami.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/01: Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktoré je záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/03: Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO 14065: 2013 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CP/05: Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS

Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní CP v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 vykonávajúcich posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich komponentov podľa nariadenia eIDAS, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu: MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Upozornenie na falošný e-mail posielaný v mene EA

Boli sme informovaní, že v mene EA koluje falošný e-mail. Neklikajte na odkaz ani neodpovedajte na túto správu, jedná sa o škodlivý e-mail, ktorý nesúvisí s EA! 
Ak dostanete túto správu, odstráňte ju zo svojej schránky aj zo svojich odstránených položiek.

Účinnosť od:

Vydanie PL-25 Politika SNAS na subdodávky

SNAS niektoré svoje cezhraničné akreditačné aktivity zabezpečuje prostredníctvom subdodávky, alebo vykonáva akreditačnú aktivitu na základe subdodávky, o ktorú je požiadaný iným akreditačným orgánom.

Subdodávku je možné vykonať len na základe platnej dohody o subdodávke podpísanej oboma akreditačnými orgánmi.

Účinnosť od:

9. jún 2021 je Svetovým dňom akreditácie

Táto celosvetová iniciatíva bola zriadená spoločne Medzinárodným akreditačným fórom (IAF) a Medzinárodnou spoluprácou na akreditáciu laboratórií (ILAC) s cieľom zvýšenia povedomia o dôležitosti činností súvisiacich s akreditáciou.

Témami Svetového dňa akreditácie 2021 sú: "Podpora implementácie cieľov udržateľného rozvoja".

Účinnosť od:

Vydanie MSA-N/01 Metodická smernica na akreditáciu EA Dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020)

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu EA-2/17 M: 2020 EA Document on Accreditation for Notification Purposes. Účinnosť od 28.5.2021 

Dokument predstavuje politiku, ktorá bola odsúhlasená členmi EA na akreditáciu orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie.

Pre ďalšie informácie o tejto publikácii sa obráťte na svojho národného člena EA alebo na sekretariát EA: secretariat@european-accreditation.org.

Prosím, skontrolujte našu webovú stránku kvôli aktuálnym informáciám http://www.european-accredation.org/.

Účinnosť od:

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Semináre SNAS - aktuálne na prihlásenie Termín konania