SNAS je riadnym členom FALB

FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov) od roku 2002. FALB bol zriadený v súlade s Nariadením EP a R (ES) č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), na zosúladenie postupov akreditácie a dohľadov nad činnosťou environmentálnych overovateľov a na organizovanie partnerského hodnotenia.

Re-evaluácia FALB

Pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021-1 bola zrealizovaná v dňoch 07. - 08. 02. 2019. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Estónska a Grécka.

Správa o partnerskom hodnotení zatiaľ nebola schválená na zasadnutí FALB.

Ďalšie údaje môžete pozrieť na: