Otázky a odpovede

Ponúkame Vám odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa akreditácie a súvisiacich činností.
Každá z nižšie uvedených tém obsahuje niekoľko otázok, na ktoré Vám súčasne poskytneme príslušné odpovede.

Akreditácia

Akreditácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa orgánu posudzovania zhody, ktorá slúži ako oficiálny dôkaz kompetentnosti plniť špecifické úlohy posudzovania zhody.
(STN EN ISO/IEC 17000: 2005, čl. 5.6)
Výklad: Akreditácia je postup, na základe ktorého poverený orgán vydáva osvedčenie o tom, že orgán alebo osoba je spôsobilý/á vykonávať deklarované činnosti. Ide o nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel) plnenia akreditačných kritérií (medzinárodne prijatých, vzťahujúcich sa na príslušnú oblasť činností akreditovaných subjektov) a oficiálne uznanie spôsobilosti akreditovaného subjektu vykonávať dôveryhodne (nezávisle, nestranne a na požadovanej odbornej úrovni) deklarované činnosti.

Akreditácia je potvrdením technickej spôsobilosti a certifikácia je potvrdením zhody s požiadavkami normy.

Presná definícia certifikácie znie:
Certifikácia je atestácia treťou stranou týkajúca sa produktov, procesov, systémov alebo osôb.
(STN EN ISO/IEC 17000: 2005, čl. 5.5)
Výklad: Certifikácia je postup, ktorým tretia strana poskytuje písomné ubezpečenie, že výrobok, postup alebo služba sú v zhode so špecifickými požiadavkami. Ide o nezávislé, nestranné a odborné posúdenie (vykonané podľa medzinárodne prijatých pravidiel vzťahujúcich sa na činnosť certifikačných orgánov) zhody (určených znakov a vlastností jednoznačne definovaného výrobku, systému, služby alebo osoby) s požiadavkami deklarovanými v príslušných predpisoch a oficiálne uznanie a potvrdenie tejto zhody.

Akreditácia je základom korektného fungovania transparentného a na kvalitu orientovaného trhu. Pre verejné autority – národné i medzinárodné – je akreditácia základom na zabezpečenie dostatočného stupňa dôvery vo vydané osvedčenia kdekoľvek vo svete, čo uľahčuje voľný obeh tovarov a služieb.

SNAS vykonáva akreditáciu kalibračných, skúšobných a medicínskych laboratórií, orgánov certifikujúcich produkty, osoby, systémy manažérstva (QMS, systémy na zabezpečovanie kvality podľa požiadaviek NATO, systémy manažérstva kvality pri zváraní, systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov, systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky, EMS, ISMS, OH&S MS, FSMS), inšpekčných orgánov, overovateľov EMAS, overovateľov emisií skleníkových plynov, organizátorov medzilaboratórnych porovnávaní. SNAS ďalej vykonáva atestáciu plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek a posudzovanie a inšpekciu laboratórií v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.

Žiadosť o akreditačnú službu sa podáva výlučne prostredníctvom AIS (Akreditačný informačný systém). Noví žiadatelia o akreditáciu musia pred podaním žiadosti najprv zaregistrovať právny subjekt, ktorý chce požiadať o akreditáciu. Subjekty tak môžu spraviť na webovej stránke AIS.
Podrobnejšie informácie o postupe pri akreditácii nájdete v Metodickej smernici MSA-04: Postup pri akreditácii, ktorú nájdete v časti Dokumenty SNAS na akreditáciu

Pri spracovaní príručky kvality laboratória je záväzné, aby boli dokumentované všetky ustanovenia normy STN EN ISO/IEC 17025. SNAS neurčuje, akú má mať štruktúru PK, avšak javí sa praktické pre subjekt, aj pre posudzovateľov, ak je príručka kvality členená podľa kapitol normy STN EN ISO/IEC 17025: 2017.

Nemusíte, nie je to potrebné. Akreditácia medicínskych laboratórií podľa normy ISO 15189 je samostatnou oblasťou akreditácie SNAS.

Na webovej stránke SNAS je uvedený orientačný cenník, podľa ktorého si môže každý vypočítať orientačnú cenu za akreditačnú službu.

SNAS, ako národná akreditačná autorita, sa nesmie zaoberať certifikačnou činnosťou. Pre získanie certifikátu ISO 9001  sa obráťte na príslušný certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva kvality. Zoznam CO akreditovaných Slovenskou národnou akreditačnou službou pre vykonávanie uvedenej činnosti nájdete na webovej stránke AIS.

Príslušné normy je možné zakúpiť v predajni noriem Slovenského ústavu technickej normalizácie (SUTN), alebo cez  webovú stránku SUTN.

Na webovej stránke SNAS je uvedený Cenník služieb SNAS, podľa ktorého si môže každý vypočítať orientačnú cenu za akreditačnú službu.

Platnosť osvedčenia o akreditácii je 5 rokov.

Prvé osvedčenie (jeden exemplár vo formáte A4) v slovenskom jazyku je zahrnuté v cene akreditácie alebo reakreditačného posudzovania. Ak žiadateľ požaduje vydať osvedčenie v inom jazyku, musí si podať objednávku. Cena za osvedčenie v inej jazykovej verzii je uvedená v cenníku služieb SNAS.

Subjekt požiada o rozšírenie akreditácie a pripojí vyplnenú a štatutárnym zástupcom podpísanú príslušnú prílohu Žiadosti o akreditáciu OA-X. V nej vyšpecifikuje činnosti, o ktoré chce rozšíriť svoju akreditáciu. Zároveň priloží aj aktualizované strany príručky kvality. Na základe uvedených skutočností gestor navrhne posudzovaciu skupinu a vypočíta cenu za akreditačnú službu. Ďalej sa postupuje ako pri akreditácii.

Ak chce laboratórium aktualizovať postupy/normy uvedené v rozsahu akreditácie, postupuje podľa politiky SNAS „Politika a postupy SNAS uplatňované pri aktualizácií noriem stanovujúcich metódy skúšania / kalibrácie v akreditovaných subjektoch“ dostupnej v sekcii Politiky SNAS na akreditáciu.

Áno, SNAS požaduje, aby sa laboratóriá aktívne zúčastňovali v projektoch ILC a PT (MSA-L/02, MSA-L/08) organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni, ktoré organizuje EA alebo iný akreditačný orgán v súlade s príslušnými predpismi EA. SNAS považuje účasť laboratórií v projektoch ILC a v PT za významný prostriedok na overenie plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.
V takých prípadoch, kde by skúšky spôsobilosti boli nevhodné, SNAS prijal pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne merania nadväznosti, ako je uvedené v Metodickej smernici MSA-L/08.. Pozri tiež webovú stránku : Organizátori skúšok spôsobilosti
SNAS vedie zoznam dostupných programov ILC a PT a zverejňuje ho na svojej internetovej stránke v časti: Vybraní kompetentní organizátori PT.

Akreditačná značka SNAS

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om. Pozostáva z loga SNAS a z registračného čísla, ktoré je zložené z členského čísla registrovaného člena SNAS a čísla udeleného osvedčenia o akreditácii. Uvedené čísla sú vzájomne oddelené lomkou. Vzory akreditačných značiek SNAS nájdete v článku: Akreditačné značky SNAS.

Overovanie dodržiavania zásad SLP

Akreditácia je posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu vykonávať určité činnosti špecifikované v osvedčení a plniť požiadavky určené príslušnou normou; pre akreditáciu laboratórií normou STN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií“. Túto medzinárodnú normu možno použiť vo všetkých organizáciách, ktoré vykonávajú skúšky a/alebo kalibrácie. Zahŕňa skúšanie a kalibrácie vykonávané normalizovanými metódami, nenormalizovanými metódami a metódami vyvinutými laboratóriami (u chemických laboratórií obvykle opakovane rutinne vykonávané analýzy).
Zásady správnej laboratórnej praxe sa vzťahujú na testovanie zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti chemických látok. Zásady SLP sa uplatňujú na všetky neklinické štúdie na účel vydania povolenia uviesť na trh humánne lieky, prípravky na ochranu rastlín, kozmetické výrobky, veterinárne lieky, potravinové a krmovinové doplnky a na reguláciu priemyselných chemických látok, prípravkov a biocídnych výrobkov. V takomto prípade na vykonanie štúdie nepostačuje akreditácia laboratória, ale je potrebné osvedčenie o SLP.
Overovanie dodržiavania zásad SLP sa posudzuje podľa zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Národného programu SLP v SR a Európskej smernice 2004/10/ES.

V Slovenskej republike bola v roku 1996 dosiahnutá dohoda medzi rezortmi MZ SR, MŽP SR, MP SR MH SR a ÚNMS SR o potrebe jednotného, nadrezortného monitorovania podmienok dodržiavania Zásad SLP. Dňom 1.7.1997 zriadil predseda ÚNMS SR Výbor pre Správnu laboratórnu prax pri Štátnom ústave na kontrolu liečiv v Bratislave a po transformácii SNAS na štátnu príspevkovú organizáciu (podľa § 22 zákona č. 264/1999 Z.z. v znení neskorších predpisov, kde Ministerstvo hospodárstva SR autorizovalo SNAS ako jedinú akreditujúcu právnickú osobu na vykonávanie akreditácie v Slovenskej republike), pokračoval vo svojej činnosti ako Odbor správnej laboratórnej praxe SNAS. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v § 9 „Postavenie a pôsobnosť Slovenskej národnej akreditačnej služby“ definuje v písmene k), že SNAS vykonáva inšpekciu a overovanie testovacích pracovísk v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa osobitných predpisov.

Žiadosť o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe a prílohu k žiadosti nájdete v článku: Podanie žiadosti o overenie SLP

Ak chcete podať žiadosť o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP, testovacie pracovisko musí spĺňať požiadavky Európskej smernice 2004/10/ES, Zákona 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon), Národného programu SLP v SR, a musí mať okrem iného vopred vypracovanú príručku Zásad SLP a štandardné pracovné postupy pre všetky činnosti vykonávané na pracovisku.
Žiadosť o vydanie osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe je potrebné podať prostredníctvom AIS.

Žiadosť musíte podať, ak žiadate o vydanie osvedčenia, rozšírenie osvedčenia, alebo pred skončením doby platnosti, keď musíte požiadať o reakreditáciu (obnovenie osvedčenia o dodržiavaní zásad SLP).

O vykonanie dohľadu netreba žiadať, vykonáva sa na základe plánu dohľadov.

Akreditované subjekty na webovej stránke

Na webovej stránke SNAS v časti Dôležité odkazy nájdete na webovej stránke Zoznam akreditácií , kde je možnosť zvoliť si jeden zo spôsobov vyhľadávania subjektov akreditovaných SNAS:
1. vyhľadávanie podľa oblastí akreditácie – výberom jednej z ponúkaných oblastí akreditácie získate zoznam akreditovaných subjektov,
2. fulltextové vyhľadávanie – po zadaní hľadaného výrazu (napr. fotometria, pitná voda a pod.) nasleduje vyhľadávanie v prílohách osvedčení a v konečnom dôsledku sa na obrazovke zobrazí zoznam subjektov, ktorých príloha osvedčenia obsahuje hľadaný výraz.

Kontaktné údaje akreditovaného subjektu získate kliknutím na číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Podrobný rozsah akreditovaných činností subjektu uvedený v prílohe osvedčenia získate následným kliknutím na link s pdf súborom v špecifikácii činnosti.

Na webovom portáli  AIS SNAS  je k dispozícii vhodný vyhľadávací nástroj na vyhľadanie informácií, ktoré potrebujete. Využite fulltextové vyhľadávanie, pričom zadávajte postupne výrazy obsahujúce koreň slova bez prípon (napr. „mikrobiologick“, „kozmet“, „podzemn“ a pod.). Výsledkom hľadania je zoznam subjektov, medzi ktorými môžete nájsť ten, ktorý vyhovuje najviac Vašim požiadavkám.
Kontaktné údaje subjektu získate kliknutím na číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Podrobný rozsah akreditovaných činností subjektu uvedený v prílohe osvedčenia získate následným kliknutím na linku „príloha“ v špecifikácii činnosti.

Posudzovatelia SNAS

Externým spolupracovníkom SNAS – expertom alebo posudzovateľom SNAS sa môže stať osoba, ktorá spĺňa kritériá na expertov/posudzovateľov SNAS, týkajúce sa ich kvalifikácie, odbornej praxe, školení a osobnostných vlastností. Kritériá na výber posudzovateľov SNAS určuje Metodická smernica na akreditáciu MSA-05 v zozname Metodické smernice na akreditáciu.

Žiadosť o externú spoluprácu v oblasti posudzovania je potrebné poslať e-mailom na adresu SNAS snas@snas.sk. Následne Vás budeme kontaktovať.

Vybavovanie sťažností

Všetky sťažnosti na činnosť pracovníkov SNAS, na činnosť posudzovateľov SNAS a na činnosť akreditovaných subjektov sa registrujú na sekretariáte SNAS. Pravidlá pre podávanie sťažností sú definované v Metodickej smernici SNAS:  MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody .

Sťažnosti adresujte priamo príslušnému certifikačnému orgánu, ktorý danú organizáciu certifikoval, ktorý preskúma a posúdi opodstatnenosť sťažnosti a prijme príslušné opatrenia.
SNAS nepreberá zodpovednosť za certifikačné rozhodnutia, ani za výsledky skúšok, kalibrácie a inšpekcie pokryté akreditáciou.

Vzdelávanie

SNAS sa nezaoberá činnosťou tohto charakteru, organizuje iba školenia pre pracovníkov SNAS a posudzovateľov SNAS. SNAS môže na požiadanie poskytnúť lektorov pre potreby externých vzdelávacích akcií v oblastiach akreditácie.
Záujemcom o uvedené druhy školení odporúčame obrátiť sa napr. na MASM Žilina alebo na Vzdelávacie stredisko Slovenského metrologického ústavu (SMÚ), ktoré ponúkajú vzdelávacie aktivity v oblasti metrológie, systému manažérstva kvality, interného audítorstva a akreditácie alebo na iné organizácie pôsobiace v oblasti vzdelávania.

SNAS organizuje každoročne semináre SNAS pre zástupcov akreditovaných organizácií a ostatných zainteresovaných. Prostredníctvom seminárov poskytuje informácie o novinkách a vývoji akreditácie na Slovensku a v zahraničí. Jednotlivé semináre sú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby.  

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky