Členstvo

Akreditácia je využívaná celosvetovo.
Na globálnej úrovni sú zriadené dve medzinárodné organizácie: ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) na akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov a IAF (International Accreditation Forum) na akreditáciu certifikačných orgánov.
Tieto organizácie združujú regionálne organizácie zastupujúce územia:

 • Európy - EA (European Co-operation for Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,
 • Južnej Afriky - SADCA (Southern African Development Community in Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF,
 • Afriky - AFRAC (African Accreditation Cooperation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a certifikačných orgánov,
 • Ázie-Pacifiku - APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,
 • Ameriky - IAAC (Inter American Accreditation Co-operation),ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov,
 • Arabského poloostrova - ARAC (Arab Accreditation Co-operation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov.


SNAS JE RIADNYM ČLENOM:

 • EA od roku 1998. Táto regionálna organizácia v Európe združuje národné akreditačné orgány krajín EU, EFTA alebo kandidátskych krajín EU. Aktuálny zoznam členov je na www.european-accreditation.org/ea-members.

  EA


 • ILAC od roku 1996. ILAC je globálnou asociáciou pre spoluprácu akreditačných orgánov akreditujúcich orgány posudzovania zhody vrátane kalibračných, skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025), medicínskych laboratórií (ISO 15189) a inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020). Aktuálny zoznam členov ILAC je dostupný na http://ilac.org/ilac-membership/.

  ILAC


 • IAF od roku 1997. IAF je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody vykonávajúce certifikácie produktov (ISO/IEC 17065, ISO Guide 65), certifikácie osôb (ISO/IEC 17024), certifikácie systémov manažérstva (ISO/IEC 17021), validácie a verifikácie (ISO/IEC 14065).
  Aktuálny zoznam členov IAF je na http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4.
  SNAS ako člen IAF a signatár IAF MLA prijal Zásady správania IAF, ktoré podpísal 4. Augusta 2004.

  ILAC


 • FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov) od roku 2002. FALB bol zriadený v súlade s Nariadením EP a R (ES) č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), na zosúladenie postupov akreditácie a dohľadov nad činnosťou environmentálnych overovateľov a na organizovanie partnerského hodnotenia.

  otvorí sa stránka EMAS

Vzájomné hodnotenia (Evaluácie)

Definícia vzájomného hodnotenia je stanovená v článku 2, bod 16 nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008:

"vzájomné hodnotenie" je hodnotiaci postup vnútroštátneho akreditačného orgánu inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, prebiehajúci podľa požiadaviek tohto nariadenia a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií;

Európsky model vzájomných hodnotení bol právne stanovený týmto nariadením 9. Júla 2008 v článku 10, čo nepochybne vytvorilo a posilnilo dôveru v činnosť akreditačných orgánov. Zásadou ustanovenia len jedného vnútroštátneho akreditačného orgánu v členskom štáte EU a systémom vzájomných hodnotení na základe rovnosti riadených EA v pravidelných intervaloch sa akreditácia rozšírila aj do regulovanej oblasti. Svojou dôveryhodnosťou, transparentnosťou a prepracovaným efektívnym systémom kontroly akreditačných orgánov zaujala svoje špecifické miesto v systéme posudzovania zhody.

Systém vzájomných hodnotení EA položil základy pre uzatvorenie dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi, čoho dôsledkom bol uznaný a akceptovaný princíp ekvivalencie výsledkov činnosti orgánov posudzovania zhody medzi krajinami.
Udelenie status signatára MLA / MRA akreditačnému orgánu potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať akreditačné služby a plnenie požiadaviek kladených na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17011, nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008 a povinných aplikačných dokumentov medzinárodných organizácií EA, ILAC, IAF.

Systém a postup vzájomných hodnotení EA je založený na dôkladne prepracovaných, jednotných a transparentných kritériách (https://european-accreditation.org/mutual-recognition/peer-evaluation/).

VÝSLEDKY EVALUÁCIÍ SNAS

1) Re-evaluácia FALB (typu C)

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021 bola zrealizovaná v dňoch 22.9. - 23.9.2014. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Nemecka a Rumunska. Svedecké posúdenie výkonu SNAS bolo vykonané pri dohľade u jedného environmentálneho overovateľa.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia FALB konaného v dňoch 14.- 15.4.2015:

FALB schválil správu o partnerskom hodnotení SNAS v oblasti:

 • environmentálneho overovania


2) Re-evaluácia OECD

pre oblasť správnej laboratórnej praxe sa konala v dňoch 20.-24.4.2015. Tím evaluátorov – inšpektorov SLP, bol zložený zo zástupcov Holandska a Nového Zélandu. Svedecky bol posúdený výkon inšpektorov SLP SNAS pri dohľade v jednom testovacom pracovisku.

Pri evaluácii nebola identifikovaná žiadna nezhoda. oficiálne bude evaluácia ukončená prerokovaním správy na zasadnutí Pracovnej skupiny pre SLP pri OECD v apríli 2016. Záverečná správa bola prerokovaná v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny SLP OECD (WG GLP OECD) v apríli 2016 v Nice a po diskusii v pléne boli závery správy po hlasovaní členov WG GLP OECD akceptované. Bolo potvrdené, že Slovensko naďalej plní kritéria a výsledky štúdií vykonaných testovacími pracoviskami na Slovensku musia byť akceptované v rámci dohovoru o Vzájomnom uznávaní údajov (MAD).

SNAS sa v roku 2018 podrobil 2 vzájomným hodnoteniam zo strany EA.


3) Re-evaluácia EA

Re-evaluácia bola vykonaná v dvoch častiach:

 • pre oblasti kalibrácie, medicínskeho vyšetrovania, inšpekcie, verifikácie, certifikácie systémov manažérstva a certifikácie osôb bola uskutočnená v dňoch 12. - 16. 02. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Cypru, Českej republiky, Grécka, Holandska, Portugalska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska;
 • pre oblasti skúšobných laboratórií a certifikácie produktov bola uskutočnená 05. - 09. 11. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Belgicka, Poľska a Spojeného kráľovstva.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 08. - 09. 05. 2019:

SNAS zostáva signatárom EA-MLA v oblasti:

 • kalibrácie
 • skúšania (vrátane medicínskeho vyšetrovania)
 • inšpekcie
 • certifikácie produktov
 • certifikácie systémov manažérstva
 • certifikácie osôb
 • validácie a verifikácie


4) Prvá evaluácia EA

pre rozšírenie EA MLA signatárstva SNAS o novú oblasť – organizátorov skúšok spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043 a na posúdenie prechodu na novú verziu normy ISO/IEC 17011: 2017 bola vykonaná v dňoch 05. - 09. 11. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Francúzska a Spojeného kráľovstva.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 08. - 09. 05. 2019:

SNAS vykonáva činnosti v súlade s ISO/IEC 17011: 2017 a stáva sa signatárom EA-MLA v novej oblasti:

 • organizátorov skúšok spôsobilosti

Nasledujúca evaluácia SNAS je plánovaná zo strany EA v roku 2022.

SNAS sa v roku 2019 podrobil vzájomnému hodnoteniu zo strany FALB.


5) Re-evaluácia FALB

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021-1 bola zrealizovaná v dňoch 07. - 08. 02. 2019. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Estónska a Grécka.

Správa o partnerskom hodnotení zatiaľ nebola schválená na zasadnutí FALB.

Ďalšie údaje môžete pozrieť na: