Hlavné znaky akreditácie

Otvorenosť

O akreditáciu v rámci SNAS môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom SNAS uplatňuje pri svojej činnosti nediskriminačný prístup založený na princípe vzájomnej dohody medzi žiadateľom o akreditáciu a akreditačným orgánom.

Dobrovoľnosť

Akreditácia je dobrovoľná, nie je podmieňovaná žiadnymi obmedzujúcimi podmienkami ani diferencovanými finančnými požiadavkami.

Transparentnosť

Štruktúra, riadiace a rozhodovacie postupy v SNAS sú plne transparentné.

Nezávislosť

Prijaté opatrenia nepripúšťajú závislosť orgánov SNAS a akreditovaných subjektov na komerčných alebo iných finančných záujmoch vedúcich k nežiadúcemu ovplyvneniu ich rozhodnutí a konania.

Nestrannosť

V SNAS je vylúčená jednostrannosť jej orgánov a akreditovaných subjektov pri ich rozhodovaní a deklarovaní výsledkov svojich zistení.

Odbornosť

Činnosti orgánov SNAS ako aj posudzovanie pri akreditácii vykonávajú špičkoví odborníci v danej problematike z oblasti vedy, techniky a praxe v SR, ktorí sú dostatočne oboznámení so zásadami akreditácie.

Dôvernosť

SNAS má prijaté opatrenia na dôsledné dodržovanie zásad ochrany autorských práv a dôverných informácií na všetkých stupňoch činnosti, kde sa uvedené informácie vyskytujú.

Jednotnosť

Pri uskutočňovaní procesu akreditácie SNAS uplatňuje rovnaké a jednotné zásady, akreditačné kritéria, metódy práce i príslušné smernice podľa oblasti akreditácie pre každého žiadateľa o akreditáciu.

Integrálnosť

SNAS uskutočňuje na Slovensku akreditáciu činností v celom rozsahu potrieb hospodárstva SR, t.j. vrátane regulovanej oblasti.

Kompatibilnosť so zahraničím

Činnosť orgánov SNAS je v súlade s medzinárodne prijatými princípmi akreditácie, a Globálnej koncepcie pre certifikáciu a skúšanie EK.

SNAS sleduje a operatívne zabezpečuje vecnú kompatibilitu vykonávaných akreditačných postupov a súvisiacich činností s praxou akreditačných orgánov v zahraničí s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie kritérií medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní.

Ilustračný obrázok: Hlavné znaky akreditácie

Rozsah a štruktúra MLA a MRA

Rozsah a štruktúra EA MLA

Rozsah a štruktúru EA MLA nájdete na webovej stránke Európskej akreditácie:  EA Structure - European Accreditation

Ilustračný obrázok: Zobrazenie rozsahu a štruktúry EA MLA

Rozsah a štruktúra ILAC MRA

Ilustračný obrázok: Zobrazenie rozsahu a štruktúry ILAC MRA

Rozsah a štruktúru ILAC MRA nájdete na stránke International Laboratory Accreditation: https://ilac.org/

Rozsah a štruktúra IAF MLA

Structure of the IAF MLA
Level 1 ISO/IEC 17011
Level 2 Product Certification Management Systems Certification Certification of Persons Validation and Verification
Level 3 ISO/IEC 17065 ISOI/IEC 17021 ISO/IEC 17024 ISO 140065
Level 4 GLOBAL G.A.P. IFA General Regulations ISO/TS 22003 (FSMS) ISO/IEC TS 17021-3 (QMS) ISO/IEC TS 17021-2 (EMS) ISO/IEC 27006 (ISMS) Future Endorsed Normative Socuments
Level 5 GLOBAL G.A.P. IFA CPCCs ISO 22000 ISO 9001 ISO 14001 ISO/IEC 27001 ISO 13485
Legend:
Level 1 is the endorsed normative document for Accreditation Bodies.
Level 2 and 3 are main scopes and endorsed normative documents.
Levels 4 and 5 are the sub-scopes and endorsed normative documents.

Oznamovanie zmien u akreditovaného subjektu

Po udelení akreditácie musí v zmysle zákona 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o akreditácii“) akreditovaný subjekt bezodkladne oznamovať akreditačnému orgánu všetky zmeny vzťahujúce sa na jeho akreditáciu.
Podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii:
„Akreditovaná osoba je povinná bezodkladne informovať akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré sa vzťahujú na

 1. právnu formu alebo obchodnú činnosť,
 2. organizáciu, riadenie a odbornosť zamestnancov,
 3. základnú politiku,
 4. oblasť a rozsah akreditácie,
 5. ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky.“

Je potrebné, aby uvedené zmeny boli oznamované s dostatočným časovým predstihom, ktorý umožní SNAS posúdiť ich vplyv na plnenie akreditačných požiadaviek. Súčasne s oznámením týchto zmien je potrebné poslať dokumenty zohľadňujúce zmeny a preukazujúce plnenie akreditačných požiadaviek. Ak akreditovaná osoba nezašle tieto dokumenty spolu s oznámením zmien, SNAS si ich vyžiada v oznámení o začatí správneho konania o pozastavenie akreditácie.

Pri zmenách vyžadujúcich prevod akreditácie, je v MSA–04 uvedený zoznam dokumentov, ktoré treba doručiť SNAS. Je v záujme akreditovanej osoby, aby posúdenie zmien prebehlo čo najskôr, pretože až po posúdení vplyvu zmien a preukázaní plnenia akreditačných požiadaviek môže byť vydané rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii zohľadňujúce tieto zmeny. Ak posúdenie vplyvu zmien na plnenie akreditačných požiadaviek nebude možné vykonať formou administratívneho posúdenia, bude vykonané mimoriadne posudzovanie.

Akreditovaná osoba do vydania rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii zohľadňujúce zmeny nie je oprávnená sa odvolávať na činnosti uvedené v prílohe pôvodného rozhodnutia o akreditácii ako na akreditované.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že neplnenie povinnosti uloženej § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii je sankcionované v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o akreditácii pokutou do výšky 1.000,- EUR.

Akreditačné značky SNAS

Akreditačná značka SNAS pozostáva z:

 • loga SNAS,
 • registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Písmeno x označuje oblasť akreditácie:
  • K - Kalibračné laboratórium
  • S - Skúšobné laboratórium
  • M - Medicínske laboratórium
  • T- Organizátor skúšok spôsobilosti
  • I - Inšpekčný orgán
  • P - Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
  • Q, R - Certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva
  • O - Certifikačný orgán certifikujúci osoby
  • SK-V- Environmentálny overovateľ
  • V - Overovateľ emisií skleníkových plynov
  • N - Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
  • G - Správna laboratórna prax
 • modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.

Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.

Podrobnosti upravujúce používanie značiek sú uvedené v dokumente Metodická smernica na akreditáciu MSA- 02: Logo a značky SNAS: 


MSA - Logo a značky SNAS
Označenie Názov Účinnosť od Súbor
MSA-02 Logo a značky SNAS 04/22
Stiahnuť

Akreditácia flexibilného rozsahu

SNAS poskytuje akreditáciu flexibilného rozsahu v oblasti akreditácie skúšobných, medicínskych a kalibračných laboratórií. V rámci akreditácií udelených SNAS sú laboratóriá rozdelené na laboratóriá s tzv. fixným rozsahom akreditácie a laboratóriá s flexibilným rozsahom akreditácie, pričom laboratórium môže mať akreditovaný buď len fixný alebo len flexibilný rozsah, alebo môže mať akreditovanú časť rozsahu ako fixnú a časť rozsahu ako flexibilnú.

Fixný rozsah

znamená presné zadefinovanie rozsahu, na aké konkrétne činnosti je laboratórium akreditované a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností laboratórium požiada SNAS o tzv. rozšírenie akreditácie. SNAS po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah a/alebo oblasť akreditácie laboratória. Tento typ akreditácie je vhodný pre laboratóriá, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Laboratóriá s fixným rozsahom nemajú povolené v rámci akreditovaných činností vykonávať modifikáciu a validáciu používaných metód, zavádzať, vyvíjať a validovať nové metódy.

Flexibilný rozsah

Flexibilný rozsah akreditácie, na rozdiel od fixného rozsahu, umožňuje laboratóriám prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti, vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne definovaných krokov a splnení náležitých požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a laboratóriom upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Princíp flexibility možno využívať v rámci skúšaných materiálov, matríc, prostredí, typov meradiel, kalibrovaných typov meradiel, skúšaných parametrov, ukazovateľov, meracích rozsahov a postupov používaných na skúšanie, meranie alebo kalibráciu. Princíp flexibility nemožno využívať na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou normou alebo inou oblasťou akreditácie definovanou SNAS. Ďalej princíp flexibility nemožno využívať mimo hraníc flexibilného rozsahu, mimo princípov metód, definovaných vo flexibilnom rozsahu a na nové miesta výkonu kľúčových činností laboratória bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Bližšie informácie k flexibilnému rozsahu môžete nájsť v „Politike SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu“ (PL-21) a v metodických smerniciach MSA-07 „Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov“ a MSA-L/01 „Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií“.

Ďalšie informácie k flexibilnému rozsahu a a akreditovaným rozsahom laboratórií Vám poskytnú pracovníci odboru akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov.

Dokumenty na akreditácii flexibilného rozsahu
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 07/22
Stiahnuť
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20
Stiahnuť
info
PL-21 Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu 03/22
Stiahnuť
Kontaktné údaje e-mail mobil
RNDr. Lívia Kijovská, PhD. - vedúca odboru OLIS
livia.kijovska@snas.sk
+ 421 902 931 600
Akreditácia flexibilného rozsahu

Akreditované subjekty

Prejdite na stránku so zoznamami akreditovaných subjektov, ktorú nájdete v odkaze: Zoznamy akreditovaných subjektov

Akreditácia pre účely notifikácie

Požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 765/2008 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 768/2008 rozšírili akreditáciu v regióne Európy do regulovanej sféry.

Akreditácia na účely notifikácie sa vykonáva v súlade s metodickou smernicou na akreditáciu MSA-N/01, ktorou je implementovaný dokument EA-2/17 M: 2020 spolu s úpravami a národnými poznámkami súvisiacimi s aplikáciou akreditácie na účely notifikácie v SR.

Preto v prípade, ak subjekt požiada o udelenie akreditácie na činnosti, ktoré sú notifikované alebo následne budú predmetom notifikácie, aby mohol ako notifikovaný orgán vykonávať úlohy posudzovania zhody treťou stranou podľa harmonizovanej legislatívy Spoločenstva, SNAS ho posúdi podľa dokumentu, ktorý nájdete v metodickej smernici MSA-N/01.

Táto aktivita je zameraná na zjednotenie požiadaviek na akreditáciu subjektu, ktorý v rozsahu svojej akreditácie bude mať aj činnosť podľa technického predpisu, ktorý si vyžaduje notifikáciu. Pre samotný subjekt to znamená odbremenenie od viacnásobných posudzovaní, ktoré sa vykonávajú v rámci procesu akreditácie pre účely notifikácie. Pred začatím procesu akreditácie je dôležité venovať pozornosť voľbe preferovanej normy na akreditáciu, ktorá musí byť v súlade s požiadavkami stanovenými v metodickej smernici MSA-N/01, kde sú uvedené aj odchýlne požiadavky Notifikujúceho orgánu ÚNMS SR na preferované normy používané v SR. Ďalšie informácie sú zverejnené v dokumente Politike PL-54: Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie. 

V prípade otázok kontaktujte odborného garanta pre oblasť podľa zvolenej preferovanej normy, ktorých nájdete v hlavnom menu - Kontakty SNAS, kam sa dostanete cez odkaz: kontakty SNAS.

Dokumenty na akreditáciu pre účely notifikácie
Označenie Názov Účinnosť od Súbor Extra Poznámka
PL-54 Politika a postup SNAS pri posudzovaní orgánov posudzovania zhody na účely notifikácie EA-2/17 M: 2020 09/22
Stiahnuť
MSA-N/01 EA dokument na akreditáciu na účely notifikácie (EA-2/17 M: 2020) 04/22
Stiahnuť
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.