Oznamy pre inšpekčné orgány

Akreditácia inšpekčných orgánov

SNAS je od roku 2003 signatárom EA MLA a ILAC MRA v oblasti pre inšpekčné orgány. Akreditované inšpekčné orgány pracujú tak v regulovanej ako aj v neregulovanej oblasti. Takmer 80 % akreditovaných inšpekčných orgánov je v regulovanej oblasti.

SNAS pri posudzovaní v oblasti regulovanej sfére spolupracuje s nasledovnými regulátormi: ÚNMS SR, MŽP SR, MDV SR, DÚ, NIP a ÚKSUP.

Akreditácia za účelom notifikácie.

SNAS v spolupráci s ÚNMS SR akredituje za účelom notifikácie notifikované orgány podľa MSA-N/01, a to najmä tam, kde norma ISO/IEC 17020:2012 je preferovanou normou v zmysle MSA N/01 (EA 2/17). 

Notifikácia subjektov poskytujúcich oprávnenú inšpekciu v oblasti emisii v zmysle zákona 146/2023 Z. z.. a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. MŽP SR

SNAS je v zmysle zákona 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky notifikačným orgánom pre subjekty poskytujúce oprávnenú inšpekciu v oblasti emisii.

Akreditácia technických služieb vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, v oblasti prepravy nebezpečných vecí (ADR) podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v oblasti akreditácii plavidiel podľa zákona č.

Spolupráca v oblasti autorizácie s Ministerstvom dopravy SR je v oblasti akreditácie technických služieb vozidiel podľa zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti prepravy nebezpečných vecí (ADR) podľa vyhlášky MŽDR SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a v oblasti lodnej dopravy podľa zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Akreditácia inšpekčných orgánov podľa Zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a vyhlášky č.205/2010 Z. z.

Spolupráca s Dopravným úradom je pri akreditácií inšpekčných orgánov podľa Zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 205/2010 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach. 

Akreditácie v oblasti ekologického poľnohospodárstva podľa zákona č. 282/2020 Z. z.

SNAS spolupracuje s ÚKSÚP pri akreditácii podľa zákona č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe. Experti z ÚKSÚP sa zúčastňujú na posudzovaniach inšpekčných orgánov ekologického poľnohospodárstva. 

Akreditácie Oprávnených právnických osôb podľa zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci č.124/2006 Z. z.

SNAS podľa zákona č.124/2006 Z. z. Zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci akredituje OPO (Oprávnené právnické osoby). V tejto oblasti je regulačným orgánom Národný inšpektorát práce (NIP).

Podanie žiadosti o akreditáciu

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.
Pri vypĺňaní žiadosti o akreditačnú službu pre inšpekčné orgány je potrebné vložiť vyplnenú Prílohu OA 5, ktorá obsahuje obe tlačivá OA a TL606. 

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 5: Inšpekčný orgán, v.29.11.2019, v.30.9.2019 109.18 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Kontrolné otázky k aplikácii ISO/IEC 17020: 2012

Názov Veľkosť Dokument
Kontrolné otázky k aplikácii ISO/IEC 17020: 2012 65.51 KB
Stiahnuť

Metodické smernice pre Inšpekčné orgány

MSA - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-L/04 Návod na použitie rozhodovacích pravidiel a vyhlásení zhody (ILAC-G 8: 09/2019) 11/20
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-I/02 Metodická smernica na akreditáciu MSAI/02: Aplikácia ISO/IEC 17020: 2012 na akreditáciu inšpekčných orgánov (ILAC-P15: 05/2020) 11/21
Stiahnuť
info
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 07/21
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Politiky SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov

Politiky SNAS na akreditáciu - Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-09 Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov 06/21
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-11 Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch 08/21
Stiahnuť
PL-13 Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní 12/20
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-23 Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti 05/22
Stiahnuť
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-60 Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 12/23
Stiahnuť

Organizátori PT akreditovaní SNAS

Názov organizátora PT akreditovaného SNAS Informácie
INTERPROJECT Ltd.
https://inter-project.bg/en/
Proficiency Testing Solutions Bulgaria Ltd.
https://ptsbg.eu/en/
PT Provider UCLSB Ltd.
https://ptprovider.sslsb.org/en/
Slovenská legálna metrológia (SLM)
https://www.slm.sk/nase-sluzby/medzilaboratorne-porovnavacie-merania/
VUIS – CESTY, spol. s r. o.
http://www.vuis-cesty.sk/
Výskumný ústav vodného hospodárstva (VUVH)
http://www.vuvh.sk/?lid=3

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
Európska databáza programov skúšok spôsobilosti (EPTIS)
https://www.eptis.org/

Vybraní kompetentní organizátori skúšok spôsobilosti

Zoznam vybraných kompetentných organizátorov skúšok spôsobilosti nájdete na našej webovej stránke: Organizátori skúšok spôsobilosti

Kontakt na odborného garanta

Ing. Stanislav Musil, CSc.; stanislav.musil(@)snas.sk; + 421 948 206 843

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky