Aktuality

Nový zákon o akreditácii

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom, externým spolupracovníkom a odbornej verejnosti, že dňa 22. februára 2023 bol v Zbierke zákonov vyhlásený zákon č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody, s účinnosťou od 1. apríla 2023.

Účinnosť od:

Aktualizácia politiky PL-57: Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001: 2022 v súlade s IAF MD 26: 2023

Tento dokument určuje politiku a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001: 2022 v súlade s dokumentom IAF MD 26: 2023, vydanie 2.

Účinnosť od:

Vydanie Metodickej smernice na SLP MSA-G/24: Nástroje zlepšovania kvality a SLP

Tento poradný dokument vypracovala Pracovná skupina OECD pre správnu laboratórnu prax (SLP). Vypracovanie dokumentu iniciovalo Francúzsko (Medical Products) pod vedením Thomasa Lucotta (France Medical Products) a Stephena Vintera (UK). V prípravnej skupine boli zástupcovia Austrálie, Belgicka, Kolumbie, Poľska, Švajčiarska a USA (EPA). Dokument bol preskúmaný a schválený Pracovnou skupinou pre správnu laboratórnu prax (SLP).


Účinnosť od:

Obsadzovanie pracovných pozícií

Slovenská národná akreditačná služba momentálne obsadzuje pracovné pozície: 

  • EXTERNÝ SPOLUPRACOVNÍK – EXPERT na certifikáciu produktov (ISO/IEC 17065: 2012)
  • EXTERNÝ SPOLUPRACOVNÍK – EXPERT pre systémy manažérstva (QMS), (EMS), (OH&SMS)
Účinnosť od:

Vydanie plánu seminárov SNAS na rok 2023

V roku 2023 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-06

Táto metodická smernica na akreditáciu stanovuje práva, povinnosti a zodpovednosti Slovenskej národnej akreditačnej služby a akreditovaných orgánov posudzovania zhody. MSA aplikuje záväzné medzinárodné dokumenty.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-05: Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS

Orgánmi posudzovania zhody sú kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá, inšpekčné orgány, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikačné orgány na certifikáciu produktov, manažérskych systémov a osôb, environmentálni overovatelia a overovatelia emisií skleníkových plynov.

Posudzovatelia a experti zohrávajú v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu. Efektívnosť a dôveryhodnosť akreditačného orgánu závisí od spôsobilosti, profesionality a nezávislosti posudzovateľov a expertov a od efektívneho systému zvyšovania ich kvalifikácie, monitorovania ich výkonu a spôsobilosti a ich hodnotenia.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodická smernica SNAS MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditáciu, reakreditáciu, rozšírenie akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií).


Účinnosť od:

Vydanie Politiky PL-57: Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001: 2022 v súlade s IAF MD 26: 2022

Tento dokument určuje politiku a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 27001: 2022 v súlade s dokumentom IAF MD 26: 2022, vydanie 1.

Účinnosť od:

Vymenovanie riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby

Dovoľujeme si oznámiť našim klientom a externým spolupracovníkom, že podľa §12 ods. 1 zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, podľa Článku 6 ods. 2 písm. e) bod 2. Organizačného poriadku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (IRA_ÚNMS SR_44/2020) a na základe výsledkov výberového konania, bol do funkcie riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby vymenovaný ku dňu 12. novembra 2022 Ing. Štefan Král, PhD.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/01: Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa definuje oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO/IEC 17029: 2019, EN ISO 14065: 2021 a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktoré sú záväzné pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-V/03: Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov

Touto metodickou smernicou sa upravuje postup pri svedeckom posudzovaní overovateľov emisií skleníkových plynov (ďalej len „V“) podľa EN ISO/IEC 17029: 2019, EN ISO 14065: 2021, a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 v znení vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2020/2084, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Vydanie Metodickej smernice na akreditáciu MSA-L/01: Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti

Účelom tejto metodickej smernice na akreditáciu je poskytnúť informácie k definovaniu oblasti a rozsahu akreditácie. Smernica je platná pre všetky typy akreditujúcich sa alebo akreditovaných laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti a je záväzná pre SNAS, žiadateľov o akreditáciu a posudzovateľov laboratórií.

Účinnosť od:

Vydanie oznámenia Rady IAF

V nadväznosti, na predchádzajúce vyhlásenia IAF o situácii na Ukrajine, Rada IAF vydala nasledovné oznámenie.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu: MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Výročné správy a účtovná závierka za rok 2021

Po prerokovaní Dozornou radou SNAS, na jej zasadnutí dňa 06. apríla 2022, bola riaditeľom schválená Výročná správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2021.

Dozorná rada SNAS na svojom zasadnutí dňa 06. apríla 2022 schválila Výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby 2021.

Riadna účtovná závierka a Výročná správa o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2021 overené audítorom boli schválené Dozornou radou SNAS dňa 06. apríla 2022.

Účinnosť od:

Vydanie Metodickej smernice na akreditáciu MSA-08: IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018)

Predmetom tohto dokumentu je auditovanie/posudzovanie systémov manažérstva, osôb a produktov. Je aplikovateľný pre orgány posudzovania zhody (CAB) a akreditačné orgány. Používanie ICT nie je povinné a môže sa použiť aj na iné typy činností posudzovania zhody, no ak sa použije ako súčasť metodiky auditu/posudzovania je povinné dodržiavať tento dokument.

Účinnosť od 9.2.2022. 

Účinnosť od:

Vydanie Politiky PL-55: Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 v súlade s IAF MD 24: 2021.

Tento dokument určuje politiku a postup pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO 50003: 2021 a v súlade s dokumentom IAF MD 24: 2021. 

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA–CP/06: Aplikácia dokumentu ERA 1172/002 V3.1 pri posudzovaní orgánov certifikujúcich produkty podľa certifikačnej schémy ECM

Táto metodická smernica je aplikáciou dokumentu ERA 1172/002 V3.1. zo dňa 15.06.2020, ktorý upravuje podmienky pre akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 - procesy súvisiace s údržbou železničných koľajových vozidiel v súlade s vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) č. 2019/779 o ECM, ktoré s účinnosťou od 16.06.2020 nahrádza nariadenie Komisie (EÚ) č. 445/2011 o systéme certifikácie subjektov zodpovedných za údržbu nákladných vozňov. Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie uvedenej odvetvovej akreditačnej schémy, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu v SR.

Účinnosť od:

Aktualizácia Rozhodnutia RR:02 - Cenník služieb SNAS

V súlade s avizovaným zámerom bola pripravená aktualizácia Cenníka služieb SNAS. Cieľom aktualizácie je spravodlivejšie stanovenie výšky poplatkov za jednotlivé akreditačné služby, ktoré zohľadňuje časové a personálne nároky na posudzovanie. SNAS komunikoval návrh Cenníka s ÚNMS SR, Horizontálnym akreditačným výborom a jednotlivými dotknutými subjektmi.

Po dôkladnej analýze údajov z Akreditačného informačného systému došlo k prehodnoteniu výšky sadzieb za akreditačné služby vrátane ročné poplatku za udržiavanie akreditácie; vo vzťahu k náročnosti posudzovania. V praxi to znamená pokles nákladov pre väčšinu akreditovaných subjektov s malým rozsahom akreditácie. Naopak pri akreditovaných subjektoch s veľkým rozsahom dochádza k nárastu nákladov na akreditačné služby. Po aktualizácii sú sadzby za vybrané akreditačné služby (akreditácia, reakreditácia, dohľad a ročný poplatok za udržiavanie) zobrazené v jednej tabuľke podľa oblastí akreditácie.

Nový spôsob výpočtu poplatkov za akreditačné služby bude SNAS aplikovať od 01.01.2022.

Účinnosť od:

Aktualizácia PL-11: Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch

Tento predpis určuje politiku SNAS uplatňovanú v prípadoch, kedy v rámci akreditovaných subjektov/laboratórií dochádza k častým zmenám v používaných normatívnych predpisoch pokrytých akreditáciou, stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie z dôvodov ich aktualizácie alebo ich harmonizácie s európskymi alebo medzinárodnými normami.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-CP/05: Aplikácia ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS

Touto metodickou smernicou sa upravuje rozsah aplikácie ETSI EN 319 403-1 V2.3.1 pri posudzovaní CP v zmysle ISO/IEC 17065: 2012 vykonávajúcich posudzovanie zhody poskytovateľov dôveryhodných služieb a ich komponentov podľa nariadenia eIDAS, ktorý je záväzný pre pracovníkov akreditačného orgánu a žiadateľov o akreditáciu.

Účinnosť od:

Upozornenie na falošný e-mail posielaný v mene EA

Boli sme informovaní, že v mene EA koluje falošný e-mail. Neklikajte na odkaz ani neodpovedajte na túto správu, jedná sa o škodlivý e-mail, ktorý nesúvisí s EA! 
Ak dostanete túto správu, odstráňte ju zo svojej schránky aj zo svojich odstránených položiek.

Účinnosť od:

Vydanie PL-25 Politika SNAS na subdodávky

SNAS niektoré svoje cezhraničné akreditačné aktivity zabezpečuje prostredníctvom subdodávky, alebo vykonáva akreditačnú aktivitu na základe subdodávky, o ktorú je požiadaný iným akreditačným orgánom.  Subdodávku je možné vykonať len na základe platnej dohody o subdodávke podpísanej oboma akreditačnými orgánmi.

Účinnosť od:

S cieľom rozšíriť spoluprácu medzi SNAS a univerzitami riaditeľ SNAS podpísal memorandum o spolupráci s dekanom Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a memorandum o spolupráci s dekanom Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, ktorých hlavným cieľom je vzdelávať a vychovávať študentov pre potreby akreditačnej praxe.

V dňoch 8. a 9. marca 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Bruseli zasadnutia EA Horizontálneho harmonizačného výboru. Celkovo sa na zasadnutí zúčastnilo 65 členov výboru reprezentujúcich 40 národných akreditačných orgánov.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

V roku 2023 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.