Členstvo SNAS v medzinárodných organizáciách

Akreditácia je využívaná celosvetovo.
Na globálnej úrovni sú zriadené dve medzinárodné organizácie: ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) na akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov a IAF (International Accreditation Forum) na akreditáciu certifikačných orgánov.
Tieto organizácie združujú regionálne organizácie zastupujúce územia:

 • Európy - EA (European Co-operation for Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,
 • Južnej Afriky - SADCA (Southern African Development Community in Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF,
 • Afriky - AFRAC  (African Accreditation Cooperation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a certifikačných orgánov,
 • Ázie-Pacifiku - APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,
 • Ameriky - IAAC (Inter American Accreditation Co-operation),ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov,
 • Arabského poloostrova - ARAC (Arab Accreditation Co-operation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov.

SNAS je riadnym členom:

logo Európskej akreditácie
 • EA od roku 1998. Táto regionálna organizácia v Európe združuje národné akreditačné orgány krajín EU, EFTA alebo kandidátskych krajín EU. Na webovej stránke EA je dostupný aktuálny zoznam členov EA.
logo ilac-mra
 • ILAC od roku 1996. ILAC je globálnou asociáciou pre spoluprácu akreditačných orgánov akreditujúcich orgány posudzovania zhody vrátane kalibračných, skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025), medicínskych laboratórií (ISO 15189) a inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020). Na webovej stránke ILAC je dostupný aktuálny zoznam členov ILAC.
logo IAF
 • IAF od roku 1997. IAF je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody vykonávajúce certifikácie produktov (ISO/IEC 17065, ISO Guide 65), certifikácie osôb (ISO/IEC 17024), certifikácie systémov manažérstva (ISO/IEC 17021), validácie a verifikácie (ISO/IEC 14065). SNAS ako člen IAF a signatár IAF MLA prijal Zásady správania IAF, ktoré podpísal 4. Augusta 2004.
  Na webovej stránke IAF je dostupný aktuálny zoznam členov IAF.
logo FALB - EMAS
 • FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov) od roku 2002. FALB bol zriadený v súlade s Nariadením EP a R (ES) č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), na zosúladenie postupov akreditácie a dohľadov nad činnosťou environmentálnych overovateľov a na organizovanie partnerského hodnotenia.

Vzájomné hodnotenia (Evaluácie)

Definícia vzájomného hodnotenia je stanovená v článku 2, bod 16 nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008:

"vzájomné hodnotenie" je hodnotiaci postup vnútroštátneho akreditačného orgánu inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, prebiehajúci podľa požiadaviek tohto nariadenia a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií;

Európsky model vzájomných hodnotení bol právne stanovený týmto nariadením 9. Júla 2008 v článku 10, čo nepochybne vytvorilo a posilnilo dôveru v činnosť akreditačných orgánov. Zásadou ustanovenia len jedného vnútroštátneho akreditačného orgánu v členskom štáte EU a systémom vzájomných hodnotení na základe rovnosti riadených EA v pravidelných intervaloch sa akreditácia rozšírila aj do regulovanej oblasti. Svojou dôveryhodnosťou, transparentnosťou a prepracovaným efektívnym systémom kontroly akreditačných orgánov zaujala svoje špecifické miesto v systéme posudzovania zhody.

Systém vzájomných hodnotení EA položil základy pre uzatvorenie dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi, čoho dôsledkom bol uznaný a akceptovaný princíp ekvivalencie výsledkov činnosti orgánov posudzovania zhody medzi krajinami.
Udelenie status signatára MLA / MRA akreditačnému orgánu potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať akreditačné služby a plnenie požiadaviek kladených na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17011, nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008 a povinných aplikačných dokumentov medzinárodných organizácií EA, ILAC, IAF.

Systém a postup vzájomných hodnotení EA je založený na dôkladne prepracovaných, jednotných a transparentných kritériách.

Výsledky evaluácií SNAS

1) Re-evaluácia OECD

pre oblasť správnej laboratórnej praxe sa konala v dňoch 20. ÷ 24. 04. 2015. Tím evaluátorov – inšpektorov SLP, bol zložený zo zástupcov Holandska a Nového Zélandu. Svedecky bol posúdený výkon inšpektorov SLP SNAS pri dohľade v jednom testovacom pracovisku.

Pri evaluácii nebola identifikovaná žiadna nezhoda. Záverečná správa bola prerokovaná v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny SLP OECD (WG GLP OECD) v apríli 2016 v Nice a po diskusii v pléne boli závery správy po hlasovaní členov WG GLP OECD akceptované. Bolo potvrdené, že Slovensko naďalej plní kritéria a výsledky štúdií vykonaných testovacími pracoviskami musia byť akceptované v rámci dohovoru o Vzájomnom uznávaní údajov (MAD).

SNAS sa v roku 2018 podrobil 2 vzájomným hodnoteniam zo strany EA.

2) Re-evaluácia FALB

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021 bola zrealizovaná v dňoch 07. ÷ 08. 02. 2019. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Estónska a Grécka.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia FALB: 

FALB schválil správu o partnerskom hodnotení SNAS v oblasti: 

 • environmentálneho overovania

3) Re-evaluácia EA

bola vykonaná v celom rozsahu EA MLA (kalibračné laboratóriá, skúšobné laboratóriá, medicínske vyšetrovania, inšpekcia, organizátori skúšok spôsobilosti, certifikácia produktov, certifikácia systémov manažérstva, certifikácia osôb, validácia a verifikácia). Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Bulharska, Francúzska, Malty, Nemecka, Nórska, Portugalska, Talianska a Turecka. Bola uskutočnená v dňoch 14. ÷ 18. 02. 2022. 

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC: 

SNAS zostáva signatárom EA-MLA v oblasti: 

 • kalibrácie; 
 • skúšania (vrátane medicínskeho vyšetrovania); 
 • inšpekcie; 
 • organizátorov skúšok spôsobilosti; 
 • certifikácie produktov; 
 • certifikácie systémov manažérstva; 
 • certifikácie osôb; 
 • validácie a verifikácie.

Ďalšie údaje môžete pozrieť na webových stránkach:

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.

Skočiť na vrch stránky