Aktuality

Vydanie metodickej smernice MSA-02: Logo a značky SNAS

Metodická smernica špecifikuje logo SNAS, logo EA, značky ILAC MRA, IAF MLA, akreditačné značky SNAS, notifikačnú značku SNAS, kombinované značky ILAC MRA a IAF MLA akreditovanej osoby, textové odkazy na akreditáciu (notifikáciu) a na status signatára MLA/MRA a stanovuje zásady ich používania a právnej ochrany.

Účinnosť od:

Aktualizácia Metodickej smernice na akreditáciu MSA-05: Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS

Akreditácia znižuje riziko v obchodných činnostiach a poskytuje dôveru finálnym zákazníkom zabezpečením, že akreditované orgány posudzovania zhody plnia príslušné medzinárodné požiadavky a sú spôsobilé vykonávať činnosti, ktoré sú pokryté akreditáciou. Ich spôsobilosť potvrdená akreditáciou signatárom dohôd o vzájomnom uznávaní (EA MLA/BLA, ILAC MRA, IAF MLA) znamená, že akreditovaný CAB je v súlade s medzinárodnými normami a povinnými aplikačnými dokumentmi organizácií združujúcich akreditačné orgány európskeho regiónu a/alebo globálneho akreditačného systému. Orgánmi posudzovania zhody sú kalibračné, skúšobné a medicínske laboratóriá, inšpekčné orgány, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikačné orgány na certifikáciu produktov, manažérskych systémov a osôb, environmentálni overovatelia a overovatelia emisií skleníkových plynov. Posudzovatelia a experti zohrávajú v tejto oblasti rozhodujúcu úlohu. Efektívnosť a dôveryhodnosť akreditačného orgánu závisí od spôsobilosti, profesionality a nezávislosti posudzovateľov a expertov a od efektívneho systému zvyšovania ich kvalifikácie, monitorovania ich výkonu a spôsobilosti a ich hodnotenia.

Účinnosť od:

Aktualizácia metodickej smernice na akreditáciu MSA-04: Postup pri akreditácii

Táto metodická smernica na akreditáciu (MSA) upravuje základné princípy, ktoré sa týkajú žiadateľov o akreditačnú službu (predbežné posúdenie, akreditácia, reakreditácia, zmena akreditácie, dohľad, svedecké posudzovanie, mimoriadne posudzovanie, akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie, posudzovania spojené s rôznymi typmi atestácií). Princípy udeľovania osvedčenia o dodržiavaní zásad Správnej laboratórnej praxe (SLP) sa riadia osobitnými predpismi uvedenými v Národnom programe dodržiavania zásad SLP v SR. 

Účinnosť od:

Oznam pre akreditované certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva energií

Aktuality | Stránky | SNAS Slovenskej národnej akreditačnej službe bolo od IAF doručené oznámenie o činnosti spoločnosti „ENERGETICS Clean Energy Consulting“ (https://www.energetics.com/). V prípade Vášho záujmu kontaktujte spoločnosti, ktoré ste certifikovali. Ďakujeme za spoluprácu.


The 2024 CEM Energy Management Leadership Awards program is now open! We’ve also announced this on our X (Twitter) account, @EMWG50001.

We would greatly appreciate if you could share this news with IAF Accreditation Bodies so they can share with Certification Bodies accredited to certify to ISO 50001. We’d like to highlight certified organizations from around the world!

Notice to Accreditation Bodies: Please share this opportunity with Certification Bodies accredited to certify to the ISO 50001 and encourage them to alert the organizations they’ve certified. To accelerate adoption of ISO 50001 globally, the Clean Energy Ministerial (CEM) hosts an awards program to recognize ISO 50001 energy management leaders around the world.

Notice to organizations certified to ISO 50001: The Clean Energy Ministerial (CEM) is now accepting entries for its 2024 Energy Management Leadership Awards: www.cleanenergyministerial.org/EMAwards.Now in its ninth year, the competition has recognized the achievements of organizations certified to ISO 50001 in 106 economies and across 51 sectors—such as cement, iron and steel, and chemical manufacturing, municipalities, retailers, healthcare systems, hospitality companies, research institutions, and water/wastewater treatment facilities. Over 270 case studies are published on the CEM website as an inspiration and resource for others.

Submission deadline: 14 May 2024. Gain prestigious, global recognition for energy management leadership! Facilities or organizations holding a current ISO 50001 certificate are encouraged to enter.

 • Top entries will receive the CEM 2024 Award of Excellence in Energy Management that brings high-profile government recognition and media attention to the organizations that transform the way they use energy.
 • Beyond the Award of Excellence, organizations that submit a qualifying entry will receive an CEM Energy Management Insight Award, recognizing their efforts in showcasing the diverse benefits of energy management systems.

In addition, some governments offer their own energy management awards to organizations within their respective countries that submit high-ranking CEM case studies.

To enter the competition, interested organizations must submit a structured case study outlining the organization’s energy management experience and the resulting benefits. These case studies allow companies, regardless of their level of experience with ISO 50001, to present their unique stories and share any tips or best practices. All submissions are evaluated by an independent panel of acclaimed international experts.

The CEM brings together a community of the world’s largest and leading countries, international organizations, and companies to achieve a single mission – accelerate clean energy transitions. CEM Members represent 90% of installed RE power generation capacity, 80% of global RE investments, and the majority of public R&D. (See the CEM brochure).

Účinnosť od:

Oznam pre akreditované certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva

Aktuality | Stránky | SNAS Slovenskej národnej akreditačnej službe bolo od ÚNMS SR doručené oznámenie o vyhlásení súťaže „Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť“. V prípade Vášho záujmu kontaktujte spoločnosti, ktoré ste certifikovali. Ďakujeme za spoluprácu.

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ako koordinátor štátnej politiky kvality vyhlásil 22. ročník súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu a spoločenskú zodpovednosť. V Slovenskej republike je súťaž jednou z hlavných aktivít Národného programu kvality SR na roky 2022 – 2026 a má dlhoročnú tradíciu.

Súťaž ako jediná v Slovenskej republike ponúka organizáciám podnikateľského sektora a verejnej správy možnosť vyzdvihnúť svoje silné stránky, zhodnotiť sa podľa európsky uznávaných kritérií a potvrdiť svoju výnimočnosť v oblasti kvality a spoločenskej zodpovednosti. V oblasti kvality môžete preukázať svoju výnimočnosť prostredníctvom dosiahnutých výsledkov vo Vašej organizácii a v rámci spoločenskej zodpovednosti svojím spoločensky zodpovedným správaním.

Súťaž je určená pre organizáciu s právnou subjektivitou registrovanou v Slovenskej republike alebo organizáciu a jej organizačnú zložku, ktorá má v rámci organizácie právnu subjektivitu. Najúspešnejšie organizácie v súťaži si preberú prestížne ocenenia v oblasti kvality alebo spoločenskej zodpovednosti počas slávnostného vyhlásenia výsledkov. Záväznú prihlášku je potrebné zaslať do 28. marca 2024.

V prípade záujmu o poskytnutie ďalších potrebných informácií o priebehu súťaže nás kontaktujte na kvalita@normoff.gov.sk, príp. telefonicky na tel. číslach 02/20 907 253, 251.

Podrobnejšie informácie o možnosti zapojenia sa do súťaže nájdete na webovom sídle úradu v časti Kvalita

Účinnosť od:

Zverejnenie plánu odborných seminárov SNAS na rok 2024

V roku 2024 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS.  

Účinnosť od:

Vydanie nového cenníka služieb SNAS platného od 1.1.2024

Slovenská národná akreditačná služba je verejnoprávna inštitúcia a hospodári so svojím majetkom na neziskovom základe.

 • Úprava Cenníka služieb SNAS (ďalej ako „cenník“) reaguje na situáciu, keď miera inflácie na Slovensku už druhý rok po sebe dosahuje dvojciferné hodnoty, čoho dôsledkom je aj výrazný rast nákladov na fungovanie akreditačného systému v SR a nákladov za sprostredkované služby. Hodinová sadzba uvedená v doterajšom cenníku bola zavedená v roku 2019. Od roku 2019 do roku 2024 kumulovaná inflácia dosiahne (podľa aktuálnej prognózy IFP MF SR) takmer 35 %. Za rovnaké obdobie nárast priemernej mzdy v národnom hospodárstve dosiahne 42 %.
 • Orgány Slovenskej národnej akreditačnej služby sa vzniknutou situáciou zaoberali, dozorná rada na svojom zasadnutí prerokovala zásady určenia výšky úhrady za služby poskytované Slovenskou národnou akreditačnou službou a návrh nového cenníka a bolo rozhodnuté upraviť cenník, tak aby aj v ďalšom období bolo dosiahnuté vyrovnané hospodárenie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 a zákonom č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody. Najvýraznejšia úprava cenníka sa týka zmeny hodinovej sadzby z 49 EUR na 61 EUR. Na základe tejto zmeny, boli prepočítané základné sadzby za akreditáciu, reakreditáciu, dohľad pre jednotlivé oblasti akreditácie. Ročný poplatok za udržiavanie akreditácie ostáva nezmenený.

Ďalšie zmeny cenníka zahŕňajú:

 • Doplnenie nových akreditačných schém:
 • Atestácia / preverovanie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek v zmysle Zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Systém manažérstva zhotoviteľov vyhradených stavieb
 • Sektorovo špecifické schémy v oblasti overovateľov skleníkových plynov:
  • Zmenu spôsobu výpočtu úhrady za rozšírenie akreditácie – podľa času potrebného na posúdenie
  • Zosúladenie terminológie so Zákonom o akreditácii
 • Ďalšie drobné úpravy (napr. precizovanie nákladov pri cezhraničnej akreditácii, doposudzovanie požiadaviek podľa inej normy, ...).
Účinnosť od:

Vydanie Metodickej smernice na akreditáciu MSA/CS-20: Prechodové požiadavky na ISO 22003-1:2022

Táto metodická smernica je prekladom dokumentu "IAF Mandatory Document Transition requirements for ISO 22003-1: 2022. IAF MD 27: 2023 Issue 1. Stanovuje požiadavky na akreditačné orgány a certifikačné orgány certifikujúce systémy manažérstva bezpečnosti potravín pri prechode na aplikáciu novej normy ISO 22003-1: 2022 Bezpečnosť potravín - časť 1: Požiadavky na orgány poskytujúce audit a certifikáciu systémov manažérstva bezpečnosti potravín.

Účinnosť od:

Vydanie PL-60: Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z.,

Tento predpis určuje politiku a postup SNAS pri prechode na notifikáciu podľa požiadaviek nového zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydaného 17. 02. 2023 a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky vydanej 16. 06. 2023.

Účinnosť od:

Pozvánka na odborný seminár: Akreditácia mikrobiologických laboratórií vo svetle nových poznatkov

Eurachem Slovakia pripravuje pre všetkých odborný seminár : Akreditácia mikrobiologických laboratórií vo svetle nových poznatkov, ktorý sa uskutoční 25.10.2023. V prípade záujmu použite nasledujúci link: : https://www.eurachem.sk/ 

Odborný seminár je zameraný na najnovšie poznatky pri tvorbe a rozvíjaní systémov kvality – v oblasti mikrobiologického skúšania, v akreditovaných a akreditujúcich sa laboratóriách.

Termín prihlásenia do 20.10.2023.

Účinnosť od:

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vydal nové číslo 1/2023 tlačeného časopisu Metrológia, skúšobníctvo a technické normy. Časopis je vedeckou periodickou publikáciou. V rámci vydaného čísla bol publikovaný príhovor riaditeľa Slovenskej národnej akreditačnej služby.

Aktuality | Stránky | SNAS V dňoch 13. – 15. novembra 2023 sa riaditeľ SNAS Štefan Král zúčastnil v Montreale valných zhromaždení medzinárodných organizácii pre akreditáciu IAF a ILAC, ktoré sa konali v rámci spoločného ročného zasadnutia ILAC-IAF. Aktuality | Stránky | SNAS Na zasadnutiach sa zúčastňujú signatári ILAC MRA a IAF MLA.


Dňa 27.06.2023 bolo SNAS oznámené úspešné ukončenie jej vzájomného hodnotenia (evaluácie) zo strany Európskej organizácie pre spoluprácu v oblasti akreditácie (EA). Výbor pre multilaterálnu dohodu EA (EA MAC) potvrdil, že SNAS zostáva signatárom EA MLA.

Dovoľte nám informovať Vás, že naša dlhoročná kolegyňa Ing. Gizela Pelechová bola v rámci 27. ročníka medzinárodnej konferencie pri príležitosti Svetového dňa kvality a Európskeho týždňa kvality 2023 ocenená za prínos k rozvoju kvality v SR. Gratulujeme.


Riaditeľ SNAS

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS)

SNAS je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR. Je akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh.

Aktuálne semináre SNAS

V roku 2023 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP.  

Verifikácia a validácia a Overovatelia EÚ ETS

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky