Atestácia plnenia notifikačných požiadaviek/Akreditácia pre účely notifikácie

Slovenská národná akreditačná služba je na účely zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. národným notifikačným orgánom (ďalej len „národný notifikačný orgán“). SNAS je podľa tohto zákona akreditujúcim a notifikujúcim orgánom a tiež kontroluje udržiavanie presnosti meracích prostriedkov, najmä riadením kvality vykonávaným podľa požiadaviek medzinárodných noriem pre akreditáciu skúšobných a kalibračných laboratórií a akreditáciu orgánov vykonávajúcich inšpekciu zhody meracích prostriedkov so špecifikovanými požiadavkami.

Atestácia/reatestácia oprávnených osôb (právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ) sa vykonáva podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č. 299/2023 Z. z.

Akreditácia skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií a inšpekčných orgánov, v ktorých sa vykonávajú oprávnené technické činnosti (spoločný názov pre oprávnené meranie, oprávnenú kalibráciu, oprávnenú skúšku alebo oprávnenú inšpekciu zhody podľa prílohy č. 9 k zákonu o ochrane ovzdušia; ak nie je uvedené inak, skratka OTČ sa vzťahuje aj na subdodávku stáleho subdodávateľa) sa vykonáva podľa Zákona č. 53/2023 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody.

Oprávnení osoba pokiaľ chce vykonávať oprávnené technické činnosti musí byť notifikovaná SNASom podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. a jednou z požiadaviek na notifikáciu je predloženie akreditačného osvedčenia na výkon oprávnených technických činností.

Podanie žiadosti o atestáciu plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek

Žiadosť o službu sa podáva výlučne prostredníctvom akreditačného informačného systému AIS.
Pred podaním prvej žiadosti o akreditáciu je potrebná registrácia v AIS.

Pri podaní žiadosti o atestáciu v AIS plnenia notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. sa vypĺňa žiadosť na atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek pre oblasti oprávnených meraní, a to pre oblasť skúšobných laboratórií, kalibračných laboratórií alebo inšpekčných orgánov.

Pri vypĺňaní žiadosti o atestačnú službu v AIS pre skúšobné laboratórium, kalibračné laboratórium alebo inšpekčný orgán je potrebné označiť len atestáciu/reatestáciu (neoznačiť SL, KL a IO) a vložiť vyplnenú Prílohu OA 2, OA1 alebo OA5, ktorá obsahuje obe tlačivá OA pre SL, KL a IO.

Z tlačiva OA (rozsahu akreditácie) musí byť jednoznačne jasné, ktorých oprávnených činností sa atestácia/reatestácia plnenia notifikačných požiadaviek týka.

Žiadosť o atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. sa do AIS vkladá samostatne, a nie ako jedna spoločná žiadosť spolu s žiadosťou o akreditáciu skúšobného laboratória, kalibračného laboratória alebo inšpekčného orgánu, aj keď atestácia/reatestácia plnenia notifikačných požiadaviek sa vykonáva spravidla spolu s posúdením akreditačných požiadaviek skúšobného laboratória alebo kalibračného laboratória podľa ISO/IEC 17025:2017 alebo inšpekčného orgánu podľa ISO/IEC 17020:2012.

Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 2: Skúšobné laboratórium (ZIP) 161.51 KB
Stiahnuť
Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 1: Kalibračné laboratórium (ZIP) 153.78 KB
Stiahnuť
Názov Veľkosť Dokument
Príloha OA 5: Inšpekčný orgán, v.29.11.2019, v.30.9.2019 109.18 KB
Stiahnuť

Podanie žiadosti o zmenu akreditácie formálneho charakteru

V prípade zmeny akreditácie formálneho charakteru podľa bodu 7.1.7 MSA-04 (napr. formálna úprava v oblasti alebo rozsahu akreditácie, zmena v normatívnych dokumentoch, zmena normy, ktorá nemá vplyv na metódu, zapracovanie nahlásených zmien flexibilného RA, úprava RA vyplývajúca z požiadaviek regulátora, úprava RA, vyplývajúca z požiadaviek povinných dokumentov EA, ILAC, IAF, iné úpravy, ktoré nemajú vplyv na príslušný určujúci údaj a pod.), je potrebné predložiť žiadosť na tlačive TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru.

Názov Veľkosť Dokument
TL 607 Žiadosť o zmenu akreditácie formálneho charakteru - (ZIP) 55.27 KB
Stiahnuť

Zákony na atestáciu plnenia notifikačných požiadaviek

Zákon č. 146/2023 Z. z.  o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nájdete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/146/20240101

Vyhláška č. 299/2023 Z. z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú jednotlivé notifikačné požiadavky pre špecifický odbor oprávnených technických činností, nájdete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2023/299/20230721

Metodické smernice na akreditáciu

MSA - Atestácia plnenia notifikačných /autorizačných požiadaviek
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 02/24
Stiahnuť
MSA-04 Postup pri akreditácii 02/24
Stiahnuť
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a odborných expertov SNAS 05/24
Stiahnuť
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/24
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2022) 02/22
Stiahnuť
info
MSA-09 IAF záväzný dokument, kritériá hodnotenia schém posudzovania zhody (IAF MD 25: 2023) 03/24
Stiahnuť
info
MSA-10 Harmonizácia sankcií a riešenie podvodného správania 02/24
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť

Metodické smernice na akreditáciu skúšobných laboratórií nájdete: https://www.snas.sk/akreditacia/skusobne-laboratoria#metodicke_smernice_na_akreditaciu_sl

Metodické smernice na akreditáciu kalibračných laboratórií nájdete: https://www.snas.sk/akreditacia/kalibracne-laboratoria#metodicke_smernice_na_akreditaciu_kl

Metodické smernice na akreditáciu inšpekčných orgánov nájdete: https://www.snas.sk/akreditacia/inspekcne-organy#metodicke_smernice_io

Politiky SNAS na akreditáciu

Politiky SNAS na akreditáciu - Atestácia plnenia notifikačných /autorizačných požiadaviek
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-01 Politika kvality a nestrannosti SNAS 02/24
Stiahnuť
PL-02 Morálny kódex pracovníka SNAS 07/19
Stiahnuť
PL-03 Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii 05/20
Stiahnuť
PL-04 Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019) 05/20
Stiahnuť
info
PL-05 Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém 06/21
Stiahnuť
PL-06 Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami 09/18
Stiahnuť
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie 10/23
Stiahnuť
PL-16 Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby 03/20
Stiahnuť
PL-18 Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020) 12/20
Stiahnuť
info
PL-25 Politika SNAS na subdodávky 07/21
Stiahnuť
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
PL-60 Politika a postup SNAS pri posudzovaní laboratórií a inšpekčných orgánov podľa zákona č. 146/2023 Z. z. a vyhlášky MŽP SR č. 299/2023 Z. z. 12/23
Stiahnuť

Tlačivá pre oblasť akreditácie Atestácie plnenia notifikačných /autorizačných požiadaviek

Kontrolné otázky - notifikačné požiadavky
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
TL 257 Kontrolné otázky pre subjekty plniace jednotlivé notifikačné požiadavky podľa zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a vyhlášky č. 299/2023 Z. z. 02/24
Stiahnuť

Kontakt na odborného garanta.

Ing. Stanislav Musil, PhD. e-mail: stanislav.musil(@)snas.sk; mobil: + 421 948 206 843

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky