Re-evaluácia OECD

Pre oblasť správnej laboratórnej praxe sa konala v dňoch 20.-24.4.2015. Tím evaluátorov – inšpektorov SLP, bol zložený zo zástupcov Holandska a Nového Zélandu. Svedecky bol posúdený výkon inšpektorov SLP SNAS pri dohľade v jednom testovacom pracovisku.
Pri evaluácii nebola identifikovaná žiadna nezhoda. oficiálne bude evaluácia ukončená prerokovaním správy na zasadnutí Pracovnej skupiny pre SLP pri OECD v apríli 2016. Záverečná správa bola prerokovaná v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny SLP OECD (WG GLP OECD) v apríli 2016 v Nice a po diskusii v pléne boli závery správy po hlasovaní členov WG GLP OECD akceptované. Bolo potvrdené, že Slovensko naďalej plní kritéria a výsledky štúdií vykonaných testovacími pracoviskami na Slovensku musia byť akceptované v rámci dohovoru o Vzájomnom uznávaní údajov (MAD).

Na webovej stránke OECD sú zverejňované všetky záväzné dokumenty – Guidelines: OECD Series on Principles of Good Laboratory Practice (GLP) and Compliance Monitoring - OECD.